Stadgar

Stadgar för Neuroförbundets föreningar
Beslutade på Neuroförbundets kongress 8-10 september 2017.
Enligt beslut på förbundskongressen ska stadgar enligt ovan antas på närmast följande årsmöte och följas av föreningar i Neuroförbundet.
STADGAR för förening
Neuroförbundet i Mark
Föreningens namn
Antagna vid föreningens årsmöte 2018-02-22
Datum
§ 1 Föreningens namn och verksamhetsområde
Föreningens namn är Neuroförbundet i Mark
Föreningens verksamhetsområde omfattar
Marks kommun – Svenljunga kommun Västra Götaland
§ 2 Ändamål
Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation och har som ändamål att i samverkan med riksförbundet, och i förekommande fall länsförbund, verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.
Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN's förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
§ 3 Stadgar
Föreningen skall arbeta efter stadgar beslutade av Neuroförbundets förbundskongress och som skall vara antagna på föreningens årsmöte.
§ 4 Verksamhet
Föreningens verksamhet bör huvudsakligen inriktas på att som:
* intresseförening, verka för samhällsförändringar till gagn för personer med neurologisk diagnos. Där så är lämpligt kan detta ske i samverkan med andra organisationer,
* serviceförening komplettera samhällets resurser och utbud av service till medlemsgrupperna,
* kamratförening stimulera medlemmarna, deras anhöriga och andra till gemensamma insatser och kamratlig samvaro.
§ 5 Organisation
Föreningen skall vara ansluten till Neuroförbundet och även, där så är möjligt, till region, länsförbund eller distrikt.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, där varje medlem har en röst.
Styrelsen är föreningens förvaltande och verkställande organ. Såväl årsmöte som styrelse kan utse kommittéer, lokala grupper och arbetsgrupper.
§ 6 Medlemskap, medlemsavgift
Enskild individ som vill främja förbundets syften och erkänner dess stadgar kan ansöka om medlemskap. Neuroförbundet ansluter enskild individ som medlem och denne har att erlägga medlemsavgift. Anhörig till medlem kan anslutas som anhörigmedlem.
Enskild medlem kan välja vilken förening denne vill tillhöra. Om val ej görs placeras medlem i närmaste geografiska förening.
Medlemsavgift fastställs av Neuroförbundets förbundskongress.
Riksförbundet har att inkassera medlemsavgifter för de medlemmar som söker eller önskar förnya sitt medlemskap. Ett fastställt belopp för varje betalande medlem utbetalas till föreningen.
Befrielse av medlemsavgift eller föreningsbidrag till den enskildes medlemsavgift är inte tillåten.
Vid tvister om medlemskap avgörs frågan och eventuell uteslutning av förbundsstyrelsen.
Förening äger rätt att föreslå person, som gjort sig synnerligen förtjänt därav, till föreningens hedersmedlem. Föreningen erlägger dennes medlemsavgift.
Medlem som inte betalar medlemsavgift, förlorar sitt medlemskap enligt bestämmelser som förbundsstyrelsen fastställer.
§ 7 Årsmöte, kallelse, motioner
Föreningens ordinarie årsmöte hålls varje kalenderår och senast under mars månad och före eventuellt länsförbunds ombudsmöte.
Kallelse skall utsändas senast 14 dagar före mötet och bör om möjligt åtföljas av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning, revisionsberättelse, förslag till föredragningslista samt till årsmötet inlämnade motioner med styrelsens yttrande över dessa. Om några av ovan nämnda handlingar inte medskickas ska kallelsen innehålla information om plats eller webb-adress där medlemmarna kan ta del av handlingarna.
Motionsrätt till årsmötet tillkommer varje föreningsmedlem. Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före föreningens årsmöte.
Extra årsmöte hålls
a. om styrelsen anser ärende vara av sådan vikt att det inte lämpligen kan uppskjutas till årsmötet,
b. om så av uppgiven anledning begärs av minst 1/3 av antalet medlemmar,
c. om revisorerna på grund av sin granskning gjort framställning därom till styrelsen eller dess ordförande.
I de båda sistnämnda fallen skall mötet hållas inom en månad efter det att framställningen gjorts.
§ 8 Årsmöte, ärenden
Vid föreningens ordinarie årsmöte skall minst följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.
4. Val av två rösträknare vid mötet.
5. Upprättande och justering av röstlängd.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat.
8. Verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår.
9. Ekonomisk årsredovisning för samma tid.
10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Behandling av eventuella motioner.
12. Behandling av förslag till verksamhetsplan.
13. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret.
14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya verksamhetsåret.
15. Val av:
a. ordförande, vanligen för ett år. Alternativt utses endast ledamöter till styrelsen,
b. övriga ledamöter i styrelsen, vanligen för två år,
c. suppleanter i styrelsen, vanligen för ett år,
d. minst en revisor för ett år,
e. minst en revisorssuppleant för ett år,
f. eventuellt väljs ombud till ombudsmöte i länsförbund,
g. ombud till Neuroförbundets förbundskongress,
h. valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte.
16. Övriga ärenden.
