Ledare

Anders Blanck:
”Målkonflikt mellan läkemedel och miljö måste lösas gemensamt på EU-nivå”

Alla medlemsländer får likalydande lagregler om dataskydd från och med 2018 i enlighet med beslut i EU i december 2015. Skyddet för individers personliga integritet stärks samtidigt som registerforskning får stabila villkor. Nu kan det svenska arbetet med att skapa långsiktigt hållbara regler för framåtsyftande forskning som exempelvis Lifegene återupptas.


Högspecialiserad vård tar form

Ett sextiotal sakkunniggrupper har hittills tillsatts av Socialstyrelsen för att genomlysa 65 av 300 föreslagna vårdområden. I december fattades beslut om bland annat könsdysfori och vissa cancerformer, och i november lanserades ett uppföljningssystem som vårdenheterna ska rapportera till årligen.


Håll koll


Utredning kring psykisk hälsa

Regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh överlämnade under torsdagen förslag och bedömningar syftande till en primärvård bättre rustad att möta befolkningens behov vad gäller psykisk ohälsa. Utredningen föreslår bland annat att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa.

Satsning på god och nära vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse för att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården. Satsningen omfattar 6,8 miljarder kronor för 2021. Regeringen anslår ca 3,2 miljarder kronor för arbetet med den nära vården med fokus på primärvården. Totalt 3,3 miljarder kronor satsas på att stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare, och 200 miljoner på utveckling inom digitala lösningar inom vården.