Tabletter i en grå keramikskål
Många remissinstanser gillar förslaget att utbildning om komplementär och alternativ medicin motsvarande cirka 1-2 högskolepoäng ska införas på vissa vårdutbildningar. Syftet är att hälso- och sjukvårdspersonal ska bli bättre på att diskutera sådana behandlingar med sina patienter. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro

Många vill se höjd åldersgräns för alternativ vård

Huvudförslagen i Kjell Asplunds utredning om alternativ vård stöds av de flesta remissinstanserna.

Ett 70-tal remissvar hade kommit in när remisstiden 31 oktober gick ut för Kjell Asplunds utredning om komplementär och alternativ medicin och vård, kav-utredningen. Huvudförslagen i utredningen får i stort stöd av flertalet remissinstanser som uttalat sig, men många lyfter också fram olika gränsdragningsproblem. Och utredningen sågas av flera företrädare för den alternativa vården.

Utredaren Kjell Asplund har i år lagt fram två betänkanden om dels ökad konsumentinformation till patienter om alternativa metoder, och dels en ny lag med ökade begränsningar av rätten att utföra komplementär och alternativ vård och behandling.

I dag är det förbjudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes. Utredaren vill utvidga förbudet till att omfatta alla allvarliga kroppsliga och psykiska sjukdomar.

Detta förslag får stöd i de flesta remissvar, bland annat i svaren från hälso- och sjukvården och myndigheter inom vårdområdet. Men många av dessa remissinstanser är samtidigt oroliga för att det kan bli svårt att dra gränsen för vad som är allvarlig sjukdom. ”Hur stort ansvar ska den enskilda patienten ta och kav-utövaren när det gäller att bedöma om sjukdomen är allvarlig?”, frågar exempelvis Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!