Är du missnöjd med vården du fått?

, Helene Landersten

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att informera om det nya regelverket.

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första hand lämnas till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

Patienter och närstående kan även få hjälp av Patientnämnden som finns i alla landsting och regioner. Patientnämnderna utreder inte själva klagomål, men kan vara en länk mellan patienten och vården.

En förändring i den nya lagstiftningen är att Inspektionen vår vård och omsorg, IVO, från och med den 1 januari 2018 inte kommer att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.

Patienter och närstående ska alltid först anmäla klagomål och synpunkter till vårdgivaren.