Fasad med skylt vid Karolinska Institutet i Solna.
COMBAT-MS har bedrivits vid Sveriges alla neurologiska universitetskliniker.

Glädjande resultat från COMBAT-MS-studien

COMBAT-MS är en nationell svensk studie som jämför effekt och säkerhet för alla vanligare MS-läkemedel. En av de viktigaste aspekterna med COMBAT-MS var att man strävade efter att inkludera så många som möjligt som har skovformad MS.

Här är en summering, hela slutrapporten finns att läsa i länken till Karolinska Institutet, längst ner på sidan.

Mellan 2017-06-02 och 2019-06-30 gav 3522 personer sitt samtycke till deltagande i COMBAT-MS, vilket motsvarar mer än 80 procent av de som uppfyllde kriterier för deltagande. Detta motsvarar också närmare hälften av de med MS.

Studien har haft särskilt fokus på resultat med rituximab eftersom behandlingen inte är formellt godkänd vid MS. Huvudsyftet har varit att utvärdera resultatet för de som inlett en första läkemedelsbehandling (nystartsgrupp) eller som gjort ett första läkemedelsbyte (bytesgrupp), där vissa personer kunde bidra med information i båda dessa grupper.

Risken för att uppleva ett skov i nystartsgruppen var minst för de som behandlades med rituximab (färre än en av tio hade fått något skov efter tre år), medan motsvarande siffra för de som behandlats med dimetylfumarat eller natalizumab var en av fem. Högst risk hade de som hade startat behandling med interferoner eller glatiramer acetat (nästan en av tre).

Motsvarande skillnader fanns också i bytesgruppen, där andelen som upplevt skov med rituximab var mindre än en av tio, dimetylfumarat en av tio och för fingolimod, natalizumab eller teriflunomid en av fem.

Risker och säkerhet

För COMBAT-MS deltagare i nystartsgruppen var risken för en infektion som kräver sjukhusvård omkring 1 på 100 per år för de som hade behandling med rituximab, dimetyl fumarat eller natalizumab och ungefärligen hälften så stor med interferoner eller glatiramer acetat. Risken för cancer eller allvarligare hjärtkärlsjukdom föreföll inte påverkas av MS läkemedel. 

Risken för skov efter förlossning var markant lägre för mammor som före graviditeten hade behandlats med rituximab jämfört med de som hade haft behandling med natalizumab eller som inte hade haft någon MS behandling innan graviditeten. 

Mer forskning behövs fortfarande

COMBAT-MS studien har visat att risken för sjukdomsförsämring till följd av MS med nu tillgängliga behandlingar är betydligt mindre än vi tidigare trodde.

Samtidigt är det uppenbart att det för en mindre andel behövs nya typer av behandlingar som minskar risken för kontinuerlig sjukdomsförsämring och progressiv MS. Här pågår intensiv forskning, men det är svårt att idag förutspå när sådana behandlingar skulle kunna bli tillgängliga. 

Studie utan kommersiella syften

COMBAT-MS har bedrivits vid Sveriges alla neurologiska universitetskliniker. Studien finansierades av en amerikansk federal stiftelse (PCORI, Patient-Centered Outcomes Research Institute) vars uppgift är att stödja vetenskapliga projekt av hög kvalitet som kan bidra till att förbättra omhändertagandet och vården vid olika sjukdomstillstånd. Detta innebär att COMBAT-MS saknar kommersiella intressen.

Innehållsansvarig: Helene Landersten