Foto: Kollage av sittande regionråd och oppositionsregionsråd i regionfullmäktige utan inbördes ordning eller partitillhörighet.
Kollage av sittande regionråd och oppositionsregionsråd i regionfullmäktige utan inbördes ordning eller partitillhörighet.

Utfrågning av partier i regionfullmäktige

Val 2022 - Inför valet i september har vi i samarbetet RH-gruppen ställt ett antal funktionshinderpolitiska frågor till partier som sitter i regionfullmäktige i Stockholm.

Neuroförbundet är partipolitisk obundna men vi är inte opolitiska då det i vårt uppdrag ingår att påverka politiken genom opinionsbildning och på så sätt verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.

Vi har fokuserat på 2 aktuella frågor: Hjälpmedel och Färdtjänst. Regionens politiker har fått svara på 3 frågor inom respektive ämne. Vi har informerat politikerna kort om bakgrunden till våra frågor.

Utgångspunkten för vår utfrågning har varit Region Stockholms Folkhälsopolicy. Det finns en politisk samstämmighet att folkhälsopolicyn ska efterlevas och policyn beskrivs som en viktig del av arbetet för en hållbar utveckling i Stockholmsregionen inte minst i att “kompensera för det sämre utgångsläge för hälsa som enskilda individer och grupper har”.

Vi föreningar som ingår i RH- gruppen och våra medlemmar upplever att den nuvarande situationen angående hjälpmedel och färdtjänst rimmar illa med den beskrivningen. Den situation många medborgare måste genomlida i vardagen är allt annat än hållbar. Frågorna och svaren på densamma presenterar vi här på vår hemsida. Här har vi också publicerat ett antal ”val-filmer” där respektive parti själva fått möjlighet att berätta hur de vill driva de funktionshinderpolitiska frågorna efter valet, de nästa fyra åren.

Vi ställde frågorna enskilt till respektive parti i ett videomöte där partierna själva valde vilka politiker som skulle närvara. Vi ställde 3 frågor om hjälpmedel och 3 frågor om färdtjänst, frågorna hade skickats ut i förväg. Alla partier har varit tillmötesgående och vi är glada och tacksamma att alla tillfrågade partier velat ställa upp på vår utfrågning.

Den sittande ”blå-gröna” majoriteten i regionfullmäktige består av C, KD, L, MP och M och i opposition hittar vi Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Våra frågor om hjälpmedelssituationen i Region Stockholm:

I början av sommaren 2021 kom beskedet att utvärderingen av beslutet om hjälpmedel skulle tidigareläggas på grund av all kritik mot beslutet och att utvärderingen skulle göras under hösten 2021. Sedan har det varit tyst i ärendet och RH-gruppens organisationer har inte tillfrågats. [Fråga 1] Varför tror ni att vi från funkisrörelsen inte tillfrågades i en så betydelsefull fråga som den beslutade försämringen av hjälpmedelssituationen i Region Stockholm är. Hur förbättrar vi gemensamt samarbetet mellan Region Stockholm/ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och funkisrörelsen i regionen framöver?

Frågan är vilka konsekvenser för folkhälsan, som beslutet att överföra en stor mängd hjälpmedel till egenansvar och att kostnads sätta andra hjälpmedel, kommer att ge. Som många vet, så är stora delar av funkiskollektivet bland de ekonomiskt svagaste i samhället. När det nu är beslutat att överföra till exempel ståstöd till egenansvar så innebär det att medlemmar hos oss kan tvingas välja mellan att köpa mat eller ett ståstöd. [Fråga 2] Vad ska ni göra för att rätta till den här situationen?

När det gäller tyngdtäcken är Region Stockholm med och bekostar en vetenskaplig studie, som stärker uppfattningen hos både professionen och patienter att tyngdtäcken hjälper. Region Stockholm väljer att inte ta med, den helt färska, undersökningen i underlaget inför beslutet att överföra tyngdtäcken till gruppen hjälpmedel under eget ansvar. I stället lutar man sig mot medicintekniska nämnden i SKR, som inte heller tar upp den färska vetenskapliga undersökningen i sin bedömning. [Fråga 3] Rent principiellt, hur ställer ni er till att Regionens tjänstemän bortser från aktuell forskning, bekostad av regionen, som grund för ett så viktigt beslut?

