Person som sitter i en rullstol där ansiktet inte syns. Foto.
Foto: Albin Händig

Granskning: Olika tillgång och villkor kring hjälpmedel över landet

, Reporter: Johanna Aggestam

Reflex har frågat alla regioner om deras hjälpmedelshantering. Kartläggning visar att 16 av 21 regioner tar ut en avgift för hjälpmedel kopplat till gångförmåga.
Alla 21 regioner uppger tumregeln om ett hjälpmedel per behov och endast tre regioner tillämpar dubbel- eller trippelförskrivning och då vid enstaka eller undantagsfall.

FRÅGOR
1. Finns det restriktioner för hur patienter som ansöker om förflyttningshjälpmedel (till exempel manuell rullstol, elrullstol eller rullator) får använda dessa? Får till exempel samma rullstol användas både på̊ fritiden och på en arbetsplats?

2. Finns en gräns för hur många förflyttningshjälpmedel en patient kan få förskrivna? Kan man få fler än en rullstol som exempelvis kan användas för inomhus- respektive utomhusbruk?

3. Måste patienter betala en avgift för hjälpmedel kopplat till gångförmåga?

Blekinge
1. I Blekinge finns det anvisningar som styr regelverket kring vad som får förskrivas, för vad och av vem. Fritidshjälpmedel och hjälpmedel för arbetsplatsen är inte förskrivningsbart hjälpmedel i Blekinge. Däremot finns det inget som förbjuder personen att använda sin rullstol i andra sammanhang. Men behovet måste vara annat än arbetsplats eller fritid.
2. Utgångspunkten är ett hjälpmedel per funktion, men om behovet inte täcks av ett hjälpmedel (till exempel stora skillnader mellan ute- och innemiljö) kan fler förskrivas. Det är en individuell bedömning.
3. Nej.

Dalarna
1. Nej, inga restriktioner, utan hjälpmedlet ska uppfylla de behov och målsättningar som hjälpmedelsanvändaren har. Däremot finns riktlinjer för hur hjälpmedel förskrivs och vilket ansvar den som använder hjälpmedlet har. Produkter avsedda för fritidsaktiviteter ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvar och betalas av den enskilde.
2. Grundprincipen är att endast en uppsättning av hjälpmedlet kan förskrivas, men det är patientens behov som avgör om hjälpmedel ska förskrivas i flera antal. Människor lever olika och därför ser behovet olika ut. Vad som är normala aktiviteter i en persons vardag, är inte detsamma för någon annan. Behovet måste därför prövas individuellt utifrån den enskildes behov och delaktighet. Några exempel på när dubbelförskrivning kan vara aktuellt:
● Extrem förslitning av hjälpmedel/tillbehör av förbrukningskaraktär; funktionshindret kan medföra extrem förslitning/förbrukning inom en kort tidsperiod och då kan det vara mer samhällsekonomiskt och mer praktiskt för den enskilde om fler hjälpmedel av samma typ förskrivs vid samma tillfälle.
● Miljöfaktorer: Olika boende, t ex när föräldrar lever åtskilda, vid olika boendeplan, vid inom- respektive utomhusanvändning, i boende respektive skola. Vad som är rimligt att flytta mellan olika boende, skola, fritids, etc. får bedömas utifrån aktuell situation och antal hjälpmedel som ska flyttas.
● Patientsäkerhet: Syrgasutrustning för att garantera medicinsk säkerhet.
Dubbel uppsättning av hjälpmedel kan inte förskrivas som extra trygghet för om ordinarie hjälpmedel går sönder eller för ökad bekvämlighet.
3. Ja. Alla betalar samma hjälpmedels­avgift oavsett gång­förmåga.

Gotland
1. Nej, det finns inga restriktioner för hur man får använda sitt förflyttningshjälpmedel, utöver de restriktioner som respektive tillverkare specificerar i sin användarmanual/bruksanvisning.
2. Vad gäller antalet förflyttningshjälp­medel så finns det följande restriktioner:
Dubbelutrustning
Grundprincipen vid förskrivning är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskrivas till en och samma person. Förskrivning kan endast ske till personens folkbokförda adress. Med dubbelutrustning menas att användaren har två funktionellt lika hjälpmedel med samma användningsområde. I undantagsfall kan samma hjälpmedel dubbelförskrivas, dessa undantag är:
Barn och ungdomar med funktionshinder som har föräldrar som inte bor tillsammans, dubbla boenden. De hjälpmedel som avses är säng, personlyft, hygienstol, badbrits/skötbord, väggfast planeringstavla, hörslinga till TV och varseblivningssignaler.
Barn och ungdomar med funktionshinder som har dubbla boenden under en övergångsperiod på sex månader i samband med flytt till eget boende.
Personer i sen palliativ fas.
Om användaren inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta med sig rollator/rullstol mellan olika våningsplan.
Om rullstolsanvändaren får ett vårdarstyrt drivaggregat förskrivet kan två rullstolar förskrivas.
Hygienaspekter - behov av daglig tvätt av textilier (innefattar inte hela dynor)
Medicinsk säkerhet - exempelvis syrgasutrustning.
Dubbel uppsättning av hjälpmedel kan inte förskrivas för att undvika nedsmutsning, transportproblem eller som extra trygghet om ordinarie hjälpmedel går sönder.
3. Ja. Det finns en egenavgift för kryckor om 50 kronor per krycka. Gällande övriga förflyttningshjälpmedel, rullstol, rullator osv finns det inga avgifter. Ortopedtekniska hjälpmedel som kan behövas för förflyttning är också kopplade till en egenavgift om faktisk kostnad upp till 300 kr, som är maximal avgift.

Gävleborg
1. Hjälpmedel förskrivna av Region Gävleborg har inga begränsningar på användning, exempelvis inne/ute. Arbetshjälpmedel som är förskrivna och betalas av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen har andra regler och där är det vanligaste att de enbart ska användas på arbetsplatsen.
2. Grundregeln är att man inte får två identiska hjälpmedel förskrivna. Om det finns behov av två rullstolar, till exempel beroende på olika förutsättningar i omgivningen/miljön, ska det finnas skillnader i hur de ser ut, exempelvis olika typer av drivhjul eller länkhjul.
3. Ja. Alla hjälpmedel som förskrivs inom Region Gävleborg är förknippade med en hjälpmedelsförskrivningsavgift på 100 kr. Detta är oavsett om det är gånghjälpmedel eller andra hjälpmedel. Kryckkäppar har en egenavgift på 85 kr/st om man inte har köpt dem själv innan vårdtillfället. Rollatorer kan förskrivas under en behandlings-/träningsperiod men är sedan för de allra flesta en egenansvarsprodukt (vissa undantag finns under speciella omständigheter) som patienten får köpa själv på den öppna marknaden.

Halland
1. Övergripande riktlinjer för förskrivning utgår från Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel. Sedan har vi lokala rutiner för hjälpmedelshantering i Halland.
Följande förskrivs inte inom hälso-och sjukvården:
Hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning behöver på arbetsplatsen, så kallade arbetshjälpmedel. Hjälpmedel som en anställd behöver för att inte skada sig i arbetet, så kallade arbetstekniska hjälpmedel. Hjälpmedel som är utrustning, exempelvis på ett särskilt boende eller en skola. Pedagogiska hjälpmedel i skolan.
Lokala rutiner för hjälpmedelshantering i Halland:
Rullstol, tillbehör eller anpassning som endast är avsedda att användas inom organiserad idrottsverksamhet kan inte förskrivas.
2. Lokala rutiner för hjälpmedelshantering i Halland: I våra hjälpmedelsanvisningar finns inte någon skrivelse om “dubbelförskrivning”. Det är brukarens behov som styr. I respektive produkts anvisning framgår om det finns särskilda kriterier för användning; exempelvis cykel ska användas flera gånger per vecka under hela året.
3. Nej. Dessa hjälpmedel är avgiftsfria för patienter i Halland. Ett fåtal undantag finns:
Vid tidsbegränsade behov är armbågskryckor ett egenansvar, det vill säga att patienten själv får införskaffa dessa. Kryckkäppar som används i behandlande syfte, dvs för långvarigt bruk vid kroniska tillstånd, är avgiftsfria för patienter. Övriga patienter betalar 70 kr/st för kryckkäppar. Förskrivaren gör bedömningen.

