Välkommen till Neuro Stockholms Län

Corona och Covid-19

På grund av rådande omständigheter har vi valt att skjuta upp större delen av våra aktiviteter och verksamhet i våra lokaler. Du kan läs mer under rubriken Svårt att skåda in i framtiden. Läs gärna också Coronaviruset - Nya råd och fakta om smittan. För dagsaktuell information om Coronaviruset och Covid-19 hänvisar vi till www.krisinformation.se och www.folkhalsomyndigheten.se

Vi är Länsförbundet för Neuro i Stockholms Län, med åtta lokalföreningar i länet.
Alla medlemmar är välkomna till våra aktiviteter, vilka du hittar längre ner på sidan.

Länsförbundets ändamål

  • Länsförbundets ändamål är att, som del av en riksomfattande intresseorganisation, på länsnivå påverka beslutsfattare genom opinionsbildning

  • Länsförbundet ska verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor

  • Länsförbundet är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obundet

  • I sin verksamhet skall länsförbundet tillvarata föreningarnas och medlemmars gemensamma intressen, bidra till ökad information mellan föreningarna och söka bilda nya sådana, liksom lokala grupper

  • Länsförbundet ska i kontakt med riksförbundets styrelse stödja och stimulera det gemensamma arbetet och då främst inriktat på opinionsbildning

  • Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Innehållsansvarig: Tomas Rodriguez Hedling