Fötter med olika färger på strumporna, rehabiliteringsträning. Foto.
"Vi delar många av utredningens bedömningar av identifierade brister inom socialförsäkringssystemet. Brister som påverkar sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser i Sverige negativt." Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivningsprocess SOU 2020 24

Vi delar många av utredningens bedömningar av identifierade brister inom socialförsäkringssystemet. Brister som påverkar sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser i Sverige negativt.

Vi vill särskilt understryka att:

  • Samverkan måste bli bättre mellan olika myndigheter och andra aktörer inblandade i individers sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser. Koordineringsansvaret kan och bör inte åläggas den sjukskrivne.
  • Fler medborgare i behov av rehabilitering, så som våra medlemmar, måste erbjudas adekvat sådan. Det skulle öka den totala arbetsförmågan.

Vi konstaterar dock att många av de förslag som läggs fram i den aktuella utredningen handlar om att tillsätta ännu fler utredningar. Flera arbetsmarknadspolitiska utredningar har redan gjorts i Sverige på senare tid. För att få till en nödvändig förbättring av nuvarande system och sjukskrivningsprocesser menar vi att det krävs omedelbar handling, inte bara fler analyser.
Vi föreslår att regeringen tar ett flertal initiativ till att förbättra socialförsäkringssystemet och/eller möjligheterna till rehabilitering.

Våra förslag är:

  • Gör socialförsäkringssystemet mer flexibilitet med fler nivåer för sjukskrivning och sjukersättning än de som finns idag.
  • Tillåt att personer som är deltidssjukskrivna lägger upp sina arbetsdagar och -timmar utifrån vad som underlättar mest för deras arbetsförmåga, inte utefter en given mall.
  • Tillåt att även arbete under få timmar ger utdelning i form av sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
  • Ge läkarutlåtanden större tyngd när ansökningar om sjukersättning prövas.
  • Inför ett lagkrav på minst en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i varje kommun.
  • Tillsätt en nationell samordnare att verka för en jämlik och kunskapsbaserad rehabilitering.

Särskilda socialförsäkringsfrågor kopplade till coronapandemin ligger utanför den aktuella utredningens uppdrag. Vi väljer ändå att kort lyfta de brister våra medlemmar drabbats av vad gäller socialförsäkringssystemet, under det senaste halvåret. Framgent måste ett annat regelverk finnas på plats, redo att sättas in. Det handlar om förebyggande åtgärder, för att personer inte ska riskera att bli allvarligt sjuka och få omfattande skador som kan bli permanenta, eller i värsta fall dö.