Logopediska insatser vid afasi och flerspråkighet ur ett patientperspektiv

Saila Mäki som skriver en masteruppsats i logopedi vid Linköpings Universitet, kontaktade oss för att kunna sprida en enkät som hon hoppas personer med Afasi ska vilja fylla i och skicka in. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två- och flerspråkiga personer med afasi upplever logopedisk utredning och behandling. Uppsatsen avser även att belysa vilka behov, framgångsfaktorer och utmaningar gällande logopedbesök det kan finnas enligt två- och flerspråkiga personer med afasi. Liknande studier har gjorts ur logopeders perspektiv, medan patientperspektivet sällan ligger i fokus för forskning. En ökad kunskap om upplevelser hos två- och flerspråkiga vuxna med afasi kan bidra till att vården blir mer patientcentrerad och jämlik.

Nedan finns länkar till en enkät som Sailas studie bygger på. Enkäten med tillhörande informationsbrev finns på svenska, engelska och finska.

Vid utformning av enkäten har det tagits särskild hänsyn till att deltagare kan ha olika typer av kommunikativa svårigheter. Deltagare kan fylla i enkäten själv, eller tillsammans med en anhörig, assistent eller annan person, om det behövs.

Deltagande sker helt anonymt och innebär inga direkta risker för personer med afasi. Det är frivilligt att medverka i studien och samtycket inhämtas genom att deltagare lämnar in en ifylld enkät. Efter perioden då enkäten besvaras, kommer svaren att analyseras och sammanställas. Endast Sali och hennes handledare har tillgång till materialet. När studien är klar kommer materialet att förvaras i minst fem år på avdelning för logopedi vid Linköpings Universitet. Insamlat material kan senare komma att användas i andra forskningssyften. 

Om ni vill granska enkätens utformning eller innehåll närmare, kan ni klicka på någon av länkarna nedan:

Svenska och engelska

Enkät med bildstöd:  https://survey.liu.se/logoped1
Enkät utan bildstöd: https://survey.liu.se/logoped2 

Finska 

Enkät med bildstöd: https://survey.liu.se/suomi1  
Enkät utan bildstöd: https://survey.liu.se/suomi2