Ny massiv manifestation för LSS- och assistansräddning

Den 3 december 2017 uppmärksammades den internationella funktionshinderdagen och på ett 20-tal platser runt om i Sverige hölls manifestationer för andra året i rad för att rädda och återupprätta LSS och den personliga assistansen.

I Stockholm anslöt 1500 personer och i Malmö trotsade mer än 150 personer blåsten och regnet för att visa sitt stöd för bevarandet och återupprättelsen för LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och den personliga assistansen som ingår i den lagen.

En av talarna i Malmö var KG Hammar, ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan, som ofta engagerar sig i rättvisefrågor.

Han betonade att LSS från 1994, var ett led i synliggörandet av att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter och kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

- Men nu är LSS hotat och då är det viktigt att lyssna på de som berörs, både de som är berättigade till assistans och de som jobbar med assistans, säger KG Hammar som hävdar att det handlar om mycket mer än om en grupp människors rättigheter.

Han pekar på vikten av att dela på de gemensamma resurser vi har så rättvist som möjligt och låta de som har det svårast vara prioriterade, eftersom de inte har någon stark röst generellt sätt.

Miljarder till nytt luftförsvar går före

KG Hammar upplyste den månghövdade åhörarskaran om att 1948 fick vi FN:s konvention som proklamerar de mänskliga rättigheterna. De uttrycker tydligt varje människas rättighet till lika delaktighet i livet och i samhället.

- Vi har också fått konventionen för personer med funktionsnedsättningar 2009, där det tydligt proklameras om allas rätt till frihet att delta i samhället på lika villkor. Och det är nu svårt att bortse från att det verkar som ren diskriminering, när regeringens och försäkringskassans beslut gjort att assistansen skurits ner för så många människor det senaste året, hävdar KG Hammar och fortsätter:

- Det är alltid kostnadsskäl som anges som skäl för att dra ner på det sociala skyddsnätet på samhällets mjuka sida. Men när det gäller samhällets hård sida, som till exempel nu när Sverige utan större diskussion köpt in ett nytt amerikanskt luftförsvarssystem för många miljarder, då verkar miljarderna i kostnader vara helt ointressanta för de ansvariga politikerna. Det är inte rimligt, hävdar KG Hammar som tycker att det enda riktiga nu är att skriva om direktivet för LSS.

- Vi måste värna om det mjuka rättvisa och trygga samhället för alla, proklamerar KG Hammar.

Neuroförbundsordförande talade i Stockholm

I Stockholm på Norra Bantorget var Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck en av 17 talare och tre partiledare närvarade också. Lise Lidbäck inledde sitt anförande med ett dödsfall för ett drygt år sedan. Nämligen en av Neuroförbundets medlemmar som tragiskt givit den personliga assistansen ett ansikte:

- Förra året höll vi en tyst minut för Phia, som fick betala det allra högsta pris en människa kan betala. Med sitt eget liv på en allmän toalett i centrala Malmö för att den hjälp hon hade rätt till hade dragits in. Hur mycket får en människa begära? Vem ska ha rätten att avgöra vad som är skäliga livsvillkor för dig och mig? Och ska livet verkligen behöva ta slut vid 65 som det är idag? Frågade sig Lise Lidbäck. Frågan är berättigad tycker många, eftersom det idag inte går att ansöka om personlig assistans efter man fyllt 65 år? Efter 65 år är man hänvisad till kommunens hemtjänst för hjälp med det man behöver.

Håkan Sjunnesson / Neuro. 

Här nedan följer resten av Lise Lidbäcks fem-minutersanförande på assistansmanifestationen 2017:

"I Sverige gäller sedan snart nio år konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Våra mänskliga rättigheter borde inte längre kunna sättas ur spel som nu. Men det gör de!

Våra tankar går till alla de som hade velat vara här idag, men som befinner sig i ofrivillig husarrest. Att bli fråntagen ett värdigt liv bit för bit är en verklighet som gestaltar sig för många i denna stund. Varför frågar man sig? Svaret stavas fördomar, okunnighet, bortprioritering och självklart PENGAR. Som Heidenstam sa redan 1895 - Det är en skam, det är en fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter pengar! I ett modernt samhälle behövs alla, därför behöver också alla ha samma rättigheter att leva, verka och bo i det. Vi ska aldrig acceptera denna nedmontering av människors liv och rättigheter! Vi ska aldrig stillatigande finnas oss i att tvingas in i andras mallar på hur ett "lagom liv för en funktionsnedsatt" ska se ut! Vi och våra anhöriga ska inte tvingas leva våra liv på nåder och förvägras att få vara fullvärdiga samhällsmedborgare!

LSS-reformen måste få en ordentlig saklig granskning som bygger på fakta och beräkningar, i stället för fördomar och spekulationer och ännu värre - felaktiga fakta.

LSS-reformen måste också ses ur ett större perspektiv än som en budgetpost som måste minska. Se det som en ballong: klämmer man åt den på ett ställe så expanderar den någon annanstans, och klämmer man i för hårt så spricker den.

Frågan är uppenbar: har vi har råd att dra ned på LSS insatser och personlig assistans? Det är helt enkelt så att den som vill dra ner på LSS-reformen blir svaren skyldig:

Hur kan det vara lönsamt att avveckla etthundratusen arbetstillfällen som i sig också möjliggör för ännu fler att arbeta och studera?

Hur kan det vara lönsamt att avveckla etthundratusen arbetstillfällen som möjliggör för föräldrar att fortsätta att vara föräldrar, som möjliggör för familjer att leva som andra familjer?

Hur kan det vara lönsamt att avveckla etthundratusen arbetstillfällen som de facto skapar en värdig livssituation med samma rätt till inflytande och självbestämmande som alla andra?

Och vad blir alternativkostnaderna om assistansberättigade eller den som har behov av ledsagning för att kunna sköta sitt arbete, istället måste få hjälp på något annat sätt? Om våra styrande inte kan svara på dessa frågor bör de tänka sig för både en och två gånger innan de genomför nedskärningar i LSS-reformen!

Den handlar om det mest grundläggande som finns - våra liv och existensberättigande! I den kampen ger vi oss aldrig!!

Så uppmaningen till nuvarande och kommande Regering är: låt oss tillsammans hela världens vackraste frihetsreform. Låt oss göra den till en underbar Fågel Fenix som får resa sig ur de rykande resterna av aska och göra det enda rätta - Ge alla människor rätten till ett värdigt liv i självbestämmande! Vi är alla LikaUnika", avslutade Lise Lidbäck.

Fakta: Detta är LSS
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde.

Här kan du läsa hela lagtexten LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS gäller för följande personer:

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller

3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande.