Neuro bidrar till forskning om Parkinson

Neurostödd forskning Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste fortskridande neurologiska sjukdomarna och drabbar mer än 1% av alla personer över 60 år.  Parkinson ger karaktäristiska motoriska symptom som långsamma rörelser, muskelstelhet, skakningar och nedsatt balans. Det är även vanligt med så kallade ickemotoriska symptom som smärta, trötthet, mag-tarmbesvär, sömnsvårigheter, minnesproblem och lågt blodtryck. Psykisk ohälsa som depression, ångest och oro, är också vanligt förekommande.

Neuro stöttar flera projekt inom Parkinsonforskning:

Teambaserad och målinriktad rehabilitering

Jan Lexell, Lunds Universitet, har fått stöd för ett projekt som handlar om att öka kunskapen om betydelsen av teambaserad och målinriktad rehabilitering för personer med Parkinsons sjukdom. Genom studien vill man bidra till fördjupad förståelse för personernas egna upplevelser av att genomgå teambaserad och målinriktad rehabilitering.

Livstillfredsställelse

Lina Rosengren, Lunds Universitet, tittar på livstillfredställelsens betydelse för personer med Parkinsons sjukdom. Ett övergripande mål med all behandling och rehabilitering vid Parkinson är att uppnå och bibehålla en hög livstillfredställelse. Det saknas dock kunskap om den leva erfarenheten av Parkinson och vad livstillfredställelse och ”känsla av sammanhang” innebär för personer med diagnosen. Syftet med studien är att få en djupare kunskap om livssituationen för personer med Parkinson, samt betydelsen av ”känsla av sammanhang” och livstillfredsställelse.