Sista pusselbiten på plats i översynen av epilepsivården

Under de senaste två åren har epilepsivården i Sverige varit föremål för genomlysning från flera statliga myndigheter och verk.

  1. Först kom Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) under 2018 med sin utvärdering av diagnostik och behandling av epilepsi.
  2. Socialstyrelsen publicerade därefter riktlinjer för vård vid epilepsi 2019.
  3. Läkemedelsverkets under 2019 publicerade behandlingsrekommendationer är den sista viktiga pusselbiten i översynen av svensk epilepsivård.

Senast Läkemedelsverket gav ut rekommendationer för läkemedelsbehandling av epilepsi var 2011. Sedan dess har flera nya läkemedel blivit tillgängliga och ny kunskap genererats om såväl de äldre som de nyare läkemedlen.

Grundprinciperna för den farmakologiska underhållsbehandlingen har dock inte förändrats. Behandling med så kallade antiepileptika inleds när fördelarna förväntas överväga eventuella risker och nackdelar med behandlingen.

Som regel innebär det att behandling är motiverad när en person haft minst två oprovocerade epileptiska anfall, men ett oprovocerat anfall kan räcka om risken för ytterligare anfall är stor, och ibland kan det vara rimligt att avvakta med behandling trots upprepade anfall.