Våra frågor om färdtjänstsituationen i Region Stockholm:  

Att begränsa rullstolstaxin är att begränsa mångas liv. Tidigare beslöt Region Stockholm att antalet resor med rullstolstaxi ska begränsas till 500 per år, i stället för att vara behovsstyrt. [Fråga 4] Hur ser ni på fri tilldelning av färdtjänstresor? Alltså resor efter behov. Motivera gärna varför ni är för eller emot fri tilldelning?

Coronapandemin satte stora delar av samhället ur funktion. För taxibranschen blev pandemin ett dråpslag. Taxiföretag gick i konkurs och de stora taxibolagen tvingades säga upp chaufförer. Det saknas 1000 bilar i Stockholms län och chaufförer. Detta innebär nu långa väntetider för att få en taxi. [Fråga 5] Hur ser ni på det och vilka åtgärder vill ni sätta in för att vända den utvecklingen?

Det har under de senaste åren skett försämrade villkor för färdtjänstanvändare när det gäller regler för vidareresor och extra tilldelning för resor till träning. Till exempel om man släpper
av sitt barn på dagis så måste man beställa en ny taxi för att åka vidare. Tidigare väntade taxin. När det gäller extra tilldelning av resor till träning tvingas funktionsnedsatta att använda sina fritidsresor. De som har större behov får ansöka om fler resor men det är få som blir beviljade. De flesta får avslag. [Fråga 6] Förändringarna har inneburit en försämring. Hur ser ni på det?


Vänsterpartiet
1) Det är ju bara att beklaga om ni inte är involverade men jag tycker också att det på något sätt står för hur hela den här beslutskedjan har gått till. Men det man måste få till är ju en tydlig dialog och vilja till involvering av er i det här. Det hade i alla fall jag drivit på om vi hade bestämt i den här regionen. Vi vill ju ha en tydligare involvering av brukare och patient för alla typer av sådana här beslut. Det ska var praxis.

2) Vi har ju varit emot den här försämringen hela tiden att man lägger över en stor del av hjälpmedel på eget ansvar eller att man ska abonnera med högre avgift att man tar bort högkostnadsskyddet. Vi har ju tyckt att man ska häva detta beslut och vi har också budgeterat för det i vår budget. Vi vill att det ska återgå till att regionen står för finansieringen. På regional nivå behöver man sätta ner foten att det i alla sammanhang alltid ska göras en hälsokonsekvensbedömning på effekter och inte bara inom hälso- och sjukvården utan även inom trafikpolitiken och kulturpolitiken och andra politiska områden som regionen ansvarar för.

3) Tyngdtäcken går att köpa ganska billigt själv men problemet då är ju att du kan ju inte prova ut det på samma sätt som man gör till exempel om man nu skulle ha de här pengarna och det är ju olika tyngd på dem. Det är olika vad man själv behöver och de ska ju provas ut som alla andra hjälpmedel. Så det blir ju en stor katastrof för de familjer som drabbas av det här för de har ju många andra bekymmer, förutom det här tyngdtäcket, både ekonomiskt och kanske med mediciner och andra kontakter man måste ha med andra delar av samhället. Det är familjer som kämpar och lägga ännu en börda på dem är så onödigt. Besparingen är pytteliten för regionen men jättestor för de som ska betala och vi vet att vi har diskuterat det här tidigare men det kanske börjar bli dags nu att vi gör en uppföljning och frågar hur mycket man egentligen sparat.

4) Vi har fri tilldelning i vår budget för det finns ju ingen restriktion för hur mycket buss jag kan åka om jag har ett busskort till exempel och det ska ju vara samma för alla att man kan åka när man behöver åka, kortfattat tycker vi så.

