Nominera till styrelserna

Valberedningen vill få in förslag på kandidater till Neuro Stockholm och Neuro Stockholms regionförbunds styrelser. Är du själv intresserad eller om du vill nominera någon mejla stockholm@neuro.se senast 15 januari. Nedan kan du läsa mer om vad styrelse arbetet innebär. 

Uppdragsbeskrivning
Du förväntas:
• delta på styrelsemöten
• under årets tillsammans med resten av styrelsen hålla medlemmar informerade
• under årets tillsammans med resten av styrelsen ansvara för rapportering av föreningens verksamhet och ekonomi

Är det här du?
Det förutsätts att du delar Neuroförbundets människosyn och humanitära värderingar. Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation och har som ändamål att i samverkan med riksförbundet, och i förekommande fall länsförbund, verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.

Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN's förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Inom Neuroförbundet ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

För att kunna utföra uppdraget behöver du:
• dela Neuroförbundets värderingar
• ha intresse av styrelse- eller föreningsarbete
• ha en vilja att samarbeta med andra

Är du en duktig föreningsmänniska eller vill du bli?
Just nu finns det möjlighet att engagera sig i Neuro Stockholm och Neuro Stockholms regionförbunds styrelser. Fast behovet av engagerade styrelsemedlemmar över tid är stora för alla föreningar i regionen.

Arbetet i styrelsen
En utvecklande erfarenhet och en chans till en fin gemenskap! En förutsättning för en styrelses arbete framöver är att det måste kunna ske digitalt. I Neuroförbundet finns det bra förutsättningar för det. En gratis föreningsdator med tillhörande program (Outlook, Office, Teams m.m.) finns att tillgå och hjälp/utbildning samt teknisk it-support finns att få från Riks och även från Stockholms regionförbund.

En lokal Neuroförening har tre ben:
• Intresseförening - tillsammans med läns- och riksförbund, verka för samhällsförändringar till gagn för personer med neurologiska sjukdomar/skador och deras närstående
• Serviceförening - komplettera samhällets resurser och utbud av service till medlemsgrupperna
• Kamratförening - stimulera medlemmarna, deras närstående och andra till gemensamma insatser och kamratlig samvaro

Har du idéer på att göra något som du ser ett behov av?
Vill du hjälpa till med att planera och utföra medlemsaktiviteter?
Vill du vara med och utveckla din lokala Neuro förening?

Du är varmt välkommen!