Jämtland Härjedalen
1. Ett hjälpmedel tas i första hand fram för att klara av de dagliga sysslorna. Det är arbetsgivarens ansvar hur de tar ställning till detta. Det förskrivs inga hjälpmedel som är styrda kring just fritid.
2. Ja, det finns en gräns. Man kan få en stol för inomhusbruk samt en för utomhusbruk.
3. Ja. Det tas ut en årsavgift på 500 kr för elrullstol. Engångsavgift för rullatorer på 300 kr/förskrivning. I båda fallen ansvarar förskrivaren för att informera om avgiften.

Jönköping
1. Nej. Behovet ska vara för ”dagliga livet” i första hand, men hjälpmedlet får användas var som helst.
2. Grundregeln är att endast ett hjälpmedel per behov förskrivs, så i första hand en rullstol/rullator som kan användas både inne och ute. Nedsmutsning inne är till exempel inte ett skäl för att förskriva ett andra förflyttningshjälpmedel. Men om samma hjälpmedel inte täcker (det medicinska) behovet så kan man få två, eller om det är omöjligt att flytta mellan våningar till exempel.
3. Nej, patienten betalar ingenting för hjälpmedlet utifrån vårt samverkansavtal med kommun och region. Dock har vissa kommuner infört egna avgifter, till exempel för arbetsterapeutens besök.

Kalmar
1. Nej.
2. Ja, man kan få rullstol både för inomhus- och utomhusbruk förskrivna, det finns inga begränsningar för hur många som kan förskrivas, behovet avgör.
3. Nej.

Kronoberg
1. I Kronobergs län delar regionen och kommunerna på ansvaret för hjälpmedel till personer bosatta i Kronobergs län. Hjälpmedel för fritidsaktiviteter utanför vardagen ingår inte i Region Kronobergs ansvar. Hjälpmedel förskrivs för att användas i hemmet och närmiljön. Hjälpmedel förskrivs inte enbart för fritiden, till exempel sommarstugan. Obs! Regionen förskriver manuell rullstol, rullator, etc. till barn/ungdom tills de fyller 18 år – sedan går det över till kommunen. Elrullstol och dess förskrivningar ligger helt hos oss – alla åldrar. Är det ett hjälpmedel som bara ska användas på arbetsplatsen ligger ansvaret på arbetsgivaren.
2. Grundregeln är att hjälpmedel skrivs ut i ett exemplar per användare. Vid speciella omständigheter och efter särskild bedömning kan två förskrivas.
3. Ja. Förskrivna hjälpmedel för vuxna (över 20 år) inom hjälpmedelsområde elrullstol samt behandlingshjälpmedel gäller en avgift på 350 kr per år.

Norrbotten
1. Om ett hjälpmedel förskrivs för att användas som förflyttning i det dagliga livet, dvs förflytta sig från sitt hem, till affär eller till/från arbete, förskrivs det som ett personligt hjälpmedel. Om hjälpmedlet bara ska användas på arbetet, lämnas kvar och inte tas med hem, då är det ett arbetsgivaransvar att tillhandahålla det hjälpmedlet. Det förskrivs inte från hälso- och sjukvårdspersonal. Hjälpmedel som används för enbart fritid förskrivs inte. Vi förskriver alltså inte till exempel rullstol för att kunna spela basket eller tennis.
2. Det görs en individuell bedömning om man har behov av till exempel två manuella rullstolar. Det kan vara en aktiv person som gör många lyft i/ur bil, då kan två rullstolar förskrivas för att underlätta och spara på axlarna. Även en person som är helt beroende av sin rullstol i alla förflyttningar kan få två förskrivna, ifall någon rullstol går sönder. Huvudprincipen är att ett hjälpmedel förskrivs för samma ändamål. Vi förskriver inte med kriterier inom eller utomhus. Smuts är inget kriterie.
3. Ja. Vi har egenavgift för rollator och kryckkäppar.

