NHR-fonden, Neuroförbundets forskningsfond

Neurostödd forskning Fonden skall stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Fonden skall också stödja socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Klinisk anpassad forskning som direkt kommer Neuroförbundet medlemmar till gagn prioriteras.

Ansökningstiden öppnar i augusti varje år och ansökningarna ska vara NHR-fonden tillhanda senast den 30 september. Anvisningar presenteras på denna sida i samband med att ansökningstiden börjar.
- Till ansökan för: 2017 års anslag för neurologisk forskning 2018!

Neuroförbundet 3 miljoner till forskningsprojekt 2017

2017 delade Neuroförbundets forskningsfond ut nästan 3 miljoner kronor till 44 intressanta forskningsprojekt inom neurologisfären. Läkaren Claes Hultling har under tio år fram till senaste årsskiftet varit sammankallande i forskningsfonden och så här motiverar han forskningsfonden prioriteringar i år.

Redovisning av beviljade bidrag

Rapport omfattande ekonomisk redovisning och kort sammanfattning av resultaten ska inskickas till Neuroförbundet senast sex månader efter det att bidraget förbrukats. Om rapport inte inkommer kan fortsatt anslag inte påräknas. Sammanfattningen av resultaten skall utformas så att den kan publiceras i Neuroförbundets tidskrift Reflex.

I publikation som tillkommit som resultat av forskning bekostad av Neurofonden skall uppges att medel från Neurofonden erhållits för projektet samt ett exemplar av publikationen tillställas Neuroförbundet. Neuroförbundet heter på engelska: NEURO Sweden.