Ansök till Neuro Stockholms forskningsstipendium 2024

Neuro Stockholm ger varje år stipendium till patientnära forskning inom Neurologi, som bedrivs inom regionen. Stipendiet delas i år ut till två forskare och är på 250 000 kr vardera.
(In English below)

Regler för ansökan
• Ansökan ska presenteras i ett populärvetenskaplig format på max 2 A4 sidor (bifoga inte något annat referens material).  
• Sökande forskare ska ha ett godkänt forskningsprojekt.
• Projektet eller sökande ska ha ett forskningskonto.
• Forskningen ska ha en tydlig koppling till Neurologisk forskning på vuxna.
• Stipendiaten ska vara beredd att hålla en allmän temaföreläsning om sitt projekt under det kommande året, inom ramen för Neuro Stockholms föreläsningsserie.

Urval
De två Stipendiaterna väljs ut av Neuro Stockholms styrelse, vilka alla är lekmän inom neurologi och inte har någon mer ingående kunskap inom neurologisk forskning. Därav kravet att ansökan/forskningen ska presenteras i ett populärvetenskaplig format.    

Stipendiet delas ut fredag 4 oktober vid en liten ceremoni i anslutning till vårt uppmärksammande av Neurodagen.

Ansökningar ska inkomma senast fredag 21 juni och skickas till (se nedan)

Neuro Stockholm
”Stipendium”
Fatbursgatan 19
118 28 Stockholm

Ansökan kan även skickas digitalt till stockholm@neuro.se
För ytterligare information, kontakta Kerstin Kjellin, ordförande Neuro Stockholm via e-post kerstin.kjellin@neuro.se eller via mobil 073 – 142 60 85.

.................................................................................................................

Every year, Neuro Stockholm provides scholarships for patient-oriented research in Neurology, which is conducted within the region. This year, the scholarship is awarded to two researchers and is SEK 250,000 each.

Rules for the application
• The application must be presented in a popular science format on a maximum of 2 A4 pages (do not attach any other reference material).
• Applicant researchers must have an approved research project.
• The project or applicant must have a research account.
• The research must have a clear connection to Neurological research on adults.
• The scholarship holder must be prepared to give a general themed lecture about his project in the coming year, within the framework of Neuro Stockholm's lecture series.

Selection
The two Fellows are selected by Neuro Stockholm's board, all of whom are lay people in neurology and do not have any more in-depth knowledge of neurological research. Hence the requirement that the application/research be presented in a popular science format.

The scholarship is awarded on Friday, October 4, at a small ceremony in connection with our recognition of Neurodagen.

Applications must be received no later than Friday 21 June and sent to (see below)

Neuro Stockholm
”Stipendium”
Fatbursgatan 19
118 28 Stockholm

The application can also be sent digitally to stockholm@neuro.se
For further information, contact Kerstin Kjellin, chairman Neuro Stockholm via e-mail kerstin.kjellin@neuro.se or via mobile 073 – 142 60 85.