Person som sitter i rullstol och en person som ger assistans.
Foto: Peder Björling.

Remissvar - ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Vi tillstyrker betänkandets förslag eftersom vi tror att ett statligt huvudmannaskap kommer att förbättra situationen för personer i behov av personlig assistans. Vi har dock tre viktiga medskick.

Som följd av betänkandets förslag kommer ett stort ansvar att ligga på Försäkringskassan från och med den 1 januari 2026. Det är därför viktigt att säkerställa att Försäkringskassan har de resurser och kompetens som krävs för att kunna ansvara för ett statligt huvudmannaskap. Vi anser dessutom att schablonersättningen för sjuklönekostnader som föreslås i utredningen är för låg och inte motsvarar de faktiska sjuklönekostnaderna. Till sist instämmer vi med Ola Linders särskilt yttrande och hoppas att det ska övervägas en utredning om själva rätten till personlig assistans.