Kongressloggan.

Nu är kongressen avslutad

, Kristina Niemi

Vi vill rikta ett varmt tack till alla er föreningar för att ni så engagerat deltog med ombudsmän, ersättare och observatörer inför och under kongressen. Vi förstår att det har varit mycket förberedelsearbete både med arbetet i påverkanstorgen och själva kongressen och det känns fantastiskt att möta ert engagemang.

Det var en utmaning för oss alla att för första gången i Neuros historia hålla en helt digital kongress. Men vi gjorde det! Och åter igen kunde vi bevisa att trots pandemin och svårigheten att mötas fysiskt, så var alla ni engagerade föreningar beredda att bidra till att vi åter skulle kunna ställa om – inte ställa in.

Sammanfattning av besluten

Det var många stora och viktiga frågor som avhandlades under kongressen och en kort sammanfattning kommer här nedan.

Förbundsstyrelse

En ny förbundsstyrelse valdes – och denna gång med bara 9 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Förbundsstyrelsen inleder nu en mandatperiod på 4 år.

 • Lise Lidbäck – förbundsordförande, omvald
 • Björn Häll Kellerman – ledamot, nyvald
 • Caroline Elmstedt – ledamot, nyvald
 • Christina Brännström – ledamot, nyvald
 • Johanna Andersson – ledamot, omvald
 • Karsten Bech – ledamot, nyvald
 • Kerstin Kjellin – ledamot, omvald
 • Petra Nilsson – ledamot, omvald
  Ulrika Guldstrand – ledamot, nyvald

Revisorer

 • KPMG valdes som auktoriserad revisionsbyrå
 • Kent Andersson valdes till förtroendevald revisor
 • Hans Bager valdes till förtroendevald revisorssuppleant

Valberedning

Till valberedning valdes:

 • Peder Westerberg, sammankallande
 • Charles Olsson
 • Christina Tapper
 • Jan-Olof Torstensson
 • Rogardt Wikström

Organisationsöversyn

Kongressen beslutade om att en organisationsöversyn skall göras med start under kvartal 4 2021. Organisationsöversynen kommer att göras med hjälp av en extern konsult som leder arbetet med att utreda förbundets organisation inklusive medlemskap och demokrati. Föreningslivet kommer att involveras i arbetet och ett färdigt förslag skall presenteras senast 2022-05-31. Beslut ska sedan fattas av en extra kongress senast 2022-09-30.

Etiskt program

Ett reviderat etiskt program har också antagits. Det etiska programmet kommer att finnas i både en längre, mer utförlig version och en kortare version där huvudinnehållet sammanfattas.

Intresseprogram

Ett intresseprogram antogs av kongressen. Prioriterade frågor för Neuro under kommande 4 år är neurosjukvård, forskning, rehabilitering/hjälpmedel och socialförsäkringsfrågor inklusive LSS.

Handlingsplan 2022-2025

Kongressen antog också en handlingsplan för 2022-2025. Fokus under kommande 4 år ligger på:

 • En fortsatt opinionsbildning och ett påverkansarbete med fokus på de prioriterade intressepolitiska frågorna neurosjukvård, forskning, rehabilitering/hjälpmedel och socialförsäkringsfrågor inklusive LSS.
 • En organisationsöversyn som inkluderar medlemskap samt demokrati, där hela föreningslivet behöver involveras.
 • Fortsatt arbete med digitalisering på alla nivåer i förbundet.
 • En utvecklad råd- och stödverksamhet.
 • En utåtriktad diagnosverksamhet.

Kongressen beslutade att alla led inom förbundet, det vill säga både riksförbundet, länsförbund och föreningar, ska verka i enlighet med den fastlagda handlingsplanen.

Nu pågår arbetet med kongressprotokoll och renskrivning av de antagna handlingarna. Det kommer sedan att anslås här på hemsidan.

Har du funderingar är du välkommen att kontakta Kristina Niemi, kanslichef.