Neurofonden

Här hittar ni information om Neurofonden, aktivitetsbidrag samt Anders Ulffs Minne.

Hämta anvisningar om hur ni använder det nya digitala ansökningsverktyget här!

Neurofondens bidrag till föreningar och länsförbund år 2019

Neurofonden delar årligen ut bidrag för rekreations- och rehabiliteringsaktiviteter arrangerade av förening ansluten till Neuroförbundet. I år inkom 118 ansökningar om rehabilitering och 108 för rekreation. Sammanlagt delades 2.950.000 kronor (inkl aktivitetsbidrag för 2019) på fondstyrelsens sammanträde i december och vilka aktiviteter och föreningar som erhöll bidrag framgår av här presenterad sammanställning.

Neurofondens bidrag till föreningar och länsförbund för rekreation och rehabilitering 2020

Riktlinjer

Neurofonden delar årligen ut bidrag för rekreations- och rehabiliteringsaktiviteter arrangerade av förening ansluten till Neuroförbundet.

OBS! Särskild riktlinje för ansökan avseende aktiviteter år 2020. För den nu aktuella ansökningsomgången har fondstyrelsen beslutat att varje förening får högst söka för fyra aktiviteter och av dessa fyra får högst en aktivitet ha ett bidragsgrundande belopp överstigande 35,000 kronor som i så fall måste omfatta minst 26 deltagare.

I år, 2019, öppnar ansökningstiden den 2 september och ansökan måste vara inskickad senast den 15 oktober. Ansökningarna ska avse aktiviteter under år 2020. Ni ansöker i det digitala ansökningsverktyget och följer de riktlinjer fondstyrelsen beslutat om.

Neurofondens rehabkommitté granskar ansökningarna och föreslår till fondstyrelsen om vilka ansökningar som beviljas och med vilket belopp. Neurofondens styrelse beslutar om bidrag på sitt sammanträde den 6-7 december.

I ansökningsverktyget väljer ni ansökan Rekreation 2019 eller Rehabilitering 2019 beroende av vilken sorts aktivitet ni önskar bidrag till.

Vad är rekreation och vad är rehabilitering?

Som rekreation räknas exempelvis:

  • Utflykter
  • Resor en eller flera dagar

Som rehabilitering räknas exempelvis:

  • Diagnosträffar, föreläsningar, temamöten och konferenser om diagnos, symtom, rättigheter, hjälpmedel med mera
  • Flerdagsläger/kurser med rehabiliterande innehåll
  • Boule, bowling, yoga, vattengympa och liknande fysiska aktiviteter

Grundbidraget byter namn till Aktivitetsbidrag från Neurofonden 
Namnet grundbidrag leder ofta tanken fel till att det är ett bidrag man har rätt till varje år för diverse kostnader man har som förening. Men eftersom bidraget är från Neurofonden måste vi följa fondens ändamålsparagraf att bidrag ska användas för rekreation eller rehabiliteringsaktiviteter. Därför ändras nu namnet till Aktivitetsbidrag från Neurofonden.

Ansökan kan göras när som helst under året via det nya digitala ansökningsverktyget. Varje förening och länsförbund kan dock endast ansöka en gång per kalenderår.

Nytt är att det är det innevarande året man ansöker om bidrag för, inte som tidigare att det är föregående års aktiviteter som ger bidrag ansökningsåret. 

Från 2019 kan även länsförbund ansöka om Aktivitetsbidrag från Neurofonden. 

Anders Ulffs Minne
Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomars vård och fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs för personer som är medlemmar i Neuroförbundet och där företrädesvis åt personer yngre än 35 år.

Verksamheten skall vara anordnad eller initierad av organisation tillhörande Neuroförbundet.

Anslag och bidrag ur stiftelsen kan lämnas efter skriftlig ansökan. Anslag ur stiftelsen skall utnyttjas endast som komplement till andra bidragsmöjligheter och för de merkostnader som funktionsnedsättningen kan innebära.

Inga ansökningsperioder finns utan fondstyrelsen beslutar löpande under året. Redovisning av erhållna anslag skall ske senast tre månader efter genomförd aktivitet.