Gör om och gör rätt i hjälpmedelsfrågan

Trots protester från funkisrörelsen, enskilda medborgare och profession så väljer den nuvarande blå-gröna majoriteten (M, KD, C, L och MP) i Regionfullmäktige att behålla de försämringar angående hjälpmedel som genomfördes 1 januari.

Vi har lekt med tanken att styret i regionen efter valet skulle kunna se annorlunda ut och frågat en möjlig röd-grön majoriteten om de kommer att: återinföra högkostnadsskyddet för hjälpmedel och besluta om att egenavgifter ska tas bort?

Vänsterpartiet
I juni i år lade V ett förslag på tilläggsbeslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden om:

att egenavgifterna för hjälpmedel ska tas bort

att högkostnadsskyddet för hjälpmedel ska återinföras

Och ja, V avser att även fortsättningsvis driva dessa frågor.

Socialdemokraterna
I korthet, ja vi vill återinföra högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel, se över avgifterna på hjälpmedelsområdet och införa funktionsrättskonsekvensanalyser på beslut. Därutöver vill vi generellt utöka samverkan med funkisorganisationerna.

Vi var inte nöjda med den utvärdering det moderatledda styret gjort av förändringarna inom hjälpmedelsområdet. 

Miljöpartiet
Ja, Miljöpartiet skulle gärna återinföra högkostnadsskyddet, oavsett vilka vi styr med. Och som med all politik så är detta naturligtvis enklare att få igenom om vi styr med partier som vill samma sak.

Detsamma gäller många egenavgifter på hjälpmedel. I vissa fall har produkterna kommit ut på den vanliga marknaden och finns nu till ett väldigt lågt pris att köpa själv på en mängd håll. I de fallen ser vi kanske inte att regionen behöver återta ansvaret. Men vår generella inställning är att regionen inte ska göra besparingar på gruppen personer med funktionsnedsättning, som ju redan alltför ofta är utsatt nog som det är.

Centerpartiet
Högkostnadsskyddet fungerade inte så som det var avsett, då det i stort sett inte var någon som använde det på flera år. Vi ställde oss därför bakom att ta bort det, då det bara var en administrativ börda för verksamheter och förvaltning. Dessutom fick vi indikationer på att även eventuell administration för den enskilde gick utöver vad som var rimligt.

Vi vill att människor som behöver hjälpmedel ska känna sig trygga med att kostnaderna inte blir orimligt höga, och vi förstår att tryggheten i att det finns ett högkostnadsskydd är värt mycket. Vi ställer oss bakom ett högkostnadsskydd, men det måste kunna användas av de som behöver det. Det gamla systemet är därför inte aktuellt att gå tillbaka till, utan ett nytt enkelt och användarvänligt högkostnadsskydd bör tas fram, vilket vi har betonat och kommer att driva framåt.

Bakgrund
1 januari 2022 införde den blå-gröna majoriteten (M, KD, C, L och MP) en rad försämringar inom hjälpmedelsområdet då beslutet att införa egenavgifter samt ta bort högkostnadsskyddet för hjälpmedel togs. RH-gruppen, Funktionsrätt Stockholms län, DHR, SRF och Sveriges Arbetsterapeuter har invänt mot beslutet och protesterat mot dess införsel. Därför gavs i uppdrag åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att genomföra en uppföljningsrapport[1] för att kunna följa upp effekterna av förändringarna.

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 14 juni[2] valde den blå-gröna majoriteten i linje med rapporten att inte riva upp tidigare beslut. Försämringarna kvarstår med andra ord för våra medlemmar (drygt 12 000 personer) och förstås även alla andra som också påverkas av detta ovärdiga beslut.

Sannolikhet
Det är förstås så att vårt antagande om en röd-grön majoritet är hypotetiskt och att en politisk majoritet efter valet till regionfullmäktige skulle kunna se annorlunda ut och att andra beslut då skulle kunna fattas. 

[1] https://www.regionstockholm.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/2022/2022-06-14/6-uppfoljning-av-besparingar-inom-hjalpmedelsomradet.pdf

[2] https://www.regionstockholm.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/2022/2022-06-14/protokoll-halso--och-sjukvardsnamnde-14-juni-2022_med-bilagor.pdf