Två personer, en gående och en i rullstol. Foto.
Neuro företräder framför allt personer som själva tillhör eller är anhöriga till personer som tillhör personkrets tre och vi kommer därför fokusera på förslagen som rör personlig assistans i vårt remissvar. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Neuros yttrande: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)

Neuro avstyrker utredningens förslag i dess helhet. Vi har tidigare starkt kritiserat utredningen, tillsammans med en samlad funktionshinderrörelse och Funktionsrätt Sverige (FRS). Vi anser att den aldrig borde ha remissbehandlats, på grund av dess många brister.

Ett fåtal förslag och resonemang från utredningen kan vara intressanta att fånga upp i nya utredningar, men förslagen är genomgående inte tillräckligt utredda i betänkandet. Liksom FRS ser vi ett fortsatt behov av att förstärka och utveckla i princip alla tio insatser inom LSS på ett sätt som denna utredning inte har fångat upp.

Regeringen har redan slagit fast att man inte avser att genomföra utredningens två mest centrala förslag. Att regeringen ändå väljer att remittera utredningen är djupt olyckligt Det skapar merarbete hos alla remissinstanser, samtidigt som den politiska förtjänsten är högst tveksam.

Läs hela yttrandet

Vi avstyrker utredningens förslag i dess helhet. Utredningens direktiv är skrivna utifrån ett antal felaktiga utgångspunkter och har sitt främsta fokus på att begränsa kostnaderna för den statliga assistansersättningen. De skarpa förslag som utredningen levererar syftar till just detta och går ut på att begränsa den personliga assistansen. I övrigt ger utredningen inga svar på de stora utmaningar som LSS lider av idag.