Neuro Stockholms Län

Välkommen till Neuro Stockholms Län.

Vi är Länsförbundet för Neuro i Stockholms Län, med åtta lokalföreningar i länet. Här nedanför kan du se lite av deras aktiviteter.

Alla medlemmar är välkomna till alla aktiviteter, men om det kostar är det bäst att ta kontakta och kolla vad som gäller.

Länsförbundets ändamål

Länsförbundets ändamål är att, som del av en riksomfattande intresseorganisation, på länsnivå påverka beslutsfattare genom opinionsbildning.
Länsförbundet ska verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.
Länsförbundet är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obundet.
I sin verksamhet skall länsförbundet tillvarata föreningarnas och medlemmars gemensamma intressen, bidra till ökad information mellan föreningarna och söka bilda nya sådana, liksom lokala grupper. Länsförbundet ska i kontakt med riksförbundets styrelse stödja och stimulera det gemensamma arbetet och då främst inriktat på opinionsbildning.
Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Innehållsansvarig: Sven Arnehed