Stockholm med utsikt från Skeppsholmen. Illustration.
Illustration över Stockholm med utsikt från Skeppsholmen.

Välkommen till Neuro Stockholms län

Vi är Länsförbundet för Neuro i Stockholms Län, med sex lokalföreningar i länet. Alla medlemmar i respektive lokalförening är välkomna till våra aktiviteter. 

I nuläget är det svårt att göra helt säkra prognoser men vi har planerat för en aktiv vårtermin, kommande aktiviteter hittar du längre ner på sidan. Datum kan komma att ändras det kan tyvärr även bli så att visa aktiviteter måste ställas in.

Corona och Covid-19
För dagsaktuell information om Coronaviruset och Covid-19 hänvisar vi till www.krisinformation.se och www.folkhalsomyndigheten.se

Bemanning av kansliet
Kansliet är alltid bemannat när det hålls en aktivitet i lokalerna, i övrigt varierar det om personalen jobbar hemifrån eller på kansliet. Vi svarar förstås på mejl och det går alltid bra att ringa oss.

Länsförbundets ändamål

  • Länsförbundets ändamål är att, som del av en riksomfattande intresseorganisation, på länsnivå påverka beslutsfattare genom opinionsbildning

  • Länsförbundet ska verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor

  • Länsförbundet är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obundet

  • I sin verksamhet skall länsförbundet tillvarata föreningarnas och medlemmars gemensamma intressen, bidra till ökad information mellan föreningarna och söka bilda nya sådana, liksom lokala grupper

  • Länsförbundet ska i kontakt med riksförbundets styrelse stödja och stimulera det gemensamma arbetet och då främst inriktat på opinionsbildning

  • Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Innehållsansvarig: Tomas Rodriguez Hedling