En fyrhjuling med en hund på. Foto.
För en person med nedsatt förmåga att förflytta sig på egen hand är en fyrhjuling ett motordrivet terränggående gånghjälpmedel. Foto: Pixabay.

Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67)

Neuro välkomnar den del av utredarens uppdrag som handlar om att lämna förslag som syftar till att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i terräng med motordrivet fordon för att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv. Vi hade dock gärna sett att någon med expertis i funktionshinderfrågor suttit med i den expertgrupp som bistått utredaren, då det är en av utredningens huvudfrågor. En sådan representant hade kunnat bidra med ett perspektiv vi tycker saknas.

Vi delar utredningens bedömning att det föreslagna så kallade tillståndsalternativet innebär en viss förbättring, jämfört med fortsatt dispensprövning. Det underlättar dock endast marginellt och innebär att funktionsnedsatta personer som vill komma ut i naturen fortsatt kommer att diskrimineras, genom att krävas på tillstånd. Vi förordar att funktionsnedsatta ges ett generellt undantag. Om krav på tillstånd ändå införs har vi starka invändningar vad gäller föreslagen ansökningsavgift och giltighetstid.

Läs hela remissvaret

Neuro har beretts tillfälle att lämna ett yttrande på remissen Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67). Vi tackar för möjligheten att komma med synpunkter remissen. Vårt förbund har också konsulterats vid ett tillfälle under utredningens gång, vilket är positivt. Vi ser dock att Neuro eller en annan organisation som företräder funktionsnedsatta personer hade kunnat bistå med värdefull kunskap i än större utsträckning, som en del av utredningens expertgrupp.