5) Alla människor ska kunna vara delaktiga på samma villkor i samhället och människor med funktionsvariationer ska kunna få komma hem och till jobbet och vad man nu behöver göra. Den verksamheten ska inte outsourcas det vill säga läggas ut på entreprenad, i en upphandling där man uppenbarligen tycker att det viktigaste kravet är lågt pris vilket även innan pandemin genererade en himla massa problem att taxibolag då som hade uppdraget inte tog körningar då det gav så oerhört lite klirr i kassan. Vi tycker att den här typen av verksamhet ska regionen själv ha, vi ska ha en egen färdtjänst som vi har rådighet över där vi har förare som har bra villkor där man liksom inte jobbar på ackord utan där man har bra avtalsenliga villkor och där regionen styr över vår egen färdtjänst och äger den. Då tror vi att vi får en färdtjänst som vi kan lita på.

6) Vi är emot försämringarna - trenden av att det ska bli krångligare och svårare att använda sig av färdtjänst är helt emot målsättningen att alla ska kunna leva och kunna använda sina rättigheter i ett samhälle så vi är i princip alltid emot den sortens inskränkningar i möjligheten att kunna använda sig av färdtjänst eftersom det är en av de viktigaste komponenterna för att kunna ta sig ut i samhället.

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videon
  Socialdemokraterna 
1) Vi var väldigt kritiska när man införde det här den 1 januari förra året och vi har ju haft en del möten med både er och även med majoriteten. Vi skulle säga att för region Stockholms del och för hur vi menar att Moderaterna styr regionen, så brister det i samverkan genom hela linjen. Det är något vi har lyft fram under ganska lång tid att just samverkan och samarbetet måste bli mycket, mycket bättre så att de besluten som tas faktiskt är välgrundade i verkligheten och kunskapen. Så därför tycker vi att det är lite konstigt, kanske att man inte har tillfrågat patientorganisationerna som också har varit väldigt kritiska mot det här beslutet man tagit att införa egenavgifter. Vi var också väldigt tydliga med att samverkan måste stärkas med funktionshinderrörelsen och patientorganisationer och brukarorganisationerna.

2) Sveriges rikaste region utsätter samhällets mest utsatta än mer och det får ju konsekvenser i ett mer samhälleligt perspektiv om man tittar mer på makronivå. Men särskilt för individen och vilka det är som då får råd att faktiskt tillhandahålla de hjälpmedel de behöver för att klara vardagen. Vi har försökt nå fram med vårt budskap till majoriteten genom att åtminstone få behålla högkostnadsskyddet. Men när det kommer till ett maktskifte, så tycker vi att man ske se över om man ska rulla tillbaka besparingen på 64 miljoner i en region som går med två miljarder överskott.

3) Det rimmar ju också väldigt illa med hälso- och sjukvårdslagen med vårdpolitikens villkor. Och tyvärr så tycker vi det ser ut så alltmer i vår region. Vi frångår den principen om vård på lika villkor och om vård efter behov.

4) När det gäller beslutet om max tak på 500 resor, så är det ju också en fråga om vem är det som har gjort fel. Och vem drabbar det och där ser vi att man i stället behöver jobba med att titta på system som täpper till hålen hos utförarna av färdtjänst och av rullstols- och bårtaxi. Därför att det är ju där någonstans man också kunde identifiera problematiken förra gången, men det drabbar ett helt kollektiv. Vi har naturligtvis ett gemensamt ansvar också på att budgetar hålls och idag så rullar ju den här verksamheten på med en budget på ungefär 1,7 miljarder och det är klart att det inte skulle tålas, lika lite som inom andra områden, att man spränger den där budgetgränsen för mycket.

