Neurofonden

Ansökan för bidrag till rekreation och rehabiliteringsaktiviteter år 2021.

Lördagen den 15 augusti öppnas möjligheten att söka bidrag för aktiviteter som genomförs nästa år. Sista ansökningsdag är den 15 oktober. Det är föreningar och länsförbund inom Neuro som kan ansöka om bidrag för rekreation (exempelvis teaterbesök, utflykter, resor) och rehabilitering (exempelvis föreläsningar av neurolog och fysioterapeut, information om hjälpmedel, vattengymnastik, zumba, yoga, bowling). Bidrag ges för merkostnader exempelvis lokalhyra, bassänghyra, buss, föreläsares arvode, medhjälpares arvode och kostnader.

Hämta anvisningar om hur ni använder det nya digitala ansökningsverktyget här!

Neurofondens bidrag till föreningar och länsförbund år 2020

Neurofonden delar årligen ut bidrag för rekreations- och rehabiliteringsaktiviteter arrangerade av förening ansluten till Neuroförbundet. I år inkom 89 ansökningar om rehabilitering och 71 för rekreation. Det var 53 föreningar som ansökte om bidrag. Sammanlagt delades 1,710,000 kronor (inkl aktivitetsbidrag för 2020) på fondstyrelsens sammanträde i december och vilka aktiviteter och föreningar som erhöll bidrag framgår av nedan presenterad sammanställning.

Möjlighet att omdisponera beviljat bidrag för 2020

Med anledning av att fler föreningar reagerat på att beviljade bidrag, från Neurofonden, för rekreations- och rehabiliteringsaktiviteter år 2020 varit lägre än tidigare år och att det därmed kan vara svårt att genomföra aktiviteten har Neurofondens styrelse beslutat: Om en eller flera beviljad/e aktivitet/er för 2020 inte genomförs, så får beloppet användas till en annan beviljad aktivitet 2020, utan förnyad ansökan.
Förening/länsförbund kan utan särskild ansökan flytta över beviljat bidrag från en eller fler aktiviteter till annan beviljad aktivitet och på så sätt erhålla ett högre belopp för den aktiviteten. Dock gäller förstås att beloppet inte kan bli högre än merkostnaderna för den aktivitet som genomförs.

I praktiken gör ni så här:
a) om ni redan rekvirerat bidragen och vill flytta över bidrag från en aktivitet till annan så anger ni det när beviljade medel reodovisas, ange på redovisningsblankett som avser ej genomförd aktivitet att medel flyttats till genomförd aktivitet och på den redovisningen anger ni hur det totala beloppet använts.
b) om ni ej rekvirerat bidrag, skickar ni in rekvisitionerna och anger vilken eller vilka som ska flyttas över till annan beviljad aktivitet
c) om ni rekvirerar beviljade bidrag och senare kommer underfund med att ni vill flytta över ett beviljat bidrag till annan aktivitet anger ni detta när bidragen redovisas, på motsvarande sätt som under a).

 

Grundbidraget heter numera Aktivitetsbidrag från Neurofonden 
Det tidigare namnet grundbidrag ledde ofta tanken till ett bidrag man har rätt till varje år för diverse kostnader man har som förening. Men eftersom bidraget är från Neurofonden måste fondens ändamålsparagraf följas, det vill säga att bidrag ska användas för rekreations- eller rehabiliteringsaktiviteter. Därför är namnet numera Aktivitetsbidrag från Neurofonden.

Ansökan kan göras när som helst under året via det nya digitala ansökningsverktyget. Varje förening och länsförbund kan dock endast ansöka en gång per kalenderår. Tänk på att det är det innevarande året man ansöker om bidrag för.

Observera att även länsförbund kan ansöka om Aktivitetsbidrag från Neurofonden. 

Anders Ulffs Minne
Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomars vård och fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs för personer som är medlemmar i Neuroförbundet och där företrädesvis åt personer yngre än 35 år.

Verksamheten skall vara anordnad eller initierad av organisation tillhörande Neuroförbundet.

Anslag och bidrag ur stiftelsen kan lämnas efter skriftlig ansökan. Anslag ur stiftelsen skall utnyttjas endast som komplement till andra bidragsmöjligheter och för de merkostnader som funktionsnedsättningen kan innebära.

Inga ansökningsperioder finns utan fondstyrelsen beslutar löpande under året. Redovisning av erhållna anslag skall ske senast tre månader efter genomförd aktivitet.