KD: Det behövs en medicinskt ansvarig rehabiliterare i varje kommun

Det är upp till regeringen att följa riksdagens tillkännagivande om att det ska finnas en medicinskt ansvarig rehabiliterare i varje kommun, skriver kristdemokraterna Acko Ankarberg Johansson och Pia Steensland.

rån Kristdemokraternas sida är vi angelägna om att rehabiliteringen ska ses som en naturlig del i vård- och behandlingskedjan. Men dessvärre är rehabilitering ett eftersatt område. Goda exempel finns på flera håll men sammantaget saknas aktuella planer och ambitioner från landets 21 regioner. Det visar bland annat Neurorapporten 2021 ”En ojämlik tillgång till rehabilitering”. 

Kunskapen om rehabiliteringens betydelse behöver lyftas inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård. Tillgång till rehabilitering och professionellt utprovade hjälpmedel får inte användas som en generell besparingspost. Inställd eller utebliven rehabilitering innebär förlorade funktionsförmågor som riskerar att bli permanenta. Det får konsekvenser för enskilda och det påverkar oss alla i samhällsekonomiskt avseende. Vi har därför goda skäl att tänka om och stärka rehabiliteringen.

Coronapandemin har fått fler att inse betydelsen av en välfungerande rehabilitering. Det är välkommet om än sent. Effekterna av en sjukdom eller skada kan många gånger begränsas om rehabilitering påbörjas snabbt och intensivt. Likaså kan det vara avgörande med tillgänglig och kontinuerlig rehabilitering efter det akuta skedet. Tyvärr ser vi ofta brister i rehabilitering för patienter med cancersjukdom, men också patienter som exempelvis har haft en handledsfraktur eller en hjärnskakning. 

Teambaserade rehabiliteringsinsatser som sker strukturerat kan påtagligt stärka välbefinnandet för många patienter. De kan också verka hälsofrämjande och verka förebyggande. Med andra ord ger rehabilitering inte enbart en ökad livskvalitet för den enskilde patienten utan torde också vara mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Men en samhällsekonomisk helhetssyn är avgörande. Detta då en investering på rehabiliteringsinsatser i den kommunala eller regionala budgeten kanske enbart ger en effekt i exempelvis anslaget för sjukskrivning i statsbudgeten. 

Såväl regioner som kommuner behöver förbättra rehabiliteringsinsatserna. Synen på hjälpmedlens betydelse likaså. Som en del i detta har Kristdemokraterna arbetat länge för att det ska finnas medicinskt ansvariga rehabiliterare (MAR) i alla kommuner. Genom MAR bör varje kommun ta fram en handlingsplan för vad som ska göras, vem som ansvarar för vad och hur det följs upp. 

Glädjande nog finns nu en riksdagsmajoritet för att det ska finnas MAR i alla kommuner. Utifrån tillkännagivandet är det nu upp till regeringen att agera så att rehabiliteringen får en starkare plats i välfärden och att MAR blir tillgängliga i hela landet.

Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot (KD) ordförande i socialutskottet

Pia Steensland, riksdagsledamot (KD) talesperson för funktionshinderfrågor

Texten är från Dagens Samhälle Publicerad: 1 juni 2021, 05:00