Porträtt på Lise Lidbäck
Neuros ordförande Lise Lidbäck kommenterar regeringens budget 2020. Foto: Håkan Sjunnesson

Lite, men långt ifrån tillräckligt

I regerings budget finns det några satsningar som kan förbättra för Neuros medlemmar, men det är långt ifrån tillräckligt. Stora investeringar inom neurologin lyser med sin frånvaro. Samtidigt ökar väntetiden på att få en neurologisk diagnos. Tillgång till rehabiliteringen minskar och multiprofessionella team finns endast för 40 procent av våra medlemmar. Ett reellt hot mot patientsäkerheten.

Neuro välkomnar att regeringen skjuter till ytterligare 5 miljarder 2020 som fördelas på samtliga kommuner och landsting. De ökade generella tillskotten som regeringen föreslår till kommuner och landsting kan ge stöd i arbetet att utveckla hälso- och sjukvården och då med fokus på primärvården. För primärvården behöver utvecklas och stärkas så att personer med neurologiska symtom snabbt kan få rätt diagnos. Vilket är en förutsättning för att få rätt behandling, i rätt tid. Så är det inte idag. Neuros medlemmar vittnar om att de tar längre tid idag jämfört med år 2014 att få en diagnos.

Koordinering – ett steg i rätt riktning

En satsning i regeringens budget som kan underlätta för Neuros medlemmar är förslaget på att införa koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter. Koordineringsinsatserna ska ges efter behov inom hälso- och sjukvårdsverksamheten för att främja patienternas återgång till eller inträde i arbetslivet. I Neurorapporten 2019 lyfter våra medlemmar att de som har tillgång till koordinering i form av multiprofessionella team också upplever större möjlighet till att vara delaktig i samhällslivet.

Förändringar i reglerna om bilstödet

Äntligen har regeringen fått upp ögon för de problem som bilstödet står inför och kommer nu med förslag på åtgärd i budgeten. Antalet som har fått tillgång till bilstödet har minskat de senaste åren. Att regeringen föreslår vissa förändringar i reglerna om bilstödets anpassningsbidrag med syfte att förbättra för enskilda är ett kvitto på Neuros påverkansarbete har effekt. Förslagen innebär ökade utgifter på anslaget för bilstöd med 13 miljoner kronor under 2020, och med 52 miljoner kronor årligen från och med 2021. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

Besparingar inom personlig assistans

Regeringen ger extra ekonomiska medel för sondmatning och andning. Ett nödvändigt stöd. Samtidigt genomför regeringen en besparing för de flesta med personlig assistans. Genom att endast höja schablonen inom den personliga assistansen med 1,5 procent saknas det ekonomiska medel för att kunna betala kollektivavtalets höjningar med 2 procent. Det är sjunde året i följd som regeringen tillför mindre medel än löneökningarna. Risken att det kommer saknas resurser för att handleda och kompetensutveckla är övervägande. Vilket ytterst är det ett svek mot de personer med omfattande funktionsnedsättningar som har behov av personlig assistans. Seriösa assistansanordnarna med hög kvalitet och goda anställningsvillkor kan behöva lägga ner sin verksamhet.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!