Bättre information om läkemedelsbrister

Information om tillfälliga läkemedelsbrister till såväl sjukvården som allmänheten behöver både förbättras och påskyndas. Nu ger regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram en formell struktur för samverkan mellan läkemedelsbranschen, distributörer, apotek och sjukvården. 
 


Regioner och universitet vill se ny biobankslag

Regeringen måste sätta igång processen med att ta fram förslag till en ny biobankslag. Dagens lagstiftning är föråldrad och ett direkt hinder för medicinsk forskning. Det anser Biobank Sverige, samarbetsorgan för regioner, medicinska universitet och branschorganisationer inom Life Science.


Läkemedel bakom minskad död i hjärtinfarkt

Antalet patienter som insjuknar i hjärtinfarkt har stadigt minskat de senaste 20-25 åren. Under samma period har andelen patienter som överlever en hjärtinfarkt fördubblats. Bakom de fina siffrorna ligger nya behandlingar där inte minst läkemedel haft stor betydelse. Men även riskprofilen i befolkningen har blivit bättre.


Mer samverkan mellan företag och sjukvård

Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och samverkan med den svenska hälso- och sjukvården ökade under förra året. Det visar en sammanställning av 2018 års Disclosure code, öppen rapportering av värdeöverföringar från läkemedelsföretagen till vården, som sammanställts av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.


Bebisar screenas för typ 1-diabetes

Spädbarn med hög ärftlig risk för typ 1-diabetes ingår i en studie som undersöker om oralt insulin kan fördröja eller förhindra sjukdomen. I Sverige erbjuds screeningen än så länge bara i Skåne, men fler regioner kan få chansen framöver.


Håll koll


Bättre information om vaccinationer

Det ska bli lättare att hålla koll på vilka vaccinationer man tagit. I dag saknas möjlighet för den enskilde att få en samlad bild. Endast vaccinationer inom de nationella vaccinationsprogrammen rapporteras till det nationella registret. Nu får E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda hur den enskilde ska kunna få en samlad digital bild, oavsett om vaccinationerna genomförts hos offentliga eller privata aktörer. Uppdraget ska redovisas senast i juni nästa år.


Prisas för diabetesforskning

Professor Juleen Zierath, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för upptäckter inom metabolism och diabetes. Prismotiveringen lyfter fram Juleen Zieraths forskning kring bättre förståelse för mekanismerna bakom insulinresistens: "Fynden kommer att påverka hur vi lägger upp träning, rehabilitering och hur kost och motion kan förbättra insulinresistens hos diabetiker”.


Stärkt uppföljning av primärvården

Socialstyrelsen ska utveckla den nationella uppföljningen av primärvården. Regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda nationell insamling av registeruppgifter. Ett annat uppdrag handlar om förutsättningarna för att inhämta resultat för ett antal indikatorer för att kunna följa omställningen till en mer nära vård. Socialstyrelsen ska också följa upp, analysera och rapportera till regeringen hur omställningen till en stärkt primärvård utvecklas i regioner och kommuner.