Neurofonden och ansökningsverktyg

Vid frågor avseende bidrag från Neurofonden kontaktar ni
Mia Källström, tel: 0760-01 70 21, mejl: mia.kallstrom@neuro.se

Ansökan ur Neurofonden för rekreation och rehabilitering 2024 är nu avslutad!

Fonder att söka 
Förbundskansliet har tagit fram ett underlag på de olika fonder som föreningar och länsförbund kan söka från Neuroförbundet under året. Nya riktlinjer för ansökningar från Neurofonden

Vid Neurofondens styrelsemöte i februari 2023 togs beslut om att revidera riktlinjerna för ansökningarna från Neurofonden.

  

 

Neurofondens bidrag till föreningar och länsförbund år 2023
Under ansökningsperiod 15 augusti – 15 oktober inkom 128 ansökningar från föreningar och länsförbund. Det var fler ansökningar som avsåg rekreation än rehab. Det finns ett stort behov att få träffas fysiskt och kanske resa, gå på teater eller göra utflykter igen efter coronaåren.

Totalt var det något färre ansökningar än året innan som delvis kan bero på att riktlinjerna ändrades för 2022 så att föreningarna endast kan lämna in ett begränsat antal ansökningar och ett maxbelopp för alla ansökningarna.

Till föreningslivet tilldelades 3.000.000 kronor varav 500.000 kronor är reserverade för ansökningar om aktivitetsbidrag under 2023.

Nedan finner ni sammanställning av beviljade ansökningar samt blanketter för rekvisition och redovisning, dessa har också sänds ut till berörda via e-post.

 

Aktivitetsbidrag från Neurofonden 2023
Bidraget är från Neurofonden så fondens ändamålsparagraf måste följas. Det vill säga, att bidrag ska användas för rekreations- eller rehabiliteringsaktiviteter enligt fondens riktlinjer.

Ansökan kan göras när som helst under året via det digitala ansökningsverktyget. Varje förening och länsförbund kan dock endast ansöka en gång per kalenderår. Föreningar med över 1.000 medlemmar kan söka högst 30.000 kr och övriga 10.000 kr.
Tänk på att det är innevarande året man ansöker om bidrag för.

Observera att även länsförbund kan ansöka om Aktivitetsbidrag från Neurofonden. 


Anders Ulffs Minne

Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomars vård och fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs för personer som är medlemmar i Neuroförbundet och där företrädesvis åt personer yngre än 35 år.

Verksamheten skall vara anordnad eller initierad av organisation tillhörande Neuroförbundet.

Anslag och bidrag ur stiftelsen kan lämnas efter skriftlig ansökan. Anslag ur stiftelsen skall utnyttjas endast som komplement till andra bidragsmöjligheter och för de merkostnader som funktionsnedsättningen kan innebära.

Inga ansökningsperioder finns utan fondstyrelsen beslutar löpande under året. Redovisning av erhållna anslag skall ske senast tre månader efter genomförd aktivitet.