Neurofonden och ansökningsverktyg

Bidrag ur Neurofonden kan endast sökas av våra föreningar, läns- och regionförbund samt forskare.

Nedan finner ni bland annat riktlinjer för ansökan samt information om
Neurodagen 2024, Extra stöd 2024 samt Aktivitetesbidrag 2024.

Vid frågor avseende bidrag från Neurofonden kontaktar ni Mia Källström, telefon: 0760-01 70 21, e-post: mia.kallstrom@neuro.se

Vägledning - ansökan

Neurofondens bidrag till föreningar och länsförbund år 2024
Under ansökningsperiod 15 augusti – 15 oktober inkom 120 ansökningar från föreningar och länsförbund. Denna gång var det fler ansökningar som avsåg rehab än rekreation.

Totalt var det något färre ansökningar än året innan som delvis kan bero på att riktlinjerna ändrades för 2022 så att föreningarna endast kan lämna in ett begränsat antal ansökningar och ett maxbelopp för alla ansökningarna.

Till föreningslivet tilldelades 2.000.000 kronor varav 500.000 kronor är reserverade för ansökningar om aktivitetsbidrag under 2024.

Nedan finner ni sammanställning av beviljade ansökningar samt blanketter för rekvisition och redovisning, dessa har också sänds ut till berörda via e-post

 

Fonder att söka 
Förbundskansliet har tagit fram ett underlag på de olika fonder som föreningar och länsförbund kan söka från Neuroförbundet under året. 

 


Nya riktlinjer för ansökningar från Neurofonden feb 2024

Vid Neurofondens styrelsemöte i februari 2024 togs beslut om att revidera riktlinjerna för ansökningarna från Neurofonden.

Riktlinjerna gäller fr.o.m 2024 och följande har reviderats:

  • beloppet för medhjälpare för halvdag är ökat från 300 kr till 330 kr
  • beloppet för medhjälpare för heldag är ökat från 600 kr till 660 kr
  • beloppet för medhjälpare för flera dagar är sänkt från 2.000 kr till 1.100 kr liknande Radiohjälpens riktlinjer.
  • busskostnad för halv- och heldag sänks från 15.000 kr till 10.000 kr. Flera dagar kvarstår med en maxkostnad på 15.000 kr
  • det inte går att söka för deltagares egna kostnader som exempel Förtäring samt Övriga kostnader (är inte nytt men finns nu inskrivet i riktlinjerna som förtydligande)
  • föreningarna kan max göra två ansökningar för Neurodagen, beloppet är som tidigare max 30.000 kr per ansökan.
  • rekvisitioner för Aktivitetsbidrag, Neurodagen och Rehab- o rekreation ska vara Neurofonden 1 administration tillhanda senast den 30 november.
  • redovisningar ska senast vara Neurofonden 1 administration tillhanda 3 månader efter aktivitet dock senast i slutet av januari.

Riktlinjerna gäller för Aktivitetsbidrag, Neurodagen och Rehabilitering o Rekreations ansökningar.

  

Neurodagen 2024
Neuros föreningar samt läns- och regionförbund kan ansöka om medel ur Neurofonden för publika aktiviteter på Neurodagen. Aktiviteterna ska ske i överensstämmelse med Neurofondens ändamålsparagraf om rehabilitering och rekreation och de av styrelsen fastställda riktlinjerna för beräkning av godkända kostnader. Medlemsrekrytering är inriktningen.

Varje ansökan och aktivitet kan beviljas medel för högst 30 000 kronor. Det är möjligt för förening och länsförbund att arrangera och söka medel för max två aktiviteter. Exempel på aktiviteter är temadag, prova-på-aktiviteter, konferenser om diagnos/symtom eller rehabilitering, information/utställning om Neuroförbundet och de frågor vi jobbar med.

Lämpliga teman som är prioriterade för 2024 är hjälpmedel, assistans och LSS samt att medlemsrekryterande aktiviteter.

Ansökan kan avse kostnader för lokal, föreläsare, annons/information om aktiviteten, hjälpare/assistenter för att undanröja praktiska hinder, material, utrustning samt teknisk support och andra merkostnader om aktiviteterna genomförs digitalt.

Neurodagen infaller den 28 september men som vanligt är det en period på drygt två veckor som är godkänd tidsperiod för att erhålla bidrag. Aktiviteter ska vara öppna för såväl medlemmar som icke medlemmar och ska genomföras under perioden 21 september – 6 oktober.

Ansökningstiden är från 14 februari till och med 12 maj 2024.
Ansökningarna om bidrag görs i det webbaserade verktyget som du finner ovan på denna sida.


Extra stöd 2024
Förbundsstyrelsen har beslutat att avsätta 300.000 kronor för att Neuroförbundets föreningar samt läns- och regionförbund skall kunna ansöka om Extra stöd från riksförbundet. Syftet med årets stöd är att öka medlemsantalet i Neuroförbundet och därför endast avsett för medlemsrekryterande aktiviteter.

Ansökan kan ske från 15 februari – 30 september 2024 eller tills pengarna är slut, utifrån kriterierna nedan.

Kriterier – vad kan Extra stödet användas till:
- hyra av lokal eller plats
- hyra av analog eller digital mötesutrustning
- föreläsare
- trycksaker
- marknadsföring

Maxbelopp att söka för 2024 är 10.000 kronor per förening.

Ansökning görs via ansökningsverktyget ovan samt handläggs och beslutas vartefter de kommer in.

Beviljat anslag skall rekvireras senast den 30 november och redovisas senast 31 december 2024.
Ej förbrukade medel skall återbetalas till Neuroförbundet. 

Rekvisition och redovisning görs på särskild blankett.

För att kunna ansöka och beviljas Extra stöd måste de föreningar som beviljats medel vid tidigare ansökningstillfällen ha redovisat dessa.

 

Aktivitetsbidrag från Neurofonden 2024
Bidraget är från Neurofonden så fondens ändamålsparagraf måste följas. Det vill säga, att bidrag ska användas för rekreations- eller rehabiliteringsaktiviteter enligt fondens riktlinjer.

Ansökan kan göras när som helst under året via det digitala ansökningsverktyget. Varje förening och länsförbund kan dock endast ansöka en gång per kalenderår. Föreningar med över 1.000 medlemmar kan söka högst 30.000 kr och övriga 10.000 kr.
Tänk på att det är innevarande året man ansöker om bidrag för.

Observera att även länsförbund kan ansöka om Aktivitetsbidrag från Neurofonden. 


Anders Ulffs Minne

Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomars vård och fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs för personer som är medlemmar i Neuroförbundet och där företrädesvis åt personer yngre än 35 år.

Verksamheten skall vara anordnad eller initierad av organisation tillhörande Neuroförbundet.

Anslag och bidrag ur stiftelsen kan lämnas efter skriftlig ansökan. Anslag ur stiftelsen skall utnyttjas endast som komplement till andra bidragsmöjligheter och för de merkostnader som funktionsnedsättningen kan innebära.

Inga ansökningsperioder finns utan fondstyrelsen beslutar löpande under året. Redovisning av erhållna anslag skall ske senast tre månader efter genomförd aktivitet.