forskare med gröna gummihandskar

Forskning om livet efter stroke

Neurostödd forskning Stroke eller slaganfall är olika namn på hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan. Symtom som plötsligt uppstår i samband med en stroke kan vara förlamning, synstörningar, talsvårigheter, yrsel eller balansproblem. Orsaken till symtomen är att blodet inte når hjärncellerna, det är viktigt att snabbt få vård för att minimera skadorna i hjärnan.

Neuro stöttar flera forskningsprojekt om stroke;

Rehabilitering vid dysfagi

Elin Rova, Neurorehab Norrköping, forskar om dysfagi efter stroke. Dysfagi innebär sväljsvårigheter och är ett stort hälsoproblem vid stroke, upp till 80 % drabbas. Dysfagi ökar risken för lunginflammation, undernäring, nedsatt livskvalité och dödsfall. Trots hög prioritet enligt Socialstyrelsen saknas idag evidensbaserade behandlingsmetoder vid dysfagi. Syftet med studien är att utvärdera om träning med en särskild munskärm kan förbättra dysfagi hos patienter som drabbats av stroke. 

Trötthet/Fatigue

Anna Norlander, Skånes Universitetssjukhus, forskar om trötthet, så kallad fatigue efter stroke. Även de som fysiskt återhämtat sig relativt väl efter en stroke kan uppleva långvariga problem i form av fatigue som negativt påverkar vardagsliv och återgång i arbete. Trots att fatigue är ett vanligt och begränsande symptom efter stroke så är kunskapen bristfällig gällande i vilken grad personer med lindrig till måttlig stroke upplever denna problematik och hur det påverkar deras vardag och arbetskapacitet. Sådan kunskap är viktig för att kunna erbjuda riktade rehabiliteringsåtgärder som underlättar för personer som drabbats av stroke att återgå och stanna kvar i arbete. Det är också viktigt att fatigue bedöms med metoder som korrekt fångar upp den problematik som personerna upplever. Syftet med den aktuella studien är att beskriva förekomsten av självrapporterad fatigue bland personer med lindrig till måttlig stroke och potentiell förmåga att återgå i arbete och att undersöka vilken av två vanligt förekommande skattningsskalorna för fatigue som bör användas i den aktuella gruppen.