Vinjettbild på omslaget av MS Barometern 2020
Syftet med MS Barometern är att ge en korrekt bild av hur MS hanteras inom hela Europa.

Lansering av den europeiska MS Barometern

Denna vecka lanseras MS Barometern 2020 som är en sammanställning av viktig information om multipel skleros (MS) i 35 länder i Europa. Mer än 1 miljon människor lever med MS i Europa.

Syftet med MS Barometern är att ge en korrekt bild av hur MS hanteras inom hela Europa. Genom jämförelser och utvärdering av situationen i olika länder vill man med MS Barometern bidra till att förbättra hälso- och sjukvårdssystemen. Tanken är att uppmuntra beslutsfattare att vidta åtgärder för att förbättra livskvaliteten för personer som drabbas av multipel skleros.

Alla deltagande länder har bidragit till MS Barometern genom att svara på ett 70-tal enkätfrågor. I Sverige har Neuro bidragit tillsammans med ansvarig för Svenska Neuroregister, professor Jan Hillert.

MS Barometer 2020 är inspirerad av Världshälsoorganisationens vision:

”Alla människor har jämlik tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet; som tillgodoser behov för ett långt liv, som samordnas för att erbjuda kontinuerlig uppföljning, där vårdgivare arbetar i en stödjande miljö. ”

MS Barometern har information om följande områden:

Hälso- och sjukvård - antalet vårdenheter för MS och antalet anställda inom sjukvården som arbetar MS-relaterat.

Diagnosfakta – förekomst av MS, registerdata och MS-forskning.

Tillgång till behandlingar - tillgång till sjukdomsmodifierande läkemedel (DMD) och symtomlindrande läkemedel och behandlingar.

Styrning, ledning och finansiering av hälso- och sjukvård – befintliga policies för MS, patientengagemang och finansiering.

Inkludering i samhället - utbildning / anställningsmöjligheter för personer med MS och socialt stöd som är tillgängligt för personer med MS och deras vårdgivare.

MS Barometern sammanställs av EMSP – European MS Platform och lanserades första gången 2008, detta är den sjätte upplagan 2020-2021.

Innehållsansvarig: Helene Landersten