En bild på ett hus med skylt: Akademiska sjukhuset. Foto.
Ett extra plus om du har möjlighet att besöka Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Staffan Claesson, Uppsala Akademiska.

Forskningspersoner med MG sökes till en studie om biomarkörer

Forskningspersoner sökes till en studie om biomarkörer och behandlingssvar vid myasthenia gravis (MG).

Syftet med studien är att utvärdera små molekyler, så kallade mikroRNA, i blodet hos patienter med muskelsjukdomen myasthenia gravis (MG).

Målet är att kunna använda mikroRNA som markörer för att kunna förutsäga hur MG-patienter svarar på behandling. Studien genomförs vid Klinisk Neurofysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, av professor Anna Rostedt Punga.

För att delta i studien behöver Du vara i åldern 20-90 år och ha en diagnos av MG. Vi kommer att be dig fylla i ett formulär med frågor om hur din MG påverkar ditt dagliga liv och livskvalitet samt dina tankar kring MG-behandling.

Besök i Uppsala om möjligt

Du kommer även att tillfrågas om kan komma till Akademiska sjukhuset för att lämna ett blodprov, där mikroRNA analyseras, och undersökas för muskeltrötthet.

Detta får du: Någon direkt ersättning utbetalas inte men Du erhåller reseersättning.

OBS!! Nu i coronatider har forskarna full förståelse för svårigheten att fysiskt
komma till sjukhuset för blodprov men de vore ändå tacksamma för
ifyllande av enkäterna.

Finns några risker: Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden (Dnr
2020-03049). Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att
behöva förklara något.

Intresseanmälan till anna.rostedt.punga@akademiska.se, lämna namn,
e-post och telefonnummer.

Läs mer

Läs hela efterlysningen och skriv ut den.