Rehabilitering på Valjeviken

Nu har ett nytt avtal skrivits med Valjeviken. Ansökningsprocessen är förenklad.

Vi har plats för dig med neurologisk diagnos! Kontakta din vårdcentral/mottagning/neurolog och meddela dem att du önskar att få en remiss till neurologisk rehabilitering på Valjeviken.

Att vara så självständig som möjligt och kunna vara aktiv inom arbetsliv och samhällsliv samt kunna ha en meningsfull fritid är vad de flesta människor önskar. För den med neurologisk diagnos är det inte alltid självklart. Sedan starten har Valjeviken arbetat med inneliggande specialiserad rehabilitering som en del i att uppfylla Neuros vision om ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Därför är det med glädje vi kan konstatera att vi fått förlängt förtroende av Region Skåne i ett nytt avtal om neurologisk inneliggande rehabilitering.

Region Skåne genomförde under 2019 en upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) avseende inrikes rehabilitering. Stiftelsen Valjeviken, som i många år har varit leverantörer till Skåne, var den enda leverantören som uppfyllde villkoren. Avtalet blev klart sommaren 2019 och sträckte sig över tre år vilket tillsammans med övriga regioners avtal gett Valjeviken möjlighet att långsiktigt fortsätta utveckla kompetenser och verktyg för neurologisk rehabilitering. Vi har nu blivit tilldelade ett nytt avtal för de närmaste fem åren.

Rehabiliteringen som avser MS-, stroke- Parkinsonpatienter m.fl. diagnosgrupper ska i normalfallet omfatta en vistelse på 2-3 veckor med inskrivningsdag måndagar och utskrivningsdag fredagar. Ansökan kan göras av legitimerad sjukvårdspersonal med insikt och kunskap om patientens rehabiliteringsbehov. Ansökan ska alltid undertecknas/tillstyrkas av behandlande läkare. Ansökan kan göras för patienter som klarar sig själv, såväl för patienter med olika grader av funktionsnedsättningar. Ny rehabiliteringsperiod kan sökas var artonde månad.

Syftet med rehabiliteringsprogrammen är att ge positiva mätbara effekter. Innehållet i programmen ska utöver fysiska aktiviteter ge patienterna ökad kunskap om sin sjukdom samt hur livsstilsfaktorer påverkar livssituationen. En grund i detta är de rehabteam som skapas kring varje patient och där den gemensamt upprättade rehabplanen finns klar innan rehabvistelsen och blir ett levande dokument som följer patienten under inskrivningsperioden. Patienternas behandling utvärderas och en fortsatt rehabiliteringsplan medföljer vid utskrivningen.

Patientens läkemedelsförsörjning under vårdtiden ska huvudsakligen ske genom medhavda läkemedel som förskrivits av patientens ordinarie behandlande läkare. Har man hjälpmedel och inkontinensartiklar för eget bruk hemma ska ta med dessa under rehabiliteringsvistelsen om inget annat överenskommes.

Patientavgiften är 100 kr per dygn i enlighet med Region Skånes regelverk. Eventuellt medföljande assistenter och anhörigvårdare erbjuds boende på Valjeviken till självkostnadspris.

För frågor, kontakta Magnus Stentagg, magnus.stentagg@valjeviken.se, 0707-686979

Med vänlig hälsning, ledningsgruppen, Valjeviken.

Läs mer om avtalet på https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-inomutom-landet/?highlight=valjeviken

Se vår informationsfilm om rehabiliteringsverksamheten

___________________________________________________________________________

Valjeviken ligger i Sölvesborg, Blekinge. Alldeles intill havet och med bokskogen inpå knutarna. Här finns en anläggning fylld av möjligheter, inte minst för dig som har en funktionsnedsättning.  Neuros länsförbund står som huvudman för verksamheten. Valjeviken har tre ben att stå på. Det är vår neurologiska rehabilitering, vår vårdcentral Valjehälsan samt vår folkhögskola med speciella kompetenser och stöd för de med funktionsnedsättning.

Valjeviken erbjuder specialiserad neurologisk rehabilitering året runt. Vi erbjuder också temaveckor för den med MS och Stroke.  Väljer man rehabilitering under temaveckor har man möjlighet att, förutom avtalsenlig rehabilitering, lägga till kursinslag/aktiviteter som ger dig djupare kunskaper kring aktuellt tema och möjlighet till samvaro med andra med liknande diagnos.

Valjeviken har allt man behöver för vistelsen.  Här finns moderna lokaler för fysioterapi och arbetsterapi samt ändamålsenlig utrustning. En stor idrottshall och en simhall med 25-meters bassäng och rehabiliteringsbassänger. Boendet har anpassade enkelrum.

Utemiljön ger utrymme för aktiviteter och närheten till havet och bokskogen är en tillgång.  I denna inkluderande miljö har man möjlighet att gå vidare till en förbättrad livssituation för både kropp och själ.

Rehabteamen, som är multimodala, består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, kurator, fritidsledare, sjuksköterskor, logoped, neuropsykolog och annan vårdpersonal.  

Vi använder oss av WebRehab Swedens (https://www.ucr.uu.se/webrehab/) rekommendationer avseende checklistor, skattningsskalor och instrument för att säkerställa en kvalitativ rehabilitering.

Förutom behandling, vanligtvis två individuella behandlingar och två i grupp, samt tillgång till läkare, kurator, neuropsykolog och logoped, finns tillgång till fritidsaktiviteter på vardagskvällar samt möjlighet till egenträning på ledig tid. Är man här samtidigt som en temavecka har man vid intresse möjlighet att gå på de föreläsningar och aktiviteter som erbjuds.

Innehållsansvarig: Neuro Malmö