Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Neuro ser en stor samhällsvinst i att människor stimuleras att ge mer och därmed också ökar sitt engagemang för det gemensamma.

Vi är därför mycket positivt till att skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet ska återinföras. Skattereduktion för gåvor stimulerar ett ökat givande som skapar resurser för en mängd samhällsnyttiga verksamheter. En stark ideell sektor är en förutsättning för att klara flera av de samhällsutmaningar som Sverige och omvärlden står inför idag. 

Skattereduktion för gåvor är inte bara viktigt för civilsamhället utan för hela samhället i stort. Neuro vill understryka vikten av att skapa ett långsiktigt hållbart system som genom skatteavdrag på gåvor stimulerar den folkliga filantropin och bjuder in fler att vara med och bidra. Ett skäl till detta är helt enkelt att det krävs en långsiktigare ekonomisk förutsägbarhet för att civilsamhällets verksamheter ska få ett effektivt och ändamålsenligt genomslag. Ett annat mervärde är den samhällsnytta som uppstår då engagerade individer stöttar de ändamål som civilsamhället arbetar med. En långsiktigt hållbar samhällsutveckling gynnas av en förutsägbarhet i ett system som där långsiktigt givande premieras vilket uppnås genom att erbjuda ett skatteavdrag för gåvor.

Att återinföra skatteavdrag för gåvor till ideell verksamhet skulle innebära att fler kan vara med och ge mer till ideell verksamhet. Det skulle alltså medföra att givandet öppnas upp för fler och därmed ökar delaktigheten och engagemanget. Vi är positiva till en återinförd skattereduktion för gåvor därför att vi vill att alla ska få möjlighet att bidra till civilsamhällets arbete genom att skänka pengar oberoende av ekonomiska förutsättningar. Det är i grunden en fråga om att alla som aktivt vill ska kunna vara med och bidra och att ingen på grund av lägre inkomst ska exkluderas.

Neuro vill dock se förbättringar i förslaget. Vi vill att:

  • Fler ändamål för skattereduktion för gåvor införs. Samtliga allmännyttiga
  • ändamål, definierade i enlighet med inkomstskattelagen 7 kap 4 § bör godkännas.
  • Juridiska personer ska kunna få skattereduktion för gåvor.
  • Beloppsgränserna ändras för att inkludera fler. Gränsen på 200 kronor per
  • gåvotillfälle bör tas bort helt och minsta belopp per år bör sänkas från 2 000 kronor till 1 500 kr. Taket på 6 000 kronor per år bör i ett första skede höjas till 10 000 kronor.
  • Rapportering till Skatteverket och hantering av kontrolluppgifter förenklas för gåvomottagarna.