5) Vi vill försöka få människor att vilja återvända till denna bransch. Och då måste man skapa helt andra förutsättningar för förarna att faktiskt kunna försörja sig på det här yrket. Tillgång på bilar är väldigt begränsad och de här stora bolagen utgår ju framför allt från stan. Framkörningstiderna är långa och det är klart att skulle man ge en auktorisationsmodell chansen, så bidrar det till fler bolag av mindre karaktär som skulle kunna få möjlighet att också vara med och köra färdtjänstverksamheten, och på det sättet så tror vi att man borde kunna bredda i branschen och man kan också genom att ställa krav på arbetsvillkoren göra det mer attraktivt att vara taxiförare.

6) Redan idag är det problem med tidspassning för många som har jobb och skola och annat i relation till förtjänsten och det har vi sagt också att vi tycker att vidareresorna skulle gälla för hela grundskoletiden. Vi har ju sagt det också att man måste kunna öppna upp för fler resor och tilldela fler resor utöver fritidsresorna och bland annat till träning är ju en sådan. Det är ju en självklarhet menar vi på, att har du det behovet men också ska kunna leva ditt liv i övrigt, så måste du naturligtvis också ha en tilldelning som räcker till för detta. Det kan också handla om att man faktiskt vill engagera sig politiskt och ha förtroendeuppdrag. Färdtjänsttaxiresorna ska vara enkla att beställa, men att arbetsgivare ändå bör någonstans i arbetsrelaterat resande bära kostnaden för det.

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videonSverigedemokraterna 
1) Det är svårt att svara på, eftersom det är den styrande koalitionen som sitter på besluten.  Vi har hela tiden tyckt att beslut som påverkar funkisorganisationerna och dess medlemmar ska gå på remiss innan beslut. Funktionshinderorganisationerna ska få större inblick i frågor innan. Vi anser att för att förbättra detta samarbete så ska man i remissrundorna ge funktionshinderorganisationerna ett större veto, de ska få komma in i ett tidigare skede, för kunskapen för att kunna fatta beslut finns hos organisationerna som företräder sina medlemmar.

2) Grundprincipen bör vara att alla människor ska bedömas lika. Vid nödvändiga behov av hjälpmedel och för att kunna nå likvärdig livskvalitet så ska medicinska nödvändiga hjälpmedel vara kostnadsfria. Vi vill även återinföra högkostnadsskyddet som nyligen slopades av majoriteten. Vi anser att det är viktigt att alla får samma chans till likvärdig livskvalitet och det innebär att man till ska kunna träna, kunna motionera, fungera bra i samhället, trots sin funktionsnedsättning.

3) Det är majoritetens beslut. Att fatta onödiga ogenomtänkta beslut som inte är evidensbaserade måste undvikas på något sätt. Sådana här frågor borde gå på remiss till funktionshinderorganisationerna, särskilt när det handlar om besparingar. Den påse med pengar som finns ska man använda på klokaste sätt.

4) 500 resor har enligt färdtjänstförvaltningens uppföljande statistik varit fullt tillräckligt utefter de behov som finns hos brukarna. Vi vet inte hur det var tidigare, när det var fria resor, men vi har förstått att de som har behov av det kan söka fler resor och att de får det beviljat. Så vi har väldigt svårt att ta ställning till den här frågan. Men man ska definitivt inte sänka antalet resor till färre än vad det är idag.

5) Vi vill se en modernare upphandlingsmodell för de åkerier som ska köra färdtjänst. Den ska vara styrd mot en mer verklighetsanpassad och brukaranpassad färdtjänst. Vi har lämnat in en hel del förslag på förbättringar till färdtjänstnämnden. Vi vill bland annat att åkerierna ska vara auktoriserade vilket innebär välutbildade förare som ska ha god lokal kännedom, säkerhet och trygghetskänsla i första hand. Man ska även kunna prata svenska och det krävs att åkerierna vet om hur behovet ser ut för dem som är beroende av färdtjänst. Här har regionen möjlighet att ställa krav på de åkerier som man gör upphandlingar med.

6) Alla resebehov ska kunna behovsprövas. Vi har på förslag att man i alla lägen gör en översyn av alla de ansökningsavslag som förekommer. Alla behov måste kunna prövas mot färdtjänstlagen. Det ska finnas möjlighet att pröva enskilda behov om det är nödvändigt för att kunna fungera i det dagliga livet och i samhället, det kan gälla till exempel motion eller för att kunna utföra sitt jobb.

  Moderaterna
1) Det är viktigt att det finns en bra dialog med funkisrörelsen om sådana viktiga frågor. Vi har förstått att ni kom in sent i processen kring beslutet som togs i september 2020. Det är beklagligt. Det finns en idé att vi ska ha en uppföljning om detta och vi har haft en diskussion med förvaltningen och planen är att utvärderingen ska bli klar våren 2022 och då ska det finnas en tillhörande dialog med brukarorganisationerna.

2) Verkligheten är ju så att när vi jobbar med hälso- och sjukvården så har vi en begränsad budget och vi måste prioritera för att pengarna ska räcka till. Det finns en underliggande ambition att vi ska ha en jämlik vård i landet. I Stockholm har det traditionellt sett varit ganska generöst med hjälpmedel. Vissa av de förändringar som gjorts är att vi lägger oss på sammanivå för att harmoniera med övriga regioner. Det är svåra avvägningar.

3) Vi politiker ska ju inte vara medicinska experter. Vi förlitar oss på de råd och de kommittéer vi sätter samman. Beslutet när vi avskaffade tyngdtäcken baserades på en HTA utredning (Health Technology Assessment). Den menade på att det saknades evidens på bättre sömn.

4) Förvaltningen har ju tittat på det här och har beräknat att det skulle kosta över 100 miljoner om året för att ge fri tilldelning, en ökning på ungefär tio procent. Och vi har begränsade resurser på förvaltningen och vi försöker använda dem på bästa möjliga sätt. Där har vi landat i att 500 resor är en rimlig avvägning per år.

5) Vi har ju haft avtal med taxibolagen väldigt länge och vi arbetar nu med ett nytt avtal. Brist på förare är inte bara ett Stockholmsfenomen utan det är något vi ser i hela Sverige. Pandemin slog hårt och flera personer lämnade taxibranschen. Och nu ser vi att resorna ökar igen. Förvaltningen sköter förhandlingen med taxibolagen för att kunna få ett bra avtal på plats så att vi ska kunna lösa detta framöver. Vi är beredda att göra vår del för att kunna få ett så bra avtal som möjligt som är bra för regionen och som är bra för brukarna och som är bra för taxibolagen.

6) Man kan ju till exempel ansöka om så kallade via-resor, när man lämnar barnen på förskolan och skolan och sedan ska resa vidare, upp till årskurs tre. När man lämnar av så har man möjlighet att lämna barnet under 20 minuter tills barnet har gått in. Och det här är något vi tittar på i avtalen när vi uppdaterar dem, hur vi ska göra på bästa sätt för både brukarna, regionen och för taxibolagen. 


Miljöpartiet
1) Det är jätteviktigt att brukarorganisationer får möjlighet att tycka till. Vi håller på att göra en utvärdering, den har dröjt på grund av pandemin. När vi gick med på det här så var vi ganska skeptiska. Vi sa att vi ville ha en utvärdering. Den har tagit tid. Vi vet inte exakt men vi tror att den ska komma nu under våren. Och då vill vi verkligen åtgärda de saker som har slagit fel där. Det kommer att vara väldigt viktigt för vårt parti.

2) Det vi kommer vilja omförhandla är de avgifter som slår hårdast och försätter människor i en svår ekonomisk situation. Där kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli bättre igen.

3) Vi politiker detaljstyr inte förvaltningen, för så ska det inte vara, för då skulle vi få en diktatur. Det är viktigt att dem följer alla de här tårtbitarna som ska vara med i ett underlag, så som vetenskap och forskning och säkerhet. Det finns många olika typer av forskning, att det är viktigt att titta på en hel palett som finns där. Sedan kanske det har kommit mer forskning inför den här utvärderingen och att det landar i ett annat beslut nu, det vet vi inte än.

4) Vi är väldigt positiva till det. Vad vi skulle vilja göra, är att vi skulle vilja ha det som ett pilotprojekt. Och visar det sig att det funkar, så kommer vi att kämpa för att bredda det försöket i en större skala.

5) Ja, det har verkligen påverkat. Det vi tänker oss, det som är viktigt inför nästa upphandling när det kommer till färdtjänst, det är att vi vill se ett tydligt brukarperspektiv. Vi tror att det är viktigt att sätta brukaren i centrum och vi tänker att det också tillkommer andra garantier eller lösningar för dem som bor i glesbygden. Det är väldigt många som har fått vänta väldigt länge ute i glesbygden på sin resa. Och därför tror vi att vi behöver styra upp en hel del när det kommer till ersättningen bland annat i områden som kanske marknaden inte löser helt själv. Vi tror att vi behöver ta ett helt annat grepp om färdtjänsten utifrån det som blev tydligt under pandemin.

6) Vi tycker inte alls om det. För oss är det jätteviktigt, det står som en röd tråd i ryggraden i vårt partiprogram. Vi vill att alla människor oavsett funktionsvariation ska kunna delta i samhället på samma villkor. För oss har det blivit så tydligt att vi måste in i det här avtalet och just titta på detta utifrån ett brukarperspektiv. Hur kan man kombinera och tilldela resor så att du inte ska behöva tänka att är det till jobbet jag ska ta mig idag och kan jag lämna barnen på det här sättet och kan jag ta mig till den där kulturaktiviteten, vad man nu tänker sig? Man ska faktiskt få samma möjligheter och ha samma rättigheter i vårt samhälle som alla andra.

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videon
Liberalerna
1) Vi kan inte svara på varför ni inte upplevt att ni inte blivit tillräckligt involverade och vad det är som har gått snett men det är ju en mycket allvarlig fråga och något i regionen vi måste säkerställa. Vi måste fördjupa och förbättra dialogen och politisk tydligare ställa krav på våra tjänstemän så att de säkerställer att Funktionsrättsrörelsen är tätt involverad i processen.

2) Bakgrunden till beslutet är ju förstås att vi behöver se över hur vi använder skattemedel på bästa sätt och då måste vi ju göra prioriteringar och samtidigt vill vi ju förstås se till att människor ska ha tillgång till de hjälpmedel som man har behov av. Idag finns ju ganska många hjälpmedel tillgängliga för alla egentligen på marknaden. Och då har vi tänkt att det kunde vara ett sätt att hushålla med skattemedel men vi är ju väldigt angelägna om att följa upp vad konsekvensen av det här har blivit.

3) Vår uppfattning är att de beslut vi fattar så långt som det är möjligt ska vila på vetenskaplig grund och här fanns det ju också en nationell översyn när det gäller tyngdtäcken. Sedan måste naturligtvis förvaltningen göra bedömningar och lägga fram sina förslag men det där ska ju vara rätt förankrat i vetenskapen.

4) Alltså från Liberalernas sida vill vi gärna ha en mycket mera generös tilldelning gärna en fri tilldelning men det finns ingen majoritet för det politiskt. Och vi vill vända oss mot resonemanget att det förekommer en massa fusk. Det är ju inte brukarna som reser som fuskar däremot kan det ju finnas fusk och felaktigheter hos de som utför uppdraget men ingen resenär ska ju känna sig anklagad. Från Liberalernas sida vill vi ju utöka resefördelningen och sträva mot en fri resefördelning. Vi vill gärna att människor ska slippa underkasta sig en granskning. Man ska inte behöva motivera varför man vill resa.

5) Vi bedömer det som ett resultat av pandemin. Det är helt enkelt många taxiförare som inte finns kvar, som inte jobbar längre, därför att benen slogs undan fullständigt under pandemin. Vi tror ju att det här är en bransch som kommer att återhämta sig eftersom färdtjänsten ger en stabilitet för branschen att här finns det resenärsunderlag så vi behöver ju jobba nära de bolagen som vi har avtal med för att följa utvecklingen och fundera på när det är dags. Vi vet inte riktigt när i tiden det ligger för nya avtal vad som behöver förändras i dem för att öka utbudet men vi vill ju inte sänka kraven för vi behöver ju ha en kvalitet i den här tjänsten också.

6) Vi tycker att vi ska ha mycket mera av en fri resetilldelning och inte behöva redogöra för om det är träning eller vad det nu är som man vill göra. Så svaret är ju att ha generösare resetilldelning för att man ska kunna göra det som man mår bra av om det är träning eller annat. Vad gäller vidareresor så tycker vi att vi ska sträva efter att det ska vara enkelt och främst att den möjligheten ska finnas. Sedan måste det ju vägas mot att det står bilar och väntar i ett läge då vi har för få bilar som kör där ute så det är litegrann som att det hänger ihop men i de bästa av världar är det ju väldigt smidigt och bra att ha den möjligheten att göra en resa och låta bilen vänta medan man uträttar sitt ärende, lämnar sitt barn eller vad det nu är för någonting och sen åker vidare så det tycker vi är någonting, en ordning vi ska försöka ha i regionen framåt också för att underlätta vardagen.

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videon
Kristdemokraterna 
1) Vi vet att när man fattade beslutet hösten 2020 hade man möten med olika funktionsrättsorganisationer. Förvaltningen frågade även om man kunde komma med förslag på vilka besparingar man kunde göra, när frågan om hjälpmedel behandlades. Så vitt vi vet inkom inga förslag. Som politiker måste man ibland ta beslut och väga olika saker mot varandra. Så av ibland, kanske dåliga val, var det här det man valde att gå vidare med. Vi tar ansvar för det, även om vi inte var med och fattade besluten då. Sedan får man även komma ihåg att det här är en väldigt liten del av hela hjälpmedelsbudgeten.

2) När förvaltningen tittade på vilka hjälpmedel som skulle omfattas av egenansvar så tänkte de vilka produkter brukar finnas i ett normalt hem, där man inte har behov av hjälpmedel och de produkter man kan hitta i den öppna handeln. Det är sådana produkter som gått över till egenansvar.

3) Man kan konstatera att tyngdtäcken kan vara en positiv effekt för dem som använder det. Vi vet att man inom äldreomsorgen jobbar med det, de som är boende på särskilt boende bäddas om med ett tyngdtäcke för att de ska känna sig mer omslutna än med ett vanligt täckte och de sover bättre. Det är den ena vågskålen. Den andra är vad som är egenansvar och vad som finns i den öppna handeln. Det går att köpa tyngdtäcken, det är inte en väldigt unik produkt. Det var också den enskilda största kostnaden när man såg över beslutet. Det är som det är med forskning, forskningsläget uppdateras hela tiden med ny forskning. Man har inte ändrat sin rekommendation gällande tyngdtäcken, trots att den här studien ni hänvisar till har publicerats.

4) Det finns inga planer, som sagt, att gå ifrån detta med grundtilldelning. Och varför har vi inte det? En förklaring vi brukar ge är att färdtjänsten ska hålla god kvalitet. Den ska gå i tid, vara ekonomisk hållbar, ej kunna missbrukas. Det är ett stort system det här och vi har väldigt många delar som spelat in i det, på initiativ av Region Stockholm. För att få detta att gå ihop så är ju vår bild att vi måste kunna beräkna vad det är för resetilldelning man har. Det finns inte utrymme för ett så kallat fritt resande, eller resor efter behov.

5) Nu har vi en tidspassning på 90 procent. Vad vi gör nu i färdtjänsten är att vi ska upphandla vanlig färdtjänst i år. Det ska bli spännande att få till att de ska gå i tid samt att vi måste få erfarna färdtjänstchaufförer. Det finns mycket att jobba med i framtiden.

6) Via-resor, det vill säga resa via förskola, skola och fritidshem ska enligt riktlinjer med samma bil ta 20 minuter. Vi bad förvaltningen om ett underlag på dessa resor. De kunde se att det är ett fåtal personer som har flera barn som ska till skolan och att systemet ännu inte funkar för detta. De får extra tilldelning av resor för att få tillvaron att fungera. Det ska fungera! Ta gärna upp om ni upplever att detta inte fungerar men det är inte många som har problem med det.


Centerpartiet 
1) Vi har förstått att när själva beslutet togs så hade man en dialog eller så har i alla fall vi fått uppgifter om och att man hade en rad olika samverkansformer. Självklart ska ni vara tillfrågade det är jätteviktigt för oss dels att vi politiker har en dialog med er men framför allt att förvaltningen och de upparbetade kanaler som finns fungerar och att man faktiskt får in ert perspektiv i sådana frågor.

2) För det första ska vi inte hymla med att det krasst var i ett kostnadsbesparande syfte som man införde avgifter. Kostnad versus nytta av att man tränar den frågan är ju jättesvår och som vi verkligen måste se över för det tycker vi ju som sagt det skär i våra hjärtan om man inte längre kan tränas som det är tänkt och också hur mycket nytta man har av träning framför allt om man har funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Och där vi vet från början att det är svårare att få till en träning och det är ju en viktig del för alla människor i samhället och då är ju hjälpmedel en viktig del av det.

3) Regionens kostnad för ett tyngdtäcke var många, många tusen kronor när det fanns, som vi fick besked om, likvärdiga tyngdtäcken i dagligvaruhandeln mer eller mindre för inte ens 10 procent av vad regionen hade för kostnad för tyngdtäcken. Och det är ju det här med hur använder vi skattemedlen på ett så bra sätt som möjligt och hur man får till det att det blir bra för så många som möjligt.

4) Vi är ju för att det ska vara som idag där det finns en begränsning i tilldelningen. Vi förstår såklart problematiken i den att vi begränsar men våra viktigaste argument just nu för att vi inte ska förändra något är ju att vi måste få färdtjänsten att fungera bra. Det är också en balansgång mellan där vi har fusket och friheten. Vi har ju haft några få som har fuskat och åkt väldigt mycket framför allt inom rullstolstaxi och använt det som en dagligverksamhet där de har suttit och åkt hela dygnet. Så svaret just nu är att det är effektivitetskraven som är det viktiga, sen ska vi också komma ihåg att det finns ju också ett antal resor som man kan söka utöver tilldelningen.

5) Taxibolag har sålt av sina bilar och fått säga upp sin personal och personalen har hittat andra jobb. Och bilar är det ju långa, långa leveranstider på. Vi vill se över möjligheten att använda bilar som är fyra år gamla i stället för tre år som är gränsen idag och på så sätt få loss lite fler bilar. Vi vill införa möjligheten till kundval om det skulle gå och att man själv skulle få välja vilket taxibolag som man ska åka med. Det tror vi skulle kunna vara lösningen. Vårt viktigaste mål är ju att vi ska ha en färdtjänst med hög kvalitet och där man kan lita på att resorna kommer i tid över hela dygnet.

6) Förvaltningen säger att resenärer med färdtjänst ska kunna ansöka om vidareresor med färdtjänst för att hämta och lämna barn till förskolan och det innebär att föraren ska vänta upp till tjugo minuter när barnet hämtas eller lämnas. Resenären reser sen vidare med samma fordon så frågan vi har fått stämmer inte överens med vad förvaltningen säger.

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videonRH-gruppen är följande föreningar i samarbete:
Neuro Stockholms länsförbund,
DHR Region Stockholm,
Reumatikerförbundet Stockholms län reumatikerdistrikt,
RBU Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Stockholms län och
Personskadeförbundet RTP Stockholms läns distrikt.