Bli en vassare företrädare!

Den 23 februari lanserar Funktionsrätt Sverige Patientföreträdarutbildningen. Den är öppen för alla som är eller vill bli företrädare.

”Syftet med utbildningen är att vi som företräder större grupper av patienter ska bli kunnigare, vassare och mer professionella. Förhoppningen är att vi då blir mer efterfrågade, lyssnade på och därmed når större framgång med vårt viktiga arbete, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Patientdelaktighet är en förutsättning för att vården ska ge önskat resultat. Patienter är viktiga innovatörer och medskapare i utvecklingen av vården. Initiativet till en patientföreträdarutbildning kom från Funktionsrätt Sveriges styrelse tillsammans med ett antal förbund, som länge efterfrågat en utbildning för att stärka företrädarrollen.

”Vi i patientorganisationerna har knackat på många dörrar för att få komma med i så många sammanhang som möjligt för att föra fram patientperspektivet”, säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet och ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse. Lotta är också en av initiativtagarna till patientföreträdarutbildningen. ”När vi nu blir inbjudna i allt större omfattning gäller det att vi också kan bidra på bästa sätt och att vi är många som kan vara bra representanter för patientrösten.”

Att vara en röst för många är ett hedrande uppdrag
Delaktighet i vården förutsätter ett ömsesidigt förtroende mellan individen och hälso- och sjukvården. Men de som företräder andra än bara sig själva, exempelvis Funktionsrätt Sverige, sitt eget förbund eller andra patientgrupper behöver bli både fler och kunnigare. ”Rollen som patientföreträdare handlar om att på olika sätt föra fram patientperspektivet i det sammanhang man befinner sig och det kan variera”, säger Lise Lidbäck, ordförande Neuro. Även Lise har varit med i den arbetsgrupp som tagit fram utbildningen. ”Den här utbildningen vänder sig till de som vill företräda en större grupp. Att vara en röst för många innebär ett stort ansvar samtidigt som det är ett hedrande och roligt uppdrag.”

Rättigheter i centrum
Funktionsrättsorganisationer har under flera år sett med oro på hur regioner och myndigheter väljer sina egna patientrepresentanter. ”Då blir det den enskilda patientens egna erfarenheter som står i centrum. Rättighetsperspektivet och människors lika värde riskerar att komma i skymundan och det påverkar vården negativt”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Organisationer inom Funktionsrätt Sverige och andra större organisationer, representerar olika typer av funktionsnedsättningar och sjukdomar, har demokratiska strukturer och processer på plats och kan därmed vara starkare dialogpartner än enskilda patienter.”

Nya förväntningar på vårdföreträdare
Nu förväntar vi oss samma engagemang från myndigheter och andra samtalspartners inom hälso- och sjukvården.
”Synen på patientens roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården håller på att förändras i grunden, fortsätter Lise Lidbäck. Allt fler uppdragsgivare inser att patientföreträdare är nödvändiga för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Viktigt för vårdföreträdare är då att skapa så bra, tillgängliga och väl förberedda möten som möjligt, som också tar hänsyn till patientföreträdarnas eventuellt särskilda behov. Och att ge företrädarna en möjlighet att förbereda sig på bästa sätt, genom att skicka ut agenda, förutsättningar för mötet och handlingar i god tid.”
Både vårdföreträdare och patientföreträdare behöver ha mod och kunskap med sig in i samtalet. Och samverkan måste tas på allvar, från båda håll.
”Nu ser vi fram emot att vi blir fler som med ökat självförtroende kan delta i det viktiga arbetet med att flytta fram våra positioner som patientorganisationer”, avslutar Lotta Håkansson.

Faktaruta

Patientföreträdarutbildning är en icke-diagnosspecifik utbildning som förser kursdeltagarna med de rätta verktygen, så att de kan företräda en bredd av patienterfarenheter och inte enbart sig själva eller sitt förbund. De digitala kurserna innehåller bland annat inspelade föreläsningar, tips och övningar, samt hänvisning till relevant fakta och litteratur. Läs mer: på Funktionsrätt Sveriges hemsida