Många med någon form av en neurologisk diagnos har också osynliga symtom som påverkar förmågan till arbete. Därför måste det finnas en större flexibilitet på samhällsstödsinsatser och arbetsmarknaden för de med olika funktionsvariationer. Foto: Håkan Sjunnesson/Neuro.

Framtiden kräver moderna flexibla stöd för funktionsvarierade på arbetsmarknaden

Nu ska Arbetsförmedlingen reformeras. Och vår företrädare Funktionsrätt Sverige och Myndigheten för delaktighet tycker att detta ska ses som ett ypperligt tillfälle att reformera samhällets stödinsatser. Det skulle förbättra chanserna till jobb och egen försörjning för personer med funktionsnedsättning. Detta lyfter vi idag i en gemensam debattartikel på den tunga nyhetsportalen om politik, altinget.se.

Neuro ingår nu i Funktionsrätt Sverige där gemensamma frågor drivs. En sådan fråga är rätten till arbetsmarknad och ekonomiskt stöd när man är mellan två arbeten och har en funktionsvariation.

Debattartikeln på altinget.se har fått rubriken "Stöden är anpassade för en arbetsmarknad som inte längre finns". I artikeln hävdar Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet och Elisabeth Wallenius, Ordförande i Funktionsrätt Sverige, att det finns ett skriande behov av nya moderna, flexibla och långsiktiga ekonomiska stöd och strukturer. Det gäller för alla personer med funktionsnedsättning, funktionsvariation som står utanför arbetsmarknaden.

Upprinnelsen till artikeln är att Arbetsförmedlingen senast den 1 november i år ska beskriva för regeringen hur det ska gå till när de minskar sin verksamhet och närvaro rejält på olika platser i Sverige. Detta av besparingskrav. I stället ska stora delar av verksamheten ska flyttas över till andra utförare. I uppdraget har det beskrivits att personer med funktionsnedsättning inte kommer att påverkas. Detta trots att gruppen utgör drygt en fjärdedel av de inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Funktionsvarierade kommer påverkas negativt

Debattörerna skriver:
”Vi är övertygade om att den stora gruppen av personer med funktionsnedsättning, tvärtom kommer att påverkas i mycket hög utsträckning. Arbetsförmedlingens omorganisation borde i stället ses som ett tillfälle att förbättra chanserna till jobb och egen försörjning för personer med funktionsnedsättning.”

Egen försörjning minskar utsattheten

Debattartikeln beskriver att många personer med funktionsnedsättning i Sverige lever i en svår ekonomisk utsatthet. Och en hög andel av dessa, särskilt kvinnor är långtidsarbetslösa.

”Att öka möjligheten för fler att helt eller delvis bidra till sin egen försörjning är en grundläggande förutsättning för att minska utsatthet och för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.” hävdar debattörerna. De pekar också på förhoppningar med Arbetsförmedlingens reformering:

”Ett av målen med Arbetsförmedlingens reform är att förbättra matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande. Det är bra. Vi vet också att matchning ser helt olika ut och tar olika lång tid. Forskning visar att specialiserad kunskap hos den som ger stöd, är central för att nå framgång med matchning bland de grupper av arbetssökande som står längst ifrån arbetsmarknaden…”

Läs hela debattartikeln här

Fakta: Altinget är en politiskt oberoende nyhetsportal som bevakar politiken i Sverige och EU.

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!