Neurorapporten 2019: En tredjedel får vänta över ett år på korrekt neurologisk diagnos

Neurorapporten 2019 visar på en ökning bland Neuros medlemmar när det gäller väntan mer än ett år från läkarbesök till korrekt diagnos. Från en fjärdedel (25 %) år 2014 till nästan en tredjedel (30%) år 2019. Se videoklippet från lanseringen av Neurorapporten under Neurologiveckan!

”Det är alarmerande att väntan på korrekt diagnos ökar. Forskning visar om och om igen på vikten av att få en tidig diagnos så rätt behandling kan sättas in i rätt tid. Hälso- och sjukvården måste vända utvecklingen för att minimera påverkan på arbets- och familjeliv samt fritid för människor med neurologisk diagnos,” säger Lise Lidbäck förbundsordförande Neuro.

Se videoklippet från Neurologiveckan där Neurorapporten 2019 lanseras

Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon

Neurorapporten visar på en positiv utveckling där över 70 procent av Neuros medlemmar årligen får kontakt med neurolog om de ingår i ett multiprofessionellt team. Det ska jämföras med Neuros medlemmar som inte har tillgång till ett multiprofessionellt team, där knappt 40 procent får en årlig kontakt med neurolog.

”När våra medlemmar uttalar sig om team, eller snarare om önskan om att få en teambaserad vård, är behovet av att få en samlad bild – en helhet – vanligt förekommande. Neurorapporten visar att Multiprofessionellt team är nyckeln till god vårdkontakt,” säger Lise Lidbäck förbundsordförande.

Många efterlyser multiprofessionella team

Drygt en tredjedel av svarande i Neurorapporten uppger att de har tillgång till team. Inom neurosjukvården finns idag team för flertalet diagnoser. Arbete i team är förhållandevis väletablerat för patienter med MS och ALS, men inte för dem med polyneuropati och stroke.

”Neuro vill vara en konstruktiv kraft i arbetet för en jämlik hälso- och sjukvård där individens behov står i centrum. Vi tror att arbete i multiprofessionella team skulle kunna tillämpas på fler diagnoser, fler individer, än vad det gör idag,” säger Lise Lidbäck förbundsordförande Neuro

Av de medlemmar som har tillgång till multiprofessionellt team är över 65 procent nöjd med sin neurologiska vård. För de som saknar ett multiprofessionellt team är endast en tredjedel nöjda. WHO (World Health Organization) har under många år betonat samarbete och samverkan som en väg till god vård för alla. Multiprofessionellt arbete, och multiprofessionell utbildning, ses som en förutsättning för arbete med att utveckla vård som möter de behov som människor i dagens samhälle har.

Fakta Multiprofessionellt team

Ett multiprofessionellt team inom neurosjukvården är, enligt Neuros definition, en arbetsgrupp som enbart tar emot patienter med neurologiska diagnoser och skador. I teamet ska ingå läkare, sjuksköterska och andra yrkesgrupper som är specialiserade inom neurologi. Vidare ser vi patientens och anhörigas delaktighet i teamet som en självklarhet.

Multiprofessionellt teambaserat arbete inom neurologin är ett beprövat arbetssätt. Kronisk neurologisk sjukdom handläggs, enligt Svenska Neurologföreningen, bäst vid en enhet med teambaserad vård med specialistkunskap inom neurologi. Att teambaserad vård kan vara fördelaktig i vården av patienter med neurologisk diagnos framgår också i de nationella riktlinjer som rör neurologiska diagnoser.

Fakta Neurorapport

För fem år sedan, 2014, sjösatte Neuro satsningen på att ”sätta neurologin på kartan” med hjälp av en årlig Neurorapport. Neurorapporterna behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden. Rapporterna har haft olika teman:

 • 2014 - Behovet av tidig diagnosticering och behandling
 • 2015 - Rehabilitering
 • 2016 - Multiprofessionella team inom neurosjukvården
 • 2017 - Hjälpmedel
 • 2018 - E-hälsa
 • 2019 - Nu lanseras årets Neurorapport

Och i Neurorapporterna har Neuro kommit fram till en rad slutsatser, så som att:

 • det behövs en nationell kraftsamling kring neurologi.
 • en rehabiliteringsutredning som bland annat bedömer behov, utbud och ansvar behövs.
 • kunskapen om komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer måste öka.
 • omfattningen av teambaserad neurosjukvård behöver öka.
 • personliga hjälpmedel måste regleras i en rättighetslag och tillhandahållas genom en välfungerande hjälpmedelsverksamhet
 • e-hälsa måste tillämpas på ett sådant sätt att patientrollen stärks för alla patienter och så att vård och behandling i ökad utsträckning leder till god livskvalitet för patienten.
 • en ojämn fördelning av resurser inom flera områden vilket påverkar tillgång till individuellt anpassad vård och omsorg. I flera fall är det en postnummerfråga. Det råder inte jämlika förhållanden inom neurosjukvården över landet.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!

Stöd oss

Ge ett bidrag till kampen mot neurologiska sjukdomar.

Ge en gåva