Stadgar

Här hittar ni föreningens stadgar

Neuros lokalföreningar antar de stadgar som beslutas om på kongressen, som hålls var fjärde år. Alternativt kan stadgarna beslutas på en extrakongress. Varje lokalföreningen kan sedan göra ändringar, som dock måste godkännas av riksförbundet. Neuro Malmö gjorde inga ändringar eller uppdateringar.

Beslut om nya stadgar bordlades på senaste ordinarie rikskongressen i september 2021. Förslag på nya stadgar presenterades och beslutas på riksförbundets extrakongress i september 2022. Då beslutades om nya stadgar, som dessutom sedan måste beslutas om på varje lokalförenings årsmöte.

Beslut om nya och uppdaterade stadgar gjordes på Neuro Malmös ordinarie årsmöte 2023-03-25. Dock träder de i kraft först den 1 januari 2024. Alltså har de redan trätt i kraft.

Du hittar föreningens nuvarande stadgar nedan, men även de 'gamla' stadgarna:

Innehållsansvarig: Neuro Malmö