Neurorapporten om e-hälsa pekar på stort behov av digital utbildning bland patienterna och presumtiva patienter, annars hotar ny befolkningsklyfta. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro.

E-hälsorapport från Neuro pekar på skriande utbildningsbehov för att hela befolkningen ska omfattas

, Håkan Sjunnesson

E-hälsa är temat för Neurorapporten 2018. Alltså de förutsättningar för bästa möjliga hälsa och ökad tillgänglighet till vården som digitaliseringen erbjuder. Det handlar om kontakter mellan patienter och vårdgivare, patienter emellan liksom vårdgivare emellan.

- Vår medlemsundersökning visar, tillsammans med fokusgruppsdiskussion och en specialbeställd rapport, att nyfikenhet på e-hälsa är stor. Vi ser också att behovet av riktad utbildning är omfattande, säger Neuros utredare Karin Månsson, som skrivit rapporten. Hör om e-hälsorapportens innehåll i Neuropodden!

I den femte Neurorapporten som Neuro (Neuroförbundet) nu har tagit fram på lika många år, är begreppet E-hälsa i fokus. Och E-hälsa är enligt SKL:s och regeringens definition, att använda elektroniska kommunikationsverktyg för att uppnå bästa möjliga hälsa.

Även till grund för denna Neurorapport finns resultatet av en stor medlemsundersökning som gjorts bland Neuros medlemmar.

- Undersökningen pekar på att patienterna behöver kunskapsrustas för e-hälsa, säger Neurorapportens författare Karin Månsson, som också lett det omfattande arbetet med Neurorapporten. Hon anser att det behövs mycket information till alla medborgare, eftersom ju faktiskt alla är presumtiva patienter eller anhöriga till patienter. 

Motverka hotande samhällsklyfta

Nästan 2000 svarade i Neuros medlemsundersökning.

- Och svaren visar på ett stort intresse och en stor nyfikenhet för de nya digitala möjligheterna till att hantera sin hälsa via Internet, säger utredaren Karin Månsson och fortsätter:  

- Men någonting måste göras åt kunskapsglappet för att överbrygga den klyfta som annars riskerar att vidgas, hävdar Karin Månsson. Och med tanke på att vården i praktiken ser väldigt olika ut runt om i landet och den specialistvård som erbjuds på en ort kan skilja sig mycket från andra orters, preciserar hon behoven:

- För att detta inte ska bli en ny ”postnummerfråga”, som vården på olika sätt redan är idag, krävs dessutom modern bredbandsutbyggnad och tillgång till såväl e-hälsotjänster som utrustning. Patienterna över hela landet måste bli delaktiga i detta med E-hälsa, säger Karin Månsson. 

Lanseras under Neurologiveckan i Karlstad

Neurorapporten visar enligt Neuro alltså att nyttan med e-hälsa inte kommer alla till del. Det är en "postnummerfråga". Bredband och tillgång till digitala tjänster inom hälso- och sjukvården är ojämnt utbyggt över landet.

För att Sveriges vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet krävs insatser på många områden. Det behövs infrastruktur, tillgång till teknisk utrustning och ett utbud av e-hälsa. Neurorapporten visar på att det krävs en satsning på patienterna för att rusta dem för e-hälsa, vision e-patient 2025.

- Digitaliseringen går snabbt och påverkar oss alla. Neuro arbetar för att de patienter som har störst behov av digitaliseringen ska gynnas mest. Om vi rustar e-patienten kan hälsoklyftan i samhället minska, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro.
Neurorapporten om e-hälsa presenteras den 22 maj 2018 på Svenska Neurologföreningens "Neurologiveckan" 2018, som äger rum i Karlstad 21-25 maj.

Håkan Sjunnesson /Neuro.

Hör intervjuerna i Neuropodden om e-hälsorapporten från Neuro

Neurorapporten 2018 - E-hälsa

Läs hela Neurapporten om läget för e-hälsan i Sverige 2018 (

Tidigare Neurorapporter som Neuro (Neuroförbundet) har producerat är:
Neurorapporten om det neurologiska läget i Sverige 2014
Neurorapporten om rehabilitering 2015
Neurorapporten om patienten och behovet av teambaserad neurovård 2016
Neurorapporten om hjälpmedel 2017

Här hittar du tidigare Neurorapporter>>

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson