Två som håller varandra i händerna. De har varsitt armband på sig med texten

Betänkandet (SOU 2022:22): Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram

Vi är glada över att vi som organisation har tillfrågats och därmed kunnat ingå i Tillgänglighetsdelegationens patientråd. Det gör stor skillnad att tidigt involvera patientrepresentanter i hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete.

Att vi bjudits in och givits möjligheter att lämna synpunkter på utredningens underlag gör att vi kan ställa oss bakom denna remissversion i sin helhet. Vi föreslår dock ett par tillägg och förtydligande för att säkerställa att ökad tillgänglighet och delaktighet gynnar alla patienter.

I övrigt är vi mycket positiva till förslagen om utökad vårdgarantin men vill tydliggöra att hjälpmedelsförsörjningen samt rehabiliteringsinsatser ska betraktas som behandling och därmed ingå i vårdgarantin. Vi tycker även att det förslaget om tillgång till information och förbättrad kännedom bör förtydligas för att säkerställa att alla kan ta till sig den information de behöver på ett tillgängligt och begripligt sätt. Vi önskar också att samverkan ska förbättras överhuvudtaget och att nationella kunskapsstöd ska tas fram för fler patientgrupper.