Kallelse till extra årsmöte Neuro Stockholm

Neuro Stockholm kallar medlemmarna till ett extra årsmöte för behandling av de punkter som bordlades på ordinarie årsmötet 25 mars.

När - fredag 18 juni
Var -  Fatbursgatan 19, eller digitalt via Teams
Tid - 18:00 – 19:00

Meddela gärna om du tänker komma, så att vi kan genomföra ett Coronasäkert årsmöte! Vill du ha en länk till mötet? Skicka e-post till stockholm@neuro.se

Välkomna!

Handlingar inför årsmötet finns på Neuro Stockholms kansli. Vi kan skicka per post eller digital version via e-post. Du kan också ladda ner handlingarna (se nedan).
Kommer du förbi och hämtar, så kontakta kansliet innan, så det säkert är någon på plats.

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Upprättande och justering av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat
8. Verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår
9. Ekonomisk årsredovisning för samma tid
10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val
d) Revisorer, för ett år
e) Revisorssuppleant, för ett år
16. Övriga ärenden
17. Avslutning