Maria Sverker och Maja Havbring, medlemmar i Neuro. Foto.
Socialförsäkringsfrågorna engagerar. Hela 2 600 medlemmar har svarat på Neuros enkät. Foto: Peder Björling.

Medlemmarnas erfarenhet av socialförsäkringen

, Fanette Caudron

Rapport om Socialförsäkringsfrågor. Neuros medlemmars erfarenheter, hösten 2022.

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge våra cirka 12 500 medlemmar information, stöd och en framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Syftet med denna rapport är att kartlägga Neuros medlemmars tillgång till socialförsäkringsfrågor. För att kunna samla in trovärdig statisk på riksnivå har vi valt att fokusera på ersättningar som administreras av Försäkringskassan och som syftar till att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och/eller funktionsnedsättning.

Rapportens resultat bygger på en enkät som skickades i slutet av augusti 2022 till samtliga Neuros medlemmar som har angett mejladress (drygt 9 500 personer).

Totalt svarade drygt 2 600 personer på enkäten varav ungefär 1 400 någon gång har ansökt om ersättningar från Försäkringskassan i samband med sin sjukdom och/eller funktionsnedsättning.

Känner sig ständigt ifrågasatta

Rapporten redogör först för vilka ersättningar Neuros medlemmar får i dagsläget och utvärderar sedan Försäkringskassans handläggningsprocess och bemötande av de sökande.

Enkätens resultat visar att en tredjedel av de svarande upplever kontakten med Försäkringskassan som negativ. Många berättar att de känner sig ständigt ifrågasatta av myndigheten. Dessutom tycker få svarande att Försäkringskassans handläggningsprocess har blivit bättre under åren.

Endast hälften är nöjda

Enkätens resultat visar även att en fjärdedel av de svarande har väntat längre än sex månader på beslut samt att endast hälften är nöjda med den information de har fått under ansökningsprocessen.