Neuro stöder forskning som ämnar göra skillnad under patientens livstid

Forskning om MS

Tack vare gåvor från allmänhet och företag kan Neuro varje år fördela medel till ett flertal olika studier om MS. Idag finansierar vi forskning inom stora delar av MS-området.

Under 2020 beviljades medel till en stor rad MS-projekt, något vi kan göra tack vare våra givare. Nedan finner du ett axplock av de beviljade projekten.

Charlotte Ytterberg, Karolinska Institutet, har beviljats bidrag för sin forskning om att ta fram ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med MS. Upp till 70% av personer med MS har fallit under det senaste halvåret. Det finns samband mellan fall hos personer med MS och fallrädsla, sämre livskvalitet och skador. Det övergripande målet med studien och utvecklingen av ett egenvårdsprogram är att minska antalet fall hos personer med MS.

Klara Asplund Högelin, doktorand vid Karolinska institutet, beviljas medel för ett forskningsprojekt där forskarna nyfikna på att, utöver att titta efter antikroppar även mer ingående studera T-cellernas förmåga att bekämpa SARS-CoV-2 hos MS patienter som går på olika typer av immunpåverkande behandling, bland annat rituximab. Forskarna i den aktuella studien har under hösten 2020 börjat samla in prover från MS-patienter som har haft bekräftad eller misstänkt covid-19 infektion för att mäta deras T-cellssvar mot specifika SARS-CoV-2 proteiner. De kommer att titta på både T-cellssvar, antikroppsnivåer och hur fördelningen av immunceller ser ut hos varje enskild patient. Med detta hoppas de kunna svara på om olika immunpåverkande behandlingar riskerar att försvåra det långvariga skydd man normalt sett utvecklar efter infektion eller vaccinering och om behandlingsstrategierna i så fall bör ses över för dessa patienter.

Karl Carlström, doktor vid Karolinska Institutet har beviljats bidrag för sin forskning om karaktärisering av MS riskgener i humana oligodendrocyter vid Progressiv MS.

Anna Karin Hedström, Karolinska Institutet, beviljades medel för sin studie om betydelsen av påverkbara livsstilsfaktorer för sjukdomsförloppet vid MS.

Kim Kultima, Uppsala Universitet, beviljas bidrag för sina studier om tidig diagnostisering av sekundär progressiv multipel skleros. För att ge patienten bästa tänkbara vård är det av största vikt att kunna bestämma vilken fas patienten befinner sig i och försöka förutspå sjukdomsutvecklingen. I ett mycket nära samarbete mellan forskare och läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har Kim Kultima och Uppsala Universitet utvecklat en ny och innovativ metod för att diagnostisera MS. Detta kan innebära att man snabbare kan identifiera de patienter som i framtiden riskerar en hastigt försämrande sjukdomsutveckling och då kan försöka anpassa behandlingen därefter.