Närbild på två anonyma personer i sjukvårdskläder. Foto.
Staten bör ta fram en nationell handlingsplan för att fortlöpande identifiera och åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård, säger Funktionsrätt i sitt remissvar. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Omställning till god och nära vård kräver omfattande förändringsarbete

Utredningen om en god och nära vård är väl genomförd och ger en rad kloka förslag. ”Det är goda ambitioner att skapa incitament för ett hälsofrämjande förhållningssätt i vården och att lyfta personcentrerad vård”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige (där Neuro ingår). ”Men vi tror att den här stora omställningen kommer att kräva ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete och enorma personella och ekonomiska resurser.”

Huvudbetänkandet ’God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem’ (SOU 2020:19), är ute på remiss till den 31 augusti. Funktionsrätt Sverige lämnade vårt yttrande i början av juli, där vi tillstyrker lagförslagen och ger ett antal konkreta förslag för att möjliggöra omställningen.

”Det handlar bland annat om behovet av strukturella, finansiella och kommunikativa insatser för att genomföra den här förändringen”, säger Elisabeth Wallenius. ”I grunden behövs en genomgripande förändring av synsättet på patienten, så att individens möjligheter och förutsättningar verkligen beaktas. För att reformen ska bli hållbar, är det också viktigt att civilsamhället involveras som en likvärdig partner.”

Funktionsrätt Sveriges föreslår följande åtgärder:

  • att staten bör ta fram en nationell handlingsplan för att fortlöpande identifiera och åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård
  • att säkerställa vårdens kompetens om mänskliga rättigheter, olika funktionsnedsättningar och individuellt anpassat bemötande i relevanta yrkesgrupper inom vård och omsorg för att stärka delaktighet i beslut som rör den egna hälsan
  • att ta fram nationella riktlinjer för att säkerställa att den enskilde ges möjligheter att påverka sina rehabiliterings- eller habiliteringsinsatser och sina val av hjälpmedel.