Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

Neuro välkomnar utredningens huvudsakliga förslag och anser att en vårdvalsreform är nödvändig för att uppnå en mer jämlik vård som i högre grad ges efter behov. Vi ser positivt på flera delar och kommenterar särskilt förslagen om listning på utförare, förstärkt informationsskyldighet, en nationell portal för vårdval, en nationellt reglerad patientavgift, nationella ersättningsprinciper, en utredning gällande välfärd i glesbygd och ökad långsiktighet i statens styrning.

Neuro ser positivt på utredningens huvudsakliga förslag att vårdvalet reformeras om till ett integrerat så kallat digifysiskt vårdval. Vi delar utredningens bedömning att föreslagen reform skulle bidra till ökad kontinuitet och därigenom patientsäkerhet samt en mer behovsbaserad tillgång till vård. Nedan kommenterar vi ett antal av utredningens ytterligare förslag och rekommendationer närmare.

Listning på utförare, inte läkare

Neuro tillstyrker förslaget under rubrik 17.1.2, att listning på utförare ska bli grunden i det uppdaterade vårdvalssystemet. Liksom utredningen konstaterar är det ibland mer relevant för en patient att ha en fast vårdkontakt, än en fast läkarkontakt. Många av våra medlemmar och andra med kroniska diagnoser tillhör just den kategori patienter som inte är i störst behov att ha kontinuerlig kontakt med en allmänläkare, utan ett helt vårdteam alternativt en sjuksköterska, en fysioterapeut, en arbetsterapeut eller en kurator, till exempel. Vårdkontakten bör kunna patientens sjukdomshistoria och effektivt kunna guida patienten till rätt vårdinstans om behov uppstår. Detta för att avlasta patienten vad gäller koordineringen av sin sjukvård och för att säkra att patienten vet att hen kan uppsöka de vårdkontakter hen är i behov av.

Vi förespråkar vidare..

Innehållsansvarig: Lise Lidbäck