Skåne
1. Nej, inga restriktioner så länge man använder dem i den miljö och på det sätt de är avsedda för enligt bruksanvisningen.
2. Behov och anvisningar styr. Som utgångspunkt får man inte dubbelutrustning av hjälpmedel, ett hjälpmedel per behov. I första hand får man ett exemplar av hjälpmedlet för användning både inomhus och utomhus. Av miljöskäl kan ibland två olika rullstolar (eller annat) behövas, men det är alltid en individuell bedömning.
3. Ja. Men endast för eldriven rullstol där man har en årlig avgift på 500 kr (från 20 år). Cykelavgift (0–19 år) 500 kr.

Stockholm
1. Region Stockholm tillhandahåller hjälpmedel för den dagliga livsföringen i hemmet och närmiljön samt för vård och behandling. Hjälpmedel förskrivs utifrån hjälpmedelsanvändarens individuella behov och man behöver inte ansöka om ett hjälpmedel. Man kontaktar en förskrivare som tillsammans med hjälpmedelsansvändaren bedömer behovet av hjälpmedel. Det finns inga restriktioner om var man får använda sitt hjälpmedel. Om man har fått ett hjälpmedel förskrivet utifrån behovet av sitt hälsotillstånd kan man använda sitt förskrivna hjälpmedel på fritiden och på arbetsplatsen.
Om man behöver specifika hjälpmedel på sin arbetsplats ska det inte förskrivas på regionens bekostnad. Hjälpmedel som används endast för fritidsaktiviteter kan inte förskrivas i Region Stockholm.
2. Grundprincipen är att man kan få ett hjälpmedel förskrivet för ett behov och behovsbedömningen ska utgå från brukarens hela livssituation. Om förskrivaren bedömer att man inte kan använda samma rullstol inomhus och utomhus kan en dubbelförskrivning göras. Bedömning görs utifrån patientens individuella behov.
3. Ja. Region Stockholm har en egenavgift på 500 kr per år för elrullstolar samt 100 kr/månad för arm- och bentränare. Barn under 18 år betalar ingen egenavgift. Ortopediska skor har en egenavgift på 1000 kr för vuxna och 500 kr för barn. Ortopediska skoinlägg har en egenavgift på 150 kr för prefabricerade inlägg och 300 kr för specialanpassade inlägg för vuxna. Det är ingen avgift för behandlingsskor och inlägg för behandling. Övriga hjälpmedel kopplat till gångförmågan är avgiftsfria. Vid tillfälliga medicinska behov av ett hjälpmedel betalar man en korttidslåneavgift.


Sörmland
1. Man får använda förskrivet hjälpmedel både på arbetsplats och på fritiden. Däremot ansvarar arbetsgivaren för specifika arbetshjälpmedel och brukaren själv för hjälpmedel avsedda specifikt för fritids­aktivitet.
2. Utgångspunkten är alltid ett förskrivet hjälpmedel, men det är alltid brukarens specifika behov som styr. Dubbel- och trippelförskrivning kan vara möjligt om miljön kräver detta, till exempel om man bor lantligt och har behov av olika hjälpmedel inne och ute (till exempel stora hjul för ojämn terräng ute och mindre hjul inne) eller vid boende på två plan där brukaren behöver tillgång till hjälpmedel på båda våningsplanen.
3. Ja. Elrullstolar har en årsavgift på 600 kr. Rullstolar, rullatorer och gåbord erhålls utan patientavgift.


Uppsala
1. Nej, det finns ingen begränsning inom vilka områden som dessa hjälpmedel får användas.
2. En individuell bedömning utförs av patientens behov. Bedömningen grundar sig på i vilken miljö som förflyttningshjälpmedlet ska användas och utifrån patientens förmåga att hantera hjälpmedlet.
3. Ja. I Uppsala kommun finns det ingen kostnad för själva hjälpmedlet, men avgifterna skiljer sig från vilken kommun som patienten är skriven i.


