Sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid Sveriges sju universitetssjukhus. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper, där exempelvis muskelsjukdomar ingår. Dessa centra har bland annat i uppgift att stötta expertteamen i deras arbete och göra dem kända.

I detta arbete ska man verka för att personer som har sällsynta diagnoser får samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning. Det finns en mängd olika aktörer i Sverige som verkar inom området sällsynta diagnoser. Nedan kommer vi bland annat, att samla länkar som kan göra det lättare för dig att hitta rätt information.

Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Centrum för sällsynta sjukdomar Syd (CSD Syd) har som vision är att skapa förutsättningar till förbättrad vård och bättre livssituation för de med sällsynta diagnoser och deras närstående. 

Centrum för sällsynta diagnoser

NFSD 

Sällsynta diagnoser är många gånger okända. Behovet av kunskap är därför omfattande. Till gruppen sällsynta diagnoser hör en mängd olika sjukdomar eller tillstånd. Även om varje diagnos i sig är ovanlig är det sammantaget ett stort antal människor i Sverige som är berörda.

NFSD (Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser)