Ett par på promenad utmed vattnet. Foto.
"Den tillfälliga förebyggande sjukpenningen är efterlängtad – men även närstående måste omfattas!" Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Ett stort problem att närstående inte omfattas

Neuro har de senaste månaderna arbetat mycket intensivt, för att frågan om förebyggande sjukpenning med anledning av covid-19 skall få en lösning. Inte minst har vår samverkan med medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige givit tyngd åt vårt arbete och vi ställer oss helt och fullt bakom det remissvar som idag skickas till Regeringen.

Vi ser mycket positivt på att ett förslag om smittskyddspenning för de aktuella riskgrupperna föreslås att börja gälla from 1 juli. Tyvärr ser vi också en del mycket allvarliga brister i remissunderlaget.

Ett allvarligt missförstånd

Ett mycket stort problem är att närstående inte längre föreslås omfattas av den tillfälliga förebyggande sjukpenningen. Vid noggrant studerande av de handlingar vi fått ta del av konstaterar vi att det är svårt att följa resonemangen och som remissvaret tydliggör så befarar vi att det har uppstått ett allvarligt missförstånd.

Två olika myndigheter - Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har var för sig lämnat yttranden som pekar åt olika håll. Detta väcker givetvis frågor - vilken myndighet har tolkningsföreträde när det gäller att avgöra vikten av att närstående som inte har möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stannar hemma för att förhindra smittspridning och därmed kan skydda sin anhöriga som riskerar allvarlig sjukdomsutveckling?

Vi kräver, tillsammans med Funktionsrätt, att Regeringen återremitterar närståendefrågan till Socialstyrelsen för en ny analys och ett viktigt förtydligande. Allt för att säkra att personer som riskerar allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19 skall kunna skyddas på allra bästa sätt!

Akut behov av förebyggande åtgärder

Vi på Neuro har många medlemskontakter via våra kanaler som vittnar om det akuta behovet av såväl förebyggande sjukpenning som närståendepenning. En del uppger att de varit utan inkomst sedan i flera månader. Därför anser vi i likhet med Funktionsrätt att utbetalningar måste kunna sökas retroaktivt. Vi ser också att det är motsägelsefullt att begränsa den förebyggande sjukpenningen till endast 90 dagar, då ingen vet hur länge allmän smittspridning varar.

Vi kommer att fortsätta vårt intensiva arbete och noggrant bevaka vad som sker i frågan och återrapportera löpande!