Vi har blivit halshuggna

 - Den 20 februari fick vi det ödesdigra beslutet från Region Stockholm att bidraget till Neuro Stockholms Regionförbund minskar för 2024 med 560 000 kronor jämfört med förra året vilket utgör en neddragning med 23%. Neddragningen motsvarar närmast 78% av en heltidsanställning för en intressepolitisk handläggare på vårt kansli på Söder. Motiveringen löd:

”Bidragsgruppen bedömer att föreningen har ett lågt intressepolitiskt arbete baserat på både ansökan och uppföljning. I sin ansökan beskriver föreningen sina mål för det intressepolitiska arbetet, medan aktiviteterna som ska utföras för att uppnå dessa mål inte framgår tydligt. Planerade aktiviteter för 2024 är vagt beskrivna. Även de aktiviteter som nämns i uppföljningen är vagt beskrivna. Det motiverar en sänkning av bidraget i jämförelse med förra året”

Beslutet sparkade undan benen på oss som förening fullständigt. Vi som anser oss bedriva en omfattande verksamhet som yttrar sig i intressepolitiskt arbete mot både den sittande koalitionen och oppositionen förstår inte vad som har hänt från ett år till ett annat. Vi ingår i två olika regionala samarbeten, Neurogruppen och Rh-gruppen, med totalt 13 andra regionala föreningar med vilka vi har gemensamma intressen. I dessa konstellationer blir vi inbjudna till diskussion med politiker gällande våra funktionshinderspolitiska frågor med jämna, ganska korta, mellanrum vilket talar för att vi inte torde framstå som passiva i den politiska debatten. 2023 föreslogs vi först få en höjning med 200 000 kronor men efter återremittering landade höjningen på 50 000 kronor.

Beslutet för 2024 fattades nästan två månader in på bidragsåret vilket i sig är anmärkningsvärt eftersom vi som organisation påverkas ekonomiskt på ett sätt som i realiteten borde ha hanterats för länge sedan. Nu får beslutet retroaktiva efterdyningar som det är försent att dämpa i efterhand i form av kostnader som löner, lokalhyra, och andra fasta kostnader. Utöver det nyss nämnda har vi en aktivitetskalender för första halvåret 2024 som redan har utannonserats till våra medlemmar.

Vidare bedömer bidragsgruppen att utförda och planerade intressepolitiska aktiviteter är vagt beskrivna. Den här formuleringen tar pris i dubbelmoral eftersom den krockar fullständigt med Regionens uttryckliga instruktion, ”beskriv planerad verksamhet kortfattat.” Snacka om att ha blivit lurade.

Nu har både styrelsen i Neuro Stockholms regionförbund och styrelsen i Neuro Stockholm fått en gedigen uppgift att anpassa verksamheten efter den nya storleken på regionbidraget. Tusen frågor finns att besvara. Hur många anställda kan vi ha? Ska vi hitta en mindre lokal med sämre läge? Hur kan vi slimma verksamheten på andra sätt för att spara pengar? Läget är minst sagt ovisst i skrivande stund men vi kommer kämpa på, var så säkra, och göra det bästa möjliga efter nuvarande omständigheter.

Trevlig fortsättning på våren!

Kerstin Kjellin Ordförande Neuro Stockholm