Försäkringskassan lovar personer med funktionsnedsättning enklare vardag

Försäkringskassan har presenterat resultatet av projektet "en enklare vardag" där bland andra Neuroförbundet har ingått i referensgruppen.

- Vi får dagligen signaler från våra medlemmar om hur kontakterna med Försäkringskassan upplevs som krångliga. Därför ser vi fram emot att Försäkringskassan håller sina 6 löften, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

Försäkringskassans redovisning av projektet "en enklare vardag" inger hopp för många människor. Ett av löftena innehåller rätten till en egen kontaktperson som kommer att underlätta tillvaron ordentligt. En annan mycket välkommen förändring handlar om förenklade omprövningar av assistansersättningen, tycker Lise Lidbäck Neuroförbundets förbundsordförande:
-Många vittnar om påfrestningen och otryggheten vid tvåårsomprövningarna och detta i kombination med kortare handläggningstider om olika typer av ersättningar kommer att få en stor betydelse för den som berörs.
-Vi ser fram emot dessa positiva förändringar i rätt riktning och välkomnar fortsatt dialog och samarbete med försäkringskassan, säger Lise Lidbäck.

Så här presenterade Försäkringskassan sin nyhet:
Försäkringskassan lovar personer med funktionsnedsättning en enklare vardag
Nu minskar Försäkringskassan krånglet för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Deras vardag ska bli tryggare och enklare, det lovar myndigheten i sex löften som ska infrias med början under år 2015.

I Sverige finns det cirka 145 500 personer med en funktionsnedsättning och som har ersättning från Försäkringskassan. Det är unga, gamla, förvärvsarbetande, studerande, föräldrar och barn som behöver hjälp av myndigheten för att få vardagen att fungera.

Försäkringskassan har frågat personerna och deras anhöriga, liksom organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning, vad de vill och önskar att myndigheten ska förändra för att bättre motsvara de behov som finns.

– De samtal vi har haft har varit väldigt givande och när vi sammanfattar dem har de varit entydiga med att vi på Försäkringskassan måste minska krånglet och göra kontakterna med oss enklare. Vi arbetar nu för att det ska märkas redan i år, säger Birgitta Målsäter, försäkringsdirektör.

Därför ändrar nu myndigheten sitt arbetssätt i grunden för att anpassa det till den enskildes behov så att möten ska bli enklare, tryggare och mer personliga.

– Under förra året testade vi de nya arbetssätten på några orter i landet, Eskilstuna, Helsingborg, Örebro och Karlskoga. Våra tester har fallit ut väl och strax före årsskiftet beslutade vi också om ett nytt arbetssätt för omprövning av assistansersättning där genomförandet redan är på gång.

Försäkringskassan har formulerat sitt förändrade arbetssätt i sex löften:
1. En kontaktperson hos Försäkringskassan för alla ärenden
2. Stöd till föräldrar med barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning
3. Förenklade och samordnade uppföljningar
4. Kortare väntetider på beslut
5. En egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet och har aktivitetsersättning för förlängd skolgång
6. Enklare digital kontakt med Försäkringskassan

Mer om vad varje löfte innebär:
1. En kontaktperson hos Försäkringskassan
De som har störst behov av stöd ska erbjudas en kontaktperson med ansvar för att samordna alla kontakter med Försäkringskassan. Vi vet att mer än hälften av de personer som har en ersättning på grund av sin funktionsnedsättning också har flera andra ersättningar och därmed många kontakter med oss. Med en samordnande kontaktperson ska mötet med oss nu bli enklare.

2. Stöd till föräldrar med barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning
Föräldrar som har ett svårt sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning har ofta en komplex livssituation med många myndighetskontakter. Möjligheten att kunna få stöd från Försäkringskassan redan på sjukhuset eller habiliteringen finns redan på vissa ställen, det ska nu utökas till att bli tillgängligt i hela landet.

3. Förenklade och samordnade uppföljningar
De lagstadgade uppföljningarna av stödet från Försäkringskassan kan ibland bli ganska många och upplevas som att ständigt vara granskad. För att göra vardagen mer förutsägbar och tryggare för den som har en funktionsnedsättning samordnar och förenklar vi nu dessa uppföljningar.

4. Kortare väntetider på beslut
I dag kan väntetiden för att få ett besked om ersättning vara upp till 90 dagar oavsett hur mycket eller lite utredning som krävs för ett beslut. Nu ändrar vi arbetssätt för att kunna ge beslut snabbare inom vårdbidrag, handikappersättning och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Först ut är vårdbidraget.

5. En egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet
Unga som går på gymnasiet och har förlängd skolgång ska erbjudas en egen framtidsplan inför fortsatta studier eller arbete efter gymnasiet. En del av de här ungdomarna har en otydlig bild av vilka möjligheter som finns. Det innebär risk för att hamna i passivitet, utan vare sig studier eller arbete. Tillsammans med ungdomarna och andra aktörer vill vi nu skapa förutsättningar för en tydligare bild och en tryggare framtid efter gymnasiet.

6. Enklare digital kontakt med Försäkringskassan
Digitala tjänster är allt mer en självklarhet för att kunna klara sin vardag, det gäller inte minst i myndighetskontakter. Vi tar nu fram nya digitala tjänster som gör det enklare för den som har sökt, eller har en ersättning, att följa sitt ärende, se kommande händelser och att få aviseringar via sms och e-post."

Red. Håkan Sjunnesson, Neuro