Värmland
1. Nej, inte om man har fått hjälpmedlet förskrivet. Däremot får man inte hjälpmedel för enbart behov på arbetsplatsen eller på fritiden, men vi har inga restriktioner på var det används vid dessa tillfällen, när man väl fått hjälpmedlet.
2. Det är kommunerna som förskriver hjälpmedel till vuxna i Värmland och även äger dem, men grunden är att man får ett hjälpmedel för sitt behov. Inne eller ute ses oftast inte som olika behov, men kan göra det. Det kan vara så att det är trångt inne så att man behöver en mindre rullstol inne som man kan köra själv och en större ute som klarar dessa förhållanden. Det är behovet som styr (men inte behov av fritid då hjälpmedel inte förskrivs för fritid). Inte heller frågan om att det blir smutsigt ute och att man inte vill ha in detta styr, utan patientens behov av hjälpmedlet, i koppling till våra riktlinjer.
3. Ja. Det finns en avgift för till exempel elrullstol, men det är en serviceavgift och det tas ut en avgift vid förskrivningen. De hjälpmedel som kommunerna i Värmland ansvarar för och som förskrivs enligt riktlinjerna är avgiftsfria.

Västerbotten
1. Region Västerbotten finns en hjälpmedelshandbok med anvisningar om när bland annat förflyttningshjälpmedel kan förskrivas som ett personligt hjälpmedel. Ett förflyttningshjälpmedel ska ersätta nedsatt eller förlorad gångförmåga. Om förskrivaren bedömer att man uppfyller kriterierna för ex en manuell rullstol så får man den förskriven. Det finns även en prioriteringsordning som våra politiker beslutat om där det står att: förflyttningshjälpmedel för fritidshus, husvagn, båt, hobby, sport, motion, fritidsresor, inte kan förskrivas. I övrigt gäller att hjälpmedlet är ett lån som användaren därför bör hantera med omsorg. Till varje hjälpmedel ska det följa en bruksanvisning från tillverkaren. Där står om daglig skötsel och underhåll. Till detta följer tex att man ansvarar för lämplig förvaring och lämnar igen produkten när behovet inte längre finns. Självklart får man använda sitt förflyttningshjälpmedel både på fritid och i arbete.
2. Det finns inget fastställt maxantal i förskrivna förflyttningshjälpmedel, men i det lokala regelverket står att man som förskrivare ska vara restriktiv med förskrivning av fler än ett hjälpmedel ur samma produktgrupp. Det innebär att man ska ha skäl till en dubbelförskrivning – till exempel vid trappor i bostaden eller att hemmiljön kräver ytterligare anpassningar. Det är inte ovanligt i länet att man har två olika modeller av förflyttningshjälpmedel förskrivna, exempelvis en modell av eldriven rullstol för inomhusbruk och en annan modell för utomhusbruk.
3. Ja. Normalt behöver man inte betala för sitt hjälpmedel som kompenserar gångförmågan. I Västerbotten har vi 15 kommuner som alla förskriver gånghjälpmedel tillsammans med Region Västerbotten (hälsocentraler/vårdkliniker etc). Kommunerna är suveräna när det gäller att besluta avgifter, men oftast håller man samma avgifter som Region Västerbotten. Normalt sett är de egenavgifter som är kopplade till hjälpmedel politiskt beslutade.
Idag får man låna första rollatorn utan kostnad över hela länet. Om man behöver två rollatorer och dessa förskrivs via Region Västerbotten (tex för att man har nivåskillnader i boendet eller att utomhusterrängen kräver det) betalar man 300 kr i egenavgift. Behöver man fler rollatorer än två får användaren själv stå kostnaden för den tredje rollatorn.
Förskrivs en manuell rullstol via Region Västerbotten utgår ingen kostnad. Om den förskrivs av en kommunal förskrivare kan det utgå en avgift.
Lånar man en eldriven rullstol kostar det 500 kr per år om den förskrivits via Region Västerbotten, men det är vanligare att kommunerna förskriver dessa. Kommunerna har till viss del olika avgifter beroende på var man bor. Kostnaden varierar därmed.
När det gäller rullstolar så har man som hjälpmedelsanvändare kostnadsansvar för däck och slang, som räknas som förbrukningsartiklar.
Barn under 20 år har inga avgifter, om förskrivning sker inom Region Västerbotten.
Till dessa kostnader kan komma andra avgifter vid förskrivning via kommun: tex kostnad för hembesök, kostnad för uppföljning och kostnad för utprovning. Det är alltså svårt att kartlägga som hjälpmedelsanvändare hur mycket man måste betala för att få låna ett hjälpmedel.

