Tre personer framför datorer med massor av datorskärmar. Foto.
Foto: Pixabay.

Skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Vi hyser en stor oro för våra medlemmars möjligheter att få stöd till arbete i kölvattnet av den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen. Både för vad som händer redan nu under förändringsprocessen, men också för den framtida utformningen av myndigheten och av den framtida arbetsmarknadspolitiken. Så skriver Funktionsrätt Sverige, där Neuro är medlemmar, till arbetsmarknadsministern.

Vi hyser en stor oro för våra medlemmars möjligheter att få stöd till arbete i kölvattnet av den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen. Både för vad som händer redan nu under förändringsprocessen, men också för den framtida utformningen av myndigheten och av den framtida arbetsmarknadspolitiken.

Ett viktigt område och en viktig skrivelse. Det känns också bra att vår gemensamma uppslutning kring frågan är stor, säger Neuros ordförande Lise Lidbäck i en kommentar till skrivelsen.

En del personer med funktionsnedsättning har inga särskilda behov av stöd för att få arbete. De har i jämförelse med övriga befolkningen en relativt hög sysselsättningsgrad och möter i stort inte andra hinder än de flesta. Det finns däremot en mängd personer med funktionsnedsättning som upplever stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Hela tio procent av befolkningen i Sverige i arbetsför ålder, uppger att de har en funktionsnedsättning som utgör ett hinder för att få ett arbete. Det är alltså en anmärkningsvärt stor grupp, idag mer än 600 000 personer och den andelen har varit statistiskt stabil under lång tid. För dessa är sysselsättningsgraden betydligt lägre än för den övriga befolkningen. Över tid kan vi också se att sysselsättningsgraden inte påverkas nämnvärt av konjunkturläget, vilket inte är fallet för andra grupper med utmaningar på arbetsmarknaden. De senaste årens historiskt starka arbetsmarknad har gynnat de flesta grupper utom denna, vilket tyder på att de arbetsmarknadspolitiska stöden inte fungerar tillfredställande. Utmaningarna ligger inte enbart hos Arbetsförmedlingen och myndighetens framtida uppdrag, utan även i hur de arbetsmarknadspolitiska stöden är utformade och hur de styrs. Och på i vilken grad företag och offentlig sektor är beredda att anställa personer med funktionshinder.

Personer med funktionsnedsättning i behov av arbetsmarknadspolitiska stöd är ingen homogen grupp, tvärtom är behoven mycket varierande beroende på funktionsnedsättning och individuella förutsättningar. Vissa kan ha ett primärt behov av fungerande arbetshjälpmedel, andra har behov av stödpersoner i form av personligt biträde, SIUS-konsulenter eller liknande. Ytterligare andra behöver ett flertal olika stöd, även stöd som ligger utanför de arbetsmarknadspolitiska stöden. En del stödbehov är tillfälliga, andra mer långvariga eller rentav livslånga. Hittillsvarande stödsystem lever inte upp till kraven för att möta den mångfald av behov som finns. Vi ser också att stödformerna idag inte alltid träffar rätt målgrupp. Det finns även ett behov av mer utvecklade stöd som inte enbart riktas till den som är arbetssökande utan till själva arbetsplatsen för att säkerställa en fungerande och långsiktigt hållbar arbetssituation.

Det finns starka skäl att se över arbetsmarknadspolitiken och inte minst de samlade arbetsmarknadspolitiska stöden som är riktade till personer med funktionsnedsättning. Vi är övertygade om att en utformning som bättre svarar upp mot de varierande behoven, en ökad träffsäkerhet och tydligare resultatstyrning av stöden, skulle kunna nå betydligt större framgång och effektivitet än hittills.

Från en samlad funktionsrättsrörelse vill vi gärna bidra till att hitta lösningar för en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik för våra grupper. Vi föreslår att regeringen tillsätter en speciell utredning kring detta. Och från funktionsrättsrörelsen medverkar vi gärna aktivt i ett utvecklingsarbete. Vi har stor erfarenhet och kompetens, är måna om att alla olika funktionshinderperspektiv beaktas och vill bidra med vår kunskap i ett lösningsfokuserat arbete. Det förutsätter att regeringen och dess samarbetspartier är beredda att ta ett rejält omtag i arbetsmarknadspolitiken för våra medlemsgrupper.

Med vänliga hälsningar

Funktionsrätt Sverige, Lisa Wallenius
och våra medlemsförbund:

Afasiförbundet, Berit Robrandt Ahlberg
Astma- och Allergiförbundet, Maritha Sedvallson
Autism- och Aspergerförbundet, Ulla Adolfsson
Blodcancerförbundet, Lise-lott Eriksson
Bröstcancerförbundet, Susanne Dieroff Hay
Dyslexiförbundet, Bengt-Erik Johansson
Elöverkänsligas Riksförbund, Marianne Ketti
Fibromyalgiförbundet, Marie-Louise Olsson
Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS, Monika Westerberg
FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning,
Harald Strand
Föräldraföreningen Dyslektiska barn, FDB, Fredric Helgesson
HIV Sverige, Christina Franzén
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Maria Lundqvist Brömster
Hjärtebarnsfonden, Linda Sundberg
Huvudvärksförbundet, Jenny Norén
Mag- och Tarmförbundet, Margareta Röstlund
Mun och Halscancerförbundet, Owe Persson
Neuro, Lise Lidbäck
Njurförbundet, Håkan Hedman
Parkinsonförbundet, Eleonor Högström
Personskadeförbundet RTP, Marina Carlsson
Primär Immunbrist Organisationen, PIO, Maria Monfors
Prostatacancerförbundet, Kjell Brissman
Psoriasisförbundet, Tina Norgren
Reumatikerförbundet, Lotta Håkansson
Riksförbundet Attention, Anki Sandberg
Riksförbundet Balans, Simone Gynnemo
Riksförbundet Cystisk Fibros, RfCF, Johan Moström
Riksförbundet DHB, Jan Höglund
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH,
Barbro Hejdenberg Ronsten
Riksförbundet HjärtLung, Inger Ros
Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, Maria Montefusco
Riksföreningen Grunden, Andreas Pettersson
Schizofreniförbundet, Margaretha Herthelius
Stamningsförbundet, Leif Jonasson
STROKE-Riksförbundet, Ove Puisto
Svenska Celiakiförbundet, SCF, Bengt Fasth
Svenska Diabetesförbundet, Thomas Löfvenius
Svenska Downföreningen, Veronica M Hallberg
Svenska Epilepsiförbundet, SEF, Berndt Ohlin
Svenska OCD-förbundet, Lena Nilsson, ordförande
Tandvårdsskadeförbundet, Ann-Marie Lidmark
Ångestförbundet ÅSS, Lena Huss

I samarbete med
Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, Amanda Lindberg
Förbundet Unga Rörelsehindrade, Hanna Öfors
Hörselskadades Riksförbund, HRF, Mattias Lundekvam
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, Maria Persdotter
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, Åsa Henningsson
Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF, Juni Sowell
Synskadades Riksförbund, SRF, Håkan Thomsson
Unga Hörselskadade, Jonathan Elebjörk Wahlström
Unga Reumatiker, Cajsa Helin Hollstrand
Ung med Psoriasis, Liza Nyström