Neurofonden

Här hittar ni information om Neurofonden, aktivitetsbidrag samt Anders Ulffs Minne.

Hämta anvisningar om hur ni använder det nya digitala ansökningsverktyget här!

Neurofondens bidrag till föreningar och länsförbund år 2019

Neurofonden delar årligen ut bidrag för rekreations- och rehabiliteringsaktiviteter arrangerade av förening ansluten till Neuroförbundet. I år inkom 118 ansökningar om rehabilitering och 108 för rekreation. Sammanlagt delades 2.950.000 kronor (inkl aktivitetsbidrag för 2019) på fondstyrelsens sammanträde i december och vilka aktiviteter och föreningar som erhöll bidrag framgår av här presenterad sammanställning.

Riktlinjer
År 2016 fastställde Neurofondens (då NHR-fondens) styrelse riktlinjer för beräkning av bidrag till rekreation och rehabilitering.

Avsikten med riktlinjerna var att för sökande föreningar tydliggöra vilka aktiviteter och kostnader som är bidragsgrundande och att dessa gäller för samtliga utdelningar ur fonden, med överensstämmelse av fondens ändamål och särskilda bestämmelser. När styrelsen beslutade om riktlinjerna beslutades också att dessa skulle följas upp när de tillämpats ett par år.

Av Neurofondens styrelse i februari 2019 beslutade justeringar är 

  • Möjlighet att söka bidrag för träningsredskap som kan nyttjas av flera
  • Tydliggöra att kostnad för guide ej är bidragsgrundande
  • Förtydliga att entrékostnader ej är merkostnad för den enskilde deltagaren
  • Kostnader för administration, trycksaker och annonser endast godkänns i samband med bidrag för Neurodagen

Reviderade riktlinjer finns att hämta nedan.

 

Grundbidraget byter namn till Aktivitetsbidrag från Neurofonden 
Namnet grundbidrag leder ofta tanken fel till att det är ett bidrag man har rätt till varje år för diverse kostnader man har som förening. Men eftersom bidraget är från Neurofonden måste vi följa fondens ändamålsparagraf att bidrag ska användas för rekreation eller rehabiliteringsaktiviteter. Därför ändras nu namnet till Aktivitetsbidrag från Neurofonden.

Ansökan kan göras när som helst under året via det nya digitala ansökningsverktyget.

Nytt är att det är det innevarande året man ansöker om bidrag för, inte som tidigare att det är föregående års aktiviteter som ger bidrag ansökningsåret. 

Från 2019 kan även länsförbund ansöka om Aktivitetsbidrag från Neurofonden. 

 

Anders Ulffs Minne
Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomars vård och fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs för personer som är medlemmar i Neuroförbundet och där företrädesvis åt personer yngre än 35 år.

Verksamheten skall vara anordnad eller initierad av organisation tillhörande Neuroförbundet.

Anslag och bidrag ur stiftelsen kan lämnas efter skriftlig ansökan. Anslag ur stiftelsen skall utnyttjas endast som komplement till andra bidragsmöjligheter och för de merkostnader som funktionsnedsättningen kan innebära.

Inga ansökningsperioder finns utan fondstyrelsen beslutar löpande under året. Redovisning av erhållna anslag skall ske senast tre månader efter genomförd aktivitet.