Hjälpmedel. Foto

En fungerande vardag är beroende av den enskildes betalningsförmåga

En restriktiv hjälpmedelstilldelning på många håll riskerar att fortsätta att skapa inlåsningseffekter och ett allt större beroende av andra hjälpinsatser som exempelvis hemtjänst.

I dag lever fler än en halv miljon svenskar med en neurologisk diagnos. Multipel skleros, Parkinsons sjukdom, stroke – oavsett diagnos är situationen unik för varje individ. Gemensamt för många är dock att vardagen kan underlättas av någon form av hjälpmedel för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Det kan exempelvis handla om en rullstol, ett kommunikationshjälpmedel eller en rollator.

Bristerna vad gäller tillhandahållandet av hjälpmedel är dock mycket omfattade. En undersökning bland Neuroförbundets medlemmar visar att nära 40 procent saknar tillgång till de hjälpmedel de behöver. Det råder en stor ojämlikhet i landet gällande vad den enskilde får för möjligheter.

Vi har följande uppmaningar till regeringen:

  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering med särskild uppgift att samordna och verka för en jämlik och kunskapsstyrd hjälpmedelsförsörjning.

  • Agera för att reducera skillnaden i utbud och avgifter mellan regioner, i enlighet med förslagen i den tidigare Hjälpmedelsutredningen 2017 (vars rekommendationer ännu inte genomförts).