§ 9 Årsmöte, rösträtt och beslut
För utövande av rösträtt och fattande av beslut vid årsmöte gäller att:
* årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig,
* varje röstberättigad person äger en röst,
* styrelseledamot äger endast en röst men är inte röstberättigad vid beslut om ansvarsfrihet och vid val av revisorer,
* rösträtt inte får utövas med stöd av fullmakt,
* yrkande om bordläggning av viss fråga skall bifallas, om så begärs av minst en tredjedel av de röstberättigade, dock inte ifråga om val eller mer än en gång i samma ärende, då beslut skall fattas med enkel majoritet,
* vid lika röstetal avgöres val genom lottning men i andra frågor blir mötets beslut enligt den mening som biträdes av mötets ordförande,
* begärd omröstning (votering) skall ske öppet, utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon röstberättigad så begär,
* vid sluten omröstning endast sådana röstsedlar godkänns, som upptar namn på i propositionen nämnda kandidater, till samma antal som antalet aktuella platser,
* beslut om ändring av dessa stadgar fattas i den ordning som föreskrivs i § 16,
* förslag normalt kan avgöras vid årsmöte endast om det blivit antingen framlagt av styrelsen eller skriftligen inlämnat till styrelsen senast tre veckor före föreningens årsmöte och dessutom varit upptagen på mötets föredragningslista,
* fråga som framlagts på annat sätt än som anges i närmast föregående att-sats, må upptagas till behandling men får avgöras vid mötet endast om enhälligt beslut fattas därom.
§ 10 Valberedning
Den av årsmötet tillsatta valberedningen – som bör bestå av tre ledamöter, varav högst en får vara styrelseledamot och minst en bör ha neurologisk diagnos – har till uppgift:
* att om möjligt, senast tre veckor innan årsmötet, till styrelsen avge förslag till de val som jämlikt § 8 punkt 15 skall förrättas.
§ 11 Revision
Föreningens räkenskaper avslutas kalenderårsvis.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet minst en revisor och minst en revisorssuppleant. Mandattiden är ett år. Revisorerna äger rätt att när som helst under kalenderåret inventera kassor och övriga tillgångar samt att granska räkenskaper och övriga handlingar. Av revisor begärd upplysning om förvaltningen får ej vägras. Styrelsen skall senast den 15 februari till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning samt protokoll från under verksamhetsåret hållna föreningsmöten och styrelsesammanträden.
Revisionsberättelsen, som skall tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet, skall senast den sista februari överlämnas till styrelsen.
§ 12 Föreningsmöten
Utöver årsmöte bör föreningen ordna regelbundna föreningsmöten.
§ 13 Styrelse, sammansättning mm
Styrelsen utgörs av vid årsmöte valda personer enligt a, b och c som vid tidpunkten för val måste ha betalt medlemsavgift och ha giltigt medlemskap. Styrelseledamot vars medlemskap upphör p.g.a. obetald medlemsavgift eller annat skäl ska omedelbart frånträda sitt uppdrag. Detta gäller även utebliven betalning enligt särskilt regelverk för autogiro.
a. Ordförande, vanligen för ett år. Alternativt utses endast ledamöter till styrelsen,
b. det antal ledamöter som årsmötet bestämmer och som utses vanligen för två år, varvid gäller att ungefär hälften av dessa bör utses varje år och att minst hälften av styrelsens ledamöter bör ha neurologisk diagnos samt om så anses erforderligt,
c. det antal suppleanter, som vanligen utses för ett år, varvid gäller att minst hälften bör ha neurologisk diagnos.
Styrelsen väljer inom sig de funktioner som man behöver, förslagsvis ordförande om denne ej valts av årsmötet, sekreterare och kassör.
§ 14 Styrelse, beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning men i andra frågor gäller den mening som biträdes av mötets ordförande. Röstning med fullmakt gäller ej.
§ 15 Styrelse, åligganden
Styrelsen åligger att:
* vara föreningens förvaltande och verkställande organ,
* hålla minst tre sammanträden per verksamhetsår, vartill kallelse skall utfärdas 14 dagar i förväg,
* svara för att protokoll föres vid styrelsens sammanträden,
* följa de föreskrifter som antagits av Neuroförbundet vid dess förbundskongress,
* utse två personer, vilka tillsammans eller var för sig - enligt föreningens eller styrelsens beslut - har rättighet att teckna föreningens firma,
* årligen, senast 30 dagar efter årsmötet, till riksförbundets styrelse insända uppgift om namn och adress på samtliga ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse,
* årligen, senast 30 dagar efter årsmötet, till riksförbundet insända kopia av verksamhetsberättelse jämte årsredovisning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll så snart dessa handlingar färdigställts,
* företräda föreningen och föra dess talan.
§ 16 Ändring av stadgar
Förslag om ändring i dessa stadgar kan väckas genom motion till Neuroförbundets förbundskongress.
§ 17 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen fordras att:
* beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, avhållna med minst tre veckors mellanrum. Om årsmöte ej kan hållas fattas beslutet av riksförbundets styrelse,
* för beslut om upplösning av föreningen fordras minst två tredjedelars majoritet av de röstande,
* kallelse även till möte som ej är ordinarie årsmöte skall ske minst 14 dagar i förväg,
* beslut fattas i samråd med riksförbundets styrelse hur befintliga tillgångar skall disponeras varvid ändamål inom föreningens verksamhetsområde beaktas,
* i samråd med riksförbundets styrelse beslutas om arkivering av föreningens handlingar.
Enligt beslut på Neuroförbundets förbundskongress 8-10 september 2017 ska stadgar enligt ovan antas på närmast följande årsmöte och följas av föreningar i Neuroförbundet
_ _ _