Neurofonden

Om ni har frågor och funderingar avseende bidrag från Neurofonden kontaktar ni
Mia Källström, tel: 0760-01 70 21, mejl: mia.kallstrom@neuro.se

Hämta anvisningar om hur ni använder det digitala ansökningsverktyget här!


Ansökningstiden öppen 15 augusti-15 oktober
Ansökan om Neurofonden för rekreation och rehabilitering 2022
Som vanligt så kommer föreningar och länsförbund inom Neuro att kunna söka bidrag för aktiviteter inom rekreation och rehabilitering. Ansökningstiden är öppen 15 augusti – 15 oktober och avser aktiviteter 2022. Ni hittar information och det digitala ansökningsformuläret på föreningsservice under Neurofonden.

Observera att det inte är möjligt att föra över beviljat bidrag för år 2021 till år 2022.

 

 

Neurofondens bidrag till föreningar och länsförbund år 2021

Vid denna ansökningsperiod inkom 166 ansökningar från föreningar och länsförbund. Det var fler ansökningar som avsåg rehabilitering än rekreation. Totalt var något färre ansökningar än ett genomsnittligt år men får ändå anses som väldigt positivt med tanke på pandemin, och kan ses som ett bevis på föreningsengagemang och framtidstro. Till föreningslivet delades 2,200,000 kronor och 500,000 reserveras för ansökningar om aktivitetsbidrag under 2021. Nedan finner ni sammanställning av beviljade ansökningar samt blanketter för rekvisition och redovisning, dessa har också sänds ut till berörda via e-post.

Ansök om bidrag för aktiviteter på Neurodagen 2021

Neuroförbundets föreningar och länsförbund kan ansöka om medel ur Neurofonden för publika aktiviteter på Neurodagen. Aktiviteterna ska ske i överensstämmelse med Neurofondens ändamålsparagraf om rehabilitering och rekreation och de av styrelsen fastställda riktlinjerna för beräkning av godkända kostnader.

Varje ansökan och aktivitet kan beviljas medel för högst 30,000 kronor. Det är möjligt för förening och länsförbund att arrangera och söka medel för fler aktiviteter. Exempel på aktiviteter är temadag, prova-på-aktiviteter, konferenser om diagnos/symtom eller rehabilitering, information/utställning om Neuroförbundet och de frågor vi jobbar med.

Årets Neurorapport handlar om rehabilitering och det kan vara ett lämpligt tema.

Ansökan kan avse kostnader för lokal, föreläsare, annons/information om aktiviteten, hjälpare/assistenter för att undanröja praktiska hinder, material, utrustning samt teknisk support och andra merkostnader om aktiviteterna genomförs digitalt. Ansökan kan även innehålla kostnad för förtäring som en naturlig del av aktiviteten exempelvis kaffe och smörgås i samband med en konferens.

Neurodagen infaller den 28 september men som vanligt är det en period på drygt två veckor som är godkänd tidsperiod för att erhålla bidrag. Aktiviteter ska vara öppna för såväl medlemmar som icke medlemmar och ska genomföras någon gång under perioden 18 september – 3 oktober 2021.

Ansökningarna ska vara förbundskansliet tillhanda senast 12 maj och man ansöker som vanligt om bidrag i det webbaserade verktyget vi använder och som du hittar överst på denna sida.

Möjlighet att omdisponera beviljat bidrag under 2021

I år finns liksom förra året möjlighet att omdisponera de bidrag föreningar och länsförbund beviljats för rekreation och rehabilitering under 2021, det är alltså de ansökningar ni gjorde i höstas och som ni fick beslut om i december.

Med anledning av rådande pandemi kan föreningar och länsförbund omdisponera bidrag för aktivitet som ej genomförs till att använda för merkostnader i annan, till bidrag beviljad, aktivitet. Dock får inte detta innebära att man överfinansierar genomförd aktivitet utan det måste vara inom riktlinjerna för vad som är godkända merkostnader. Därutöver får erforderliga medel tas i anspråk om aktiviteten genomförs digitalt med till exempel teknik och support även om detta ej angavs som merkostnader vid ansökningstillfället. Bidrag kan dock inte flyttas över till aktivitet som man ej sökt eller erhållit bidrag till.

Detta omfattar inte att omdisponera eventuellt under året beviljat aktivitetsbidrag eller eventuellt beviljat bidrag för Neurodagen.

Rent praktiskt så meddelar ni Mia Källström att ni vill omdisponera bidraget i aktivitet som ej genomförs till annan aktivitet, när ni rekvirerar bidragen. Ange på rekvisitionsblanketten att bidraget flyttas över till den aktivitet som genomförs.

Om ni har frågor och funderingar avseende bidrag från Neurofonden kontaktar ni Mia Källström, tel: 0760-01 70 21, mejl: mia.kallstrom@neuro.se.

Grundbidraget heter numera Aktivitetsbidrag från Neurofonden 
Det tidigare namnet grundbidrag ledde ofta tanken till ett bidrag man har rätt till varje år för diverse kostnader man har som förening. Men eftersom bidraget är från Neurofonden måste fondens ändamålsparagraf följas, det vill säga att bidrag ska användas för rekreations- eller rehabiliteringsaktiviteter. Därför är namnet numera Aktivitetsbidrag från Neurofonden.

Ansökan kan göras när som helst under året via det nya digitala ansökningsverktyget. Varje förening och länsförbund kan dock endast ansöka en gång per kalenderår. Tänk på att det är det innevarande året man ansöker om bidrag för.

Observera att även länsförbund kan ansöka om Aktivitetsbidrag från Neurofonden. 

Anders Ulffs Minne

Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomars vård och fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs för personer som är medlemmar i Neuroförbundet och där företrädesvis åt personer yngre än 35 år.

Verksamheten skall vara anordnad eller initierad av organisation tillhörande Neuroförbundet.

Anslag och bidrag ur stiftelsen kan lämnas efter skriftlig ansökan. Anslag ur stiftelsen skall utnyttjas endast som komplement till andra bidragsmöjligheter och för de merkostnader som funktionsnedsättningen kan innebära.

Inga ansökningsperioder finns utan fondstyrelsen beslutar löpande under året. Redovisning av erhållna anslag skall ske senast tre månader efter genomförd aktivitet.

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet