Förekomst av tunntrådsneuropati

Tunntrådsneuropati kännetecknas av neuropatisk smärta, känselstörningar och autonom dysfunktion (d.v.s. problem med blodtrycksreglering, svettningar m.m.). Tunt myeliniserade Aδ-fibrer och omyeliniserade C-fibrer selektivt är inblandade.

Diagnosen bygger på typiska symtom och normala nervlednings tester. Det finns en rad andra tester som kan utföras, men nyttan av dem är inte tillräckligt stor för att de har fått någon större utbredning. Kvantitativ Sudomotor Axon Reflex Test har använts, men dess roll i att diagnostisera tunntrådsneuropati behöver fastställas. Tunntrådsneuropati erkänns alltmer som en egen distinkt form av neuropati. Inga säkra uppgifter om förekomsten har publicerats. Av den anledningen försökte man att bestämma den lägsta förekomsten och lägsta prevalens av tunntrådsneuropati i ett väldefinierat område i södra delen av Nederländerna.

Man använde data från patienter som diagnostiserats med ren tunntrådsneuropati mellan januari 2006 och december 2011 för att beräkna antalet insjuknade och förekomsten av sjukdomen. Sammanlagt 88 patienter diagnostiserades med tunntrådsneuropati (medelålder 56.9 år, 34 -81 år). 44,3% var kvinnor. Risken att insjukna var 11,73 fall/100 000 invånare/år. Förekomsten av tunntrådsneuropati var 52.95 fall/100 000. Förekomst var högre hos män än hos kvinnor, liksom den var högre hos äldre patienter jämfört med yngre. Dessa resultat är troligen är en underskattning och förväntas öka under de kommande åren, eftersom medvetenheten om tunntrådsneuropati ökar över hela världen. [3].

3. Peters, M.J., et al., Incidence and prevalence of small-fiber neuropathy: A survey in the Netherlands. Neurology, 2013. 81(15): p. 1356-60.