Västernorrland
1. Region Västernorrland arbetar med behovstrappan och trappan visar vilka kriterier som gäller för förskrivning av individuellt utprovade hjälpmedel i Västernorrland. Region Västernorrland och de 7 kommunerna i regionen genomförde en skatteväxling 2014 som innebär att kommunerna har ansvar för delar av hjälpmedlen och därmed styr över avgifter. Regionen och kommunerna arbetar med förtroendeförskrivning och har ett samverkansavtal gällande försörjningen av hjälpmedel. Vi på Hjälpmedel Västernorrland tillhandahåller därmed de hjälpmedel som täcks av samverkan för både kommunala och regionala förskrivningar.
Om patienten uppfyller kriterierna för exempelvis manuell rullstol, elrullstol eller rullatorer får hjälp­medlet användas både på fritid och på arbetsplatsen, men vi för­skriver inga hjälpmedel för fritidsaktiviteter eller hjälpmedel för endast arbetsplatser.
2. Grundregeln är att vi förskriver ett hjälpmedel som kan tillgodose behovet. Det kan finnas undantag på grund av ålder och miljö. Det är alltid en bedömningsfråga hos förskrivaren och alla situationer och individer är unika.
3. Ja. Kommunerna i regionen har infört avgifter på hjälpmedel, men ingen av dem är kopplade direkt till gångförmågan utan till hjälpmedlet.


Västmanland
1. I Västmanland får patienter låna hjälpmedel, en bedömning av angiven legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning kring att förskriva hjälpmedel gör en bedömning av behovet enligt förskrivningsprocessen. Det finns ett politiskt beslutat regelverk med kriterier som ska följas för att få en jämlik förskrivning av hjälpmedel till länets invånare. Förskrivning utgår från behov utifrån patientens dagliga livsföring.
Rollator kan förskrivas för att kompensera nedsatt gångförmåga när enklare hjälpmedel som käpp eller kryckkäpp inte fungerar. Behovet avgör om det ska vara standardrollator eller rollator med stora hjul.
Manuell rullstol förskrivs till patienter som har nedsatt gångförmåga och/eller medicinska problem som medför att regelbunden förflyttning inom- och utomhus måste kompenseras med rullstol.
Elrullstol kan förskrivas till patient som har en bestående funktionsnedsättning med ingen eller i stort sett ingen gångförmåga, som inte kan kompenseras med annat förflyttningshjälpmedel exempelvis manuell rullstol eller rollator och som har ett kontinuerligt behov, 2-3 gånger i veckan, minst 1 timme/vecka året runt för att klara sina förflyttningar. Den eldrivna rullstolen ska påtagligt öka patientens möjlighet till aktivitet, delaktighet och självständighet i det dagliga livets aktiviteter i hemmet och närmiljön, individuella mål ska beskrivas. Patienten ska kunna framföra elrullstolen på ett säkert sätt för sig själv och andra och ha en godkänd förvaring av elrullstol.

Restriktioner för användning kan handla om eventuella risker och vad bruksanvisningar anger. När ett hjälpmedel är personligt utprovat och förskrivet kan det användas i patientens dagliga livsföring. Allmänt gäller att ett hjälpmedel inte kan personförskrivas enbart för att användas vid fritids- eller sport­aktivitet till exempel en basketrullstol. Samma sak gäller arbete, om arbetets art och utförande kräver en specifik form av hjälpmedel är det ett arbetsgivaransvar. Det betyder att hjälpmedel för arbete och fritid, sport eller motion inte kan personförskrivas.

2. Två manuella rullstolar kan förskrivas om behov finns. Endast en elrullstol kan förskrivas per person. Drivaggregat på manuell rullstol räknas som elrullstol.
3. Ja. Vid behov av två rullatorer kan det förskrivas om patienten betalar en låneavgift på 500 kronor. Dubbelförskrivning av rullator utan avgift är möjlig för barn. Till vuxna kan en rullator förskrivas utan avgift. Om patienten behöver en tredje rollator är detta ett egenansvar och patienten betalar själv för den.

Västra Götaland
1. All förskrivning av hjälpmedel i Västra Götaland regleras av “Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård - Public_VardsamverkanVG”. I handboken finns generella riktlinjer som gäller alla hjälpmedel och anvisningar för respektive produktgrupp, därför är det svårt att svara generellt för alla förflyttningshjälpmedel. Det som framgår av de generella riktlinjerna är att hjälpmedel som enbart ska användas till fritidsaktiviteter eller på en arbetsplats inte kan förskrivas inom ramen för hälso- och sjukvård. Har en patient fått ett hjälpmedel förskrivet kan hen använda det var som helst, det vill säga att samma hjälpmedel kan användas i hemmet som på arbetsplatsen. När det gäller just förflyttningshjälpmedel är oftast behovet kontinuerligt, har du behov av en rullstol på arbetet har du sannolikt även behov av en rullstol i hemmet. Behovsbedömningen utgår ifrån boendemiljöns krav på utformning och eventuella anpassningar men det står patienten fritt att använda sin rullstol var som helst. I de specifika anvisningarna för rullstolar finns det angivet för vilka olika mål som de ska förskrivas för och anvisningar som reglerar en lägsta nivå för vilken frekvens de används. Till exempel ska eldrivna rullstolar för utomhusbruk användas tre gånger i veckan när väglaget tillåter, det finns inga övre gränser.
2. Grunden för all hjälpmedelsförskrivning är en uppsättning per behov. I vissa anvisningar till exempel för rollatorer finns angivet möjlighet att förskriva två om miljön innebär att patienten inte klarar sin förflyttning på ett tryggt sätt med en, det kan till exempel vara om patienten har behov av rollator både inomhus och utomhus men har en yttertrappa som hen inte kan bära rollatorn i. När det gäller rullstolar så kan oftast patientens behov täckas av en rullstol, men i de fall patienten bedöms ha behov av olika typer av rullstolar för inomhusbruk respektive utomhus kan förskrivning vara möjligt, till exempel en manuell rullstol inomhus och en eldriven rullstol för utomhusbruk.
3. Nej. Förflyttningshjälpmedel får lånas kostnadsfritt och återlämnas när det inte längre behövs. Det som kan innebära en kostnad är patientavgift för besöket hos hälso- och sjukvårdspersonal.


Örebro
1. Det finns inga restriktioner kring att du inte får använda ditt hjälpmedel, så länge du tar hand om det på ett bra sätt.
2. Det finns situationer där hjälpmedel går att förskriva för utomhusbruk och att det även behöver förskrivas ett för inomhusmiljö.
3. Ja, alla personliga hjälpmedel ingår i abonnemangsavgiften för hjälpmedel. För rullatorerna tas låneavgift ut och de inkluderas inte i abonnemangsavgiften.


Östergötland
1. I Östergötlands regelverk för personligt förskrivna hjälpmedel finns inga förbud mot att använda det förskrivna hjälpmedlet inom flera livsområden. Man kan däremot inte få ett hjälpmedel förskrivet utifrån enbart behov av förflyttningshjälpmedel på arbete eller fritid, i de fallen är det ett arbetsgivaransvar respektive ett egenansvar.
2. Enligt Östergötlands regelverk för personligt förskrivna hjälpmedel är principen att man får ett hjälpmedel av samma funktion, tex rullstol. I enstaka mycket specifika fall, kan dubbelförskrivning av ett hjälpmedel av samma funktion förekomma efter att ärendet har prövats hos länets hjälpmedelskonsulter enligt fastställd rutin.
3. Ja. Det finns inga patientavgifter kopplade mot hjälpmedel, förutom en engångskostnad vid förskrivning av stödkäpp/kryckkäpp á 100 kr/st och underarmskrycka/axillarkrycka á